null

Struktura wdrażania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, oraz jego kolejne aktualizacje, przyjmowane są uchwałami Rady m.st. Warszawy.


Podstawowymi instrumentami realizacji działań zapisanych w Programie są, tak zwane, kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Każde przedsięwzięcie przypisane jest do jednego  z poszczególnych celów Programu, ma wskazane odpowiadające za niego biuro Urzędu m.st. Warszawy oraz dzieli się na szereg poszczególnych projektów realizowanych zarówno przez jednostki miejskie, jak i partnerów Programu.

Wykaz i harmonogram projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych można znaleźć w zakładce O Zintegrowanym Programie Rewitalizacji. Jest on cyklicznie aktualizowany na bazie zmian zgłaszanych przez podmioty realizujące poszczególne projekty.

element dekoracyjny

Za proces przygotowania, koordynacji, ewaluacji i aktualizacji Programu odpowiada Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przy wsparciu pozostałych zaangażowanych jednostek organizacyjnych i biur Urzędu Miasta odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów.

W celu koordynacji realizacji projektów, a zwłaszcza zapewnienia ich komplementarności i spójności z założeniami Programu w Urzędzie Miasta działa także  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji. Szczególną rolę w procesie wdrażania Programu pełnią dzielnice, które jako jednostki pomocnicze m.st. Warszawy koordynują działania na poziomie lokalnym.

Z uwagi na społeczny charakter Programu kluczową rolę w procesie realizacji Programu odgrywa Komitet Rewitalizacji. Komitet to uspołecznione ciało współpracujące z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach dotyczących projektowania, realizacji i oceny rewitalizacji oraz pełniące funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta m.st. Warszawy.