null

Wisła w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wisła w Warszawie
Wisła w Warszawie

Publikacja, wydana w 2000 roku, prezentuje wyniki prac prowadzonych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy w latach 1997-2000, których przedmiotem było określenie warunków i możliwości zagospodarowania doliny Wisły oraz jej ochrony. Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach środowiska przyrodniczego, ponieważ walory przyrodnicze doliny Wisły są uznawane za unikatowe w skali Europy, a dalsze użytkowanie i zagospodarowanie nie może pomniejszać tych wartości. Publikacja jest zbiorem artykułów i opracowań tematycznych i chyba pierwszym tego rodzaju wydawnictwem kompleksowo traktującym możliwości kształtowania i ochrony doliny Wisły. Zawiera też artykuły poświęcone zagadnieniom technicznym i prawnym. Stanowiska i opinie autorów mają charakter subiektywny i nie przekładają się wprost na możliwości zagospodarowania doliny Wisły. 

 Publikacji towarzyszą mapy Pasma Nadwiślańskiego - warszawskiego odcinka doliny Wisły wraz ze skarpą warszawską, opracowane przy współpracy z autorami poszczególnych artykułów.

 

Spis treści:

 1. Przedmowa
 2. Charakterystyki hydrologiczne (Ewa Bogdanowicz z zespołem)
 3. Geologia (Wojciech Zaczkiewicz)
 4. Geomorfologia i wody powierzchniowe (Zdzisław Biernacki)
 5. Gleby (Tomasz Stuczyński z zespołem)
 6. Przyrodnicze oblicza doliny Wisły (Anna Ronikier-Dolańska)
 7. System informacji przestrzennej o środowisku (Irmina Głowacka, Jolanta Pawlak)
 8. Roślinność (Anna Kozłowska)
 9. Fauna (Maciej Luniak z zespołem)
 10. Motyle Skarpy Ursynowskiej (Marcin Sielezniew)
 11. Walory przyrodnicze a zagospodarowanie doliny Wisły (Ewa Gacka-Grzesikiewicz)
 12. Rozwój Warszawy i powiększanie się "warszawskiego" odcinka Wisły (Jacek Skorupski)
 13. Ocena i propozycja zabudowy hydrotechnicznej koryta Wisły (Adam Jacewicz)
 14. Zagospodarowanie i ochrona międzywala Wisły - aspekty formalno-prawne i proceduralne (Bartłomiej Kolipiński)
 15. Stan czystości wód rzeki Wisły w rejonie Warszawy w latach 1998-1999 w świetle badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (Marta Sobieraj)

Mapy:

 1. Geologia utworów powierzchniowych (opr. Ryszard Gimpel, Dariusz Kuberski, Wojciech Zaczkiewicz, Biuro Badań Geologicznych i Ochrony Środowiska "Ekoprojekt" w Warszawie)
 2. Geomorfologia (opr. dr Zdzisław Biernacki, współpraca Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)
 3. Hydrografia (opr. dr Zdzisław Biernacki)
 4. Gleby (opr. zespół pod kier. dra Tomasza Stuczyńskiego, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
 5. Roślinność rzeczywista (opr. dr Anna Kozłowska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
 6. Charakterystyka i typy zabudowy (opr. Jolanta Lickiewicz, Paweł Lisicki, Jolanta Pawlak, Witold Pietrusiewicz)

Załączniki: