null

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Burakowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego rejonu ilicy Burakowskiej (Wola).

W terminie od

od 22 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. plan jest ponownie wykładany w następujacym zakresie:

 

-zmiany brzmienia zapisu § 4 ust. 9 pkt 1 lit. b) dla terenów usług i rzemiosła U;

- zmiany brzmienia zapisu § 6 ust. 2 pkt 3; dotyczy sytuowania tablic i urządzeń reklamowych;

-  zmiany brzmienia ustaleń szczegółowych dla terenu B1.3 U – jednostka redakcyjna § 19 ust. 3 pkt 2 i 3 (dawny § 19 pkt 3 Wiersz 3 i 4 tabeli);

- rezygnacji z wyznaczania drogi wewnętrznej B1.4 KDw, co skutkuje usunięciem zapisu dawnego §19 pkt 4,włączeniem dawnego terenu drogi do terenu B1.2 U oraz usunięciem zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej poprzez drogę wewnętrzną B1.4 KDw z terenów A1.2KK, B1.1 ZC i B1.2U;

- zmiany wskaźnika maksymalnej i minimalnej wysokości zabudowy, określonych dla terenu C6.1 U-KS - jednostka redakcyjna - §20 ust. 7 pkt 2 lit. b i c (dawny §20 pkt 7. Wiersz 3. tabeli, tiret 2);

- zmiany wskaźnika maksymalnej wysokości zabudowy oraz minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, określonych dla terenu C6.3 UHB/U-K - jednostka redakcyjna - §20 ust. 9 pkt 2 lit. b i f (dawny §20 pkt 9. Wiersz 3. tabeli, tiret 2 i 6);

- zmiany przeznaczenia terenu z 3KDD-PJ ulica (droga publiczna) - aleja pieszo-jezdna na C7.2 KDw droga wewnętrzna, co skutkuje usunięciem z §26 dawnego punktu 3, dodaniem do §20 projektu uchwały ustępu 11 – ustaleń szczegółowych dla terenu C7.2 KDw oraz zmianie zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej poprzez aleję pieszo-jezdną 3KDD-PJ terenów C6.2 MW i C7.1 MW na obsługę komunikacyjną poprzez drogę wewnętrzną C7.2KDw;

- ustalenia nakazu zagospodarowania terenu 2KD-PM w sposób uniemożliwiający przejazd z terenu placu miejskiego 2KD-PM na teren placu miejskiego 3KD-PM - jednostka redakcyjna §27 ust. 2 pkt 4 lit. f (dawny §27 pkt 2 wiersz 5. tabeli);

- zmian rysunku planu w zakresie przedstawionym na załączniku graficznym;

 

Dyskusja publiczna nad planem odbędzie się w dniu 6. czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze o godz. 17:00.

 

Uwagi należy składać na piśmie do dnia 13. lipca 2018r. 

Załączniki: