null

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r., Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.Uchwałą nr LXII/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r. oraz Uchwałą nr LIII/1611/2021 z 26 sierpnia 2021 r

 


okladka_kolor.jpg

Aktualna wersja tekstu i rysunków studium dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Tekst stanowi załącznik nr 1, a rysunki - załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z 26 sierpnia 2021 r.

Opracowanie ekofizjograficzne do studium

Polityka przestrzenna m.st. Warszawy (skrót studium, wersja polska) - w pliku do pobrania poniżej

The Spacial Policy of Warsaw (abstract of Spacial Development Conditions and Directions Study, English version) - to be downloaded from files below

Studium a plany miejscowe

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje już ponad 300 planów miejscowych, blisko drugie tyle jest opracowywanych.

Wypisy i wyrysy ze studium

Zainteresowani mieszkańcy i instytucje, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogą otrzymać wypis i wyrys ze studium dla wskazanego przez wnioskodawcę obszaru (rejonu ulic, działki). Dokument taki zawiera te zapisy studium, które dotyczą tylko tego obszaru. Wyrys obejmuje stosowne fragmenty rysunków studium.

Wydanie wypisu i wyrysu jest odpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635). Wysokość opłaty skarbowej jest zależna od liczby stron wypisu. Opłata za wypis o objętości do 5 stron wynosi 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu wynosi 250 zł. Opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu ze studium w wysokości 70 zł wpłaca się z góry, przed złożeniem wniosku, na rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Przy wydaniu wypisu może zaistnieć konieczność dopłaty w zależności od objętości wyrysu i wypisu.

Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu należy składać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy. Możesz go też wysłać listownie na adres BAiPP (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa), pocztą elektroniczną: Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

Wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku. O możliwości odbioru dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie, SMS-em, e-mailem, przez ePUAP lub listownie.

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł.

 

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium

Załączniki: