null

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjęła Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVIII/492/2001 w dniu 9 lipca 2001 roku.

 

Rysunek podstawowy ustaleń wiążących gminy warszawskie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

W poprzednim ustroju m.st. Warszawy, podzielonej na 11 odrębnych gmin prowadzących własną politykę planistyczną, ustalenia wiążące pełniły rolę dokumentu koordynującego plany miejscowe, tj. rolę podobną do dzisiejszego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na mocy art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pełnił funkcję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Obowiązywał do 2006 roku, kiedy to Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. przyjęła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W załącznikach prezentujemy tekst planu i ustaleń wiążących oraz rysunek podstawowy ustaleń.

 

Załączniki: