null

Wola. Jaki plan miejscowy dla Muranowa - część zachodnia? Zbieranie wniosków do planu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na żółtym tle zaznaczony obszar objęty planem i napis: Coraz lepsza Wola, jaki plan miejscowy dla Muranowa - część zachodnia?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym dla Muranowa - część zachodnia.

Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego informacyjnego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić je i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.

Rozmawialiśmy o planie miejscowym dla Muranowa - część zachodnia. Plan jest na etapie formalnego zbierania wniosków. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, projektantki planu i mieszkańców odbyło się w czwartek 13 października o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono kwestie dotyczące m.in. procedury planistycznej. Odbyła się także prezentacja projektantki planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 mieszkańców (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek:

Uwaga: (zarówno zapis cyfrowy spotkania jak i prezentacje będa dostępne w terminie 6 miesięcy od spotkania)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np parki i skwery. 

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym terenie:

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranów – część zachodnia znajduje się w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w kwartale ul. Stawki, Al. Jana Pawła II, Al. Solidarności, Skweru Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Bellottiego, ul. Pawiej i ul. Esperanto. Najbliższe otoczenie obszaru planu stanowią:

  • od północy – ul. Stawki, dalej Rondo „Radosława” i centrum handlowe „Arkadia” 
  • od wschodu-  Al. Jana Pawła II, dalej wschodnia część Muranowa,
  • od zachodu -  ul. Okopowa, a za nią Cmentarz Żydowski, Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski oraz Cmentarz Ewangelicko-Reformowany;
  • od południa - Al. Solidarności (dawna trasa „W-Z”).

Podczas II wojny światowej przedmiotowy obszar prawie w całości stanowił teren getta warszawskiego, wyjątkiem jest fragment znajdujący się w południowo-zachodniej części obszaru. Po powstaniu w getcie zniszczono całkowicie niemal całą zabudowę Muranowa. Jedynym niezniszczonym obiektem był kościół rzymskokatolicki pw. Św. Augustyna, położony przy ul. Dzielnej, obecnie wpisany do rejestru zabytków. W związku z powyższym zabudowa tego fragmentu dzielnicy zaczęła kształtować się na nowo w okresie socrealizmu, na gruzach warszawskiego getta, co ma swoje odzwierciedlenie w charakterystycznym pagórkowatym ukształtowaniu terenu. Nowa zabudowa uważana była za kompleksowe i spójne założenie architektoniczno-urbanistyczne, wyróżniające się na tle krajobrazu Warszawy. Dla Muranowa charakterystyczne są, oprócz szerokich arterii komunikacyjnych jak np. Al. Jana Pawła II i Al. Solidarności, wąskie ulice, urokliwe dziedzińce i podwórka wewnętrzne oraz skwery. Jednymi z ważniejszych obiektów, które znajdują się na terenie Nowolipek, są pomnik Ofiar Rzezi Woli, Fabryka Garbarska Telmer i Szwede, Centrum Handlowo-Usługowe „Klif” i wspomniany wcześniej kościół pw. Św. Augustyna, położony przy ul. Dzielnej.

Przedmiotowy obszar częściowo został objęty ochroną. Wyróżniono obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty i obszary wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Obecna zabudowa Nowolipek to połączenie socrealistycznych budynków z lat powojennych oraz nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej i biurowej. Na obszarze pozostało niewiele wolnych działek inwestycyjnych. W związku z tym głównymi inwestycjami mogą być jedynie uzupełnienia i ewentualne dogęszczenia zabudowy, bądź rozbudowa lub nadbudowa istniejących elementów zagospodarowania

Cel sporządzenia planu

Plan ma mieć charakter zachowawczy – obszar Muranowa stanowi teren o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i głównym celem przystąpienia do sporządzenia niniejszego planu jest ochrona i ulepszenie istniejącego założenia urbanistycznego oraz ustalenie zakresu dopuszczalnych przekształceń w zgodzie z zasadami ochrony walorów zabytkowych i kulturowych oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Ponadto sporządzenie miejscowego planu dla obszaru Nowolipek, który nie posiada jeszcze planu, przyczyniłoby się do prowadzenia  bardziej zrównoważonej polityki przestrzennej. Zabezpieczyłoby również wartościowy obszar przed niepożądanymi działaniami i zmianami przestrzennymi.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

Konsultacje społeczne trwają od 6 do 31 października 2022

1. Możesz złożyć wniosek do planu do 31 października 2022 roku

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

wniosek do mpzp do wypełnienia na komputerze

2. Porozmawiajmy 

na spotkaniu on-line w czwartek 13 października o godz. 17:00

  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę.Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej.

Twoja opinia się liczy!

Załączniki: