null

Projekty partnerów zewnętrznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekty partnerów zewnętrznych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

W ramach celu I ZPR „Ożywienie społeczno -gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej” realizowane będą projekty:

1. Kamionek Milowy - Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania małych zakładów rzemieślniczych i usługowych z tradycjami oraz promocja Kamionka jako ciekawego obszaru o bogatej tożsamości i dużym potencjale. Działania projektowe mają charakter integrujący różne obszary - obejmują m.in. redekorację wnętrz pracowni rzemieślniczych i edukację przedsiębiorców poprzez realizację warsztatów szkoleniowych. Projekt łączy w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – wykorzystuje zjawisko marketingu nostalgicznego ( sentyment do dawnych produktów, moda na przedwojenną Warszawę ) do wsparcia promocyjnego i biznesowego mikro- przedsiębiorstw. Planowane działania: Zmiana wystroju wnętrz i szyldów lokali rzemieślniczych, Warsztaty szkoleniowe, Aplikacja mobilna, Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej.

2. Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępna 13 - Termomodernizacja, kompleksowy remont elewacji, klatek schodowych oraz przystosowanie podwórka dla celów integracji mieszkańców kamienicy przy ulicy Kępnej 13 w Warszawie.

3. Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Marcinkowskiego 7 z zachowaniem miejsca pamięci historycznej - w ramach projektu planowany jest remont budynku, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej, likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Remont elewacji i części wspólnych budynku w oparciu o uzyskane wytyczne Konserwatora zabytków. Na elewacji frontowej projektowane jest zachowanie "miejsca pamięci" poprzez wyodrębnienie i podkreślenie fragmentu elewacji w sposob szczególny zaznaczonego śladami kul z czasow II wojny światowej.

W ramach celu II ZPR „Rozwój turystyki, Kultury i Sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego” realizowany będzie projekt:

3. SZYBKI MONTAŻ – park Kultury . Projekt polega na organizacji cyklicznych (co 2 tygodnie) wydarzeń kulturalnych w okresie od maja do września w latach 2017 - 2022 ożywiających przestrzeń Parku Praskiego zlokalizowanego na terenie objętym ZPR, z "wpisaniem" na powrót budynku muszli koncertowej w tkankę ważnych punktów lokalnej integracji mieszkańców Pragi Północ. Seria koncertów połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi, takimi jak wystawy sztuk plastycznych, animacje społeczno - kulturalne skierowane do mieszkańców dzielnicy będzie realizowana przez wnioskodawcę czyli organizację pozarządową w partnerstwie z sektorem prywatnym.

W ramach celu III ZPR „Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Stowarzyszenie Monopol Warszawski zrealizuje projekt pn.

4. Praskie Centrum Wspierania Młodzieży „ Nowe perspektywy” . Istotą projektu jest stworzenie narzędzi wyrównujących szanse rozwoju i godnego startu w przyszłość praskiej młodzieży głównie poprzez zredukowanie barier w dostępie do edukacji i zdobyczy współczesnej techniki. Projekt polega na utworzeniu stałej platformy wsparcia i aktywizacji, której beneficjentami będzie młodzież z 2 grup wiekowych (odpowiednio: 15-18 i 19-26 lata) oraz ich rodzin. Projekt stanowi odpowiedź na problem społecznej i materialnej marginalizacji obszaru Pragi, oraz związane z tym negatywne zjawiska społeczne, dotykające dzieci i młodzież: wykluczenie, brak równości szans, utrwalające się niejako z pokolenia na pokolenie, patologie i przestępczość. Misja Centrum będzie realizowana poprzez: a) działalność edukacyjną (nauka języków, kursy komputerowe i w zakresie nowoczesnych multimediów, APP); b) coaching, IPD oraz warsztaty z psychologami (trening motywacji); c) programy wychowania talentów; d) pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

W ramach celu IV ZPR „Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania Miasta” realizowane będą projekty :

5. Praskie Centrum Aktywności Lokalnej "Kobiety dla Kobiet". Projekt polega na stworzeniu stałej platformy wsparcia i integracji kobiet z obszarów kryzysowych Pragi Płd. i Pragi Płn., funkcjonującej jako komponent planowanego Centrum Aktywności Lokalnej "Markowska16". Ma za zadanie nie tylko zwiększyć aktywność lokalną, lecz także pomóc kobietom w uzyskaniu większej samodzielności, umożliwiającej uniezależnienie się od opieki społecznej a w skrajnych, lecz częstych przypadkach: od toksycznych relacji rodzinno - osobistych, odbijających się niekorzystnie na dzieciach. Cele będą osiągane poprzez: a) stworzenie miejsca nawiązywania znajomości, integracji, budowania społeczności lokalnej opartej na wspólnych potrzebach, problemach i wzajemnym zrozumieniu; b) organizowanie różnych form pomocy i samopomocy (m.in. w formule banków czasu, w formie wsparcia bezpośredniego); c) działania doradcze (szkolenia, coaching, wsparcie psychologiczne, pomoc w aktywizacji zawodowej); d) animację działań integrujących i zachęcających do aktywnego networkingu.

6. Dom Sąsiedzki "Szmulowizna” (kontynuacja). Nadrzędnym celem realizacji projektu jest kontynuacja procesu tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju wspólnoty lokalnej, w tym wzmocnienie i zwiększenie udziału mieszkańców podobszaru Szmulowizny we wspólnych inicjatywach, podejmowanych na rzecz społeczności zamieszkującej kryzysowy podregion Szmulowizny. Zakładany cel zostanie zrealizowany poprzez rozwój istniejącej oraz stworzenie nowej - elastycznej i interdyscyplinarnej oferty programowej o charakterze kulturalnym, animacyjnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, doradczym, pomocowym itp.