null

Prawo pierwokupu do nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

 


W związku z licznymi wnioskami składanymi przez: mieszkańców, firmy, kancelarie notarialne, adwokackie oraz radców prawnych dotyczącymi wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), a także czy nieruchomość jest objęta uchwałą ustanawiającą Specjalną Strefę Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 wyżej powołanej ustawy i czy gmina posiada prawo pierwokupu do konkretnej nieruchomości, wyjaśniam, iż Rada m.st. Warszawy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz Rada m.st. Warszawy nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W momencie zmiany stanu prawnego tj. przyjęcia uchwały rady gminy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.bip.warszawa.pl oraz www.rewitalizacja.um.warszawa.pl. Informacja potrzebna do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości znajduje się w załączniku.

Załączniki: