null

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młocin w rejonie ul. Wazów. Etap zbierania wniosków do planu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
infografika - część obszaru Młocin w rejonie ul. Wazów

​​​​​​​Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego informacyjnego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić je i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Rozmawialiśmy o planie miejscowym  Młocin w rejonie ul. Wazów. Plan jest na etapie formalnego zbierania wniosków.  Spotkanie z udziałem przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, projektantów planu i mieszkańców odbyło się w poniedziałek 15 lutego o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono kwestie dotyczące m.in. procedury planistycznej. Odbyła się także prezentacja projektanta planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 40 mieszkańców (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu (pliki do pobrania, na dole artykułu):

  • prezentacja procedury planistycznej
  • prezentacja projektanta planu      

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Więcej informacji o tym terenie

Obszar objęty planem rozciąga się w północno-zachodniej części osiedla mieszkaniowego Młociny na Bielanach.

Ograniczają go:

  • ulice K. Wóycickiego, Pułkowa, Pasymska i Encyklopedyczna
  • wschodnia i południowa granica zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie”
  • północna część terenu Huty ArcelorMittal Warszawa.

Teren objęty opracowaniem ma powierzchnię około 80 ha.

W granicach projektu planu znajdują się:

  • układ urbanistyczny Miasto-ogród Młociny oraz blisko 30 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy
  • zespół zabudowy szkoły wyższej – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dęby Młocińskie”, szereg drzew – pomników przyrody oraz określony w Studium System Przyrodniczy Warszawy,
  • przebiegająca równoleżnikowo przez teren planu Skarpa Warszawska.

Obszar (poza zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dęby Młocińskie” i wąskim odcinkiem ul. Pułkowej) znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Młociny – część II b z 2001 r. Plan ten sporządzony został na podstawie nieobowiązującej już ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Jego ustalenia uległy dezaktualizacji.

Opracowanie nowego planu pozwoli na ustalenie zasad zagospodarowania terenu i zharmonizowanie charakteru i gabarytów zabudowy, a także ochronę cennych elementów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

1.Możesz złożyć wniosek do planu do 8 marca 2021 roku

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

 wniosek do mpzp do wypełnienia na komputerze 

2.Porozmawiajmy 

na spotkaniu on-line, które odbyło się w poniedziałek 15 lutego o godz. 17:00 (zapis ze spotkania powyżej)

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

- pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

- osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy

- elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę.Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach mozesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

  Twoja opinia się liczy!

Załączniki: