null

Wyjaśnienie dot. prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

W dniu 28 lutego 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została opublikowana Uchwała Rady m.st. Warszawy  Nr LX/1967/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy ustanawiając w § 2 tej uchwały prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz m.st. Warszawy. Uchwała weszła w życie 15 marca 2022 r. Wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa nabycia nieruchomości dokonuje Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa.  

Ważne – 28 marca 2022 r. zostało opublikowane Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.64.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2022 r. dotyczące uchwały Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy w części obejmującej granicami obszaru rewitalizacji teren położony w obrębie obszaru geodezyjnego 4-08-17 należący do MSI Bródno.

W załączniku wyjaśnienia potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości wraz z informacją o obrębach ewidencyjnych na obszarze rewitalizacji. Z granicami obszaru rewitalizacji można się zapoznać na stronie https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa odznaczając w menu po lewej stronie warstwę Rewitalizacja i Obszar rewitalizacji.

 

 

Załączniki: