null

ULICE NOWEJ PRAGI

Drukuj otwiera się w nowej karcie

KONKURS POLEGA NA:

 • (w zakresie realizacyjnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ulicy Środkowej w Warszawie, na długości od ulicy Kowieńskiej do ulicy Stalowej, wraz z zagospodarowaniem terenu Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej,
 • (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ul. Strzeleckiej wraz w przyległościami:
  - skwerem przy skrzyżowaniu z ulicą Konopacką i ulicą 11 Listopada,
  - placem miejskim przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką,
  - terenem wokół pałacyku Konopackiego,
  - fragmentem terenu przy LXXVI Liceum Ogólnokształcącym.
 • (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulicy Środkowej z ulicą 11 Listopada i ulicą Kowieńską.

mapa z zaznaczonym obszarem opracowania konkursowego


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi w historycznym obszarze Nowej Pragi dzielnicy Praga Północ,  realizując cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie poprawienia jakości przestrzeni publicznych oraz poprawy  środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.  Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają  wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:

 • spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Ustawy, a ponadto:
 • dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
 • w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.
 • nie pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, Członkami sądu konkursowego.

Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek na adres i w terminie wskazanym w Regulaminie, o treści wg wzoru Załącznika nr 1, wraz z wymaganymi oświadczeniami, których treść stanowi część składową Załącznika nr 1 oraz wymaganymi dokumentami. 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu realizacyjnego). waga kryterium - 55%
 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu studialnego). waga kryterium - 30%
 • uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji waga kryterium - 15%

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 19 czerwca 2017 r. do godz. 16.00. 

Składanie prac konkursowych do: 15 września 2017 r. do godz. 16.00

HARMONOGRAM

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

9 czerwca 2017 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie

19 czerwca 2017 r.
do godz. 16.00.

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

20 lipca 2017 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy urzędu od 8 do 16)

15 września 2017 r. do godz. 16.00

NAGRODY

I nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna  w  wysokości                    30 000 zł.

III nagroda pieniężna  w  wysokości                   15 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 15 000 zł.


INFORMACJE

26.06.2017

Organizatro konkursu w dniu 26.06.2017 rozesłał (drogą mailową) do dopuszczonych do udziału w konkursie Uczestników, zaproszenia do złożenia pracy konkursowej. 
Gdyby któryś z Uczestników nie otrzymał zaproszenia prosimy o sprawdzenie katalogu SPAM lub kontakt z Organizatorem.

09.06.2017

Zmiana regulaminu konkursu w zakresie składu sądu konkursowego (Rozdział I, pkt 5.1).
Do składu sądu został włączony Pan Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

24.07.2017
Organizator zamieścił na stronie odpowiedzi na pytnia dotyczące Regulaminu. 

KONTAKT

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Miejsce złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Kancelaria - parter. 

Miejsce złożenia prac konkursowych:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Pokój 510.

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu:

 • korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl 
   ( w tytule maila: „KONKURS - ULICE NOWEJ PRAGI” ) 
 •  korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 
   ( z dopiskiem: „KONKURS - ULICE NOWEJ PRAGI” )
 •  korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany powyżej. 
 

Załączniki: