null

Dokumenty planistyczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (Miasta Stołecznego Warszawy). Jest konstytucją miasta.

Dokument będący polityką przestrzenną dla gminy, nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

okładka studium - Wisła oraz wieżowce Warszawy widziane z perspektywy mostu na Wiśle

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje ponad 300 planów miejscowych, ponad 200 jest opracowywanych.

Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez określenie głównych kierunków i wytycznych dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalone w 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami. Równolegle toczą sie prace nad całkiem nowym dokumentem.

Uchwałą z dnia 26 sierpnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła kolejną zmianę w obowiązującym studium. 

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium

Od 2 czerwca 2023 r. do 6 września trwa wyłożenie projektu studium. Uwagi do projektu można składać do 29 września br.