null

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Praca Nr 30 (853147) – I nagroda 100.000 zł

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół Projektowy: Dirk Krolikowski, Falko Schmitt, Justyna Grzesiak, Wioletta Zdziraska, Frank Ehrlicher, Piotr Piotrkowicz, Andrzej Piniaha i Zbigniew Wichański

Wizualizacja nagrody I za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Zwycięska praca nagrodzona została za powściągliwą i niezwykle elegancką formę, doskonale wpisującą się w pejzaż tej części miasta. Autorzy pracy zachowując oryginalny i niepowtarzalny wygląd przeprawy, nie starają się jednocześnie konkurować z charakterystycznymi obiektami zlokalizowanymi w sąsiedztwie mostu. Pracę cechuje wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Zwycięska koncepcja, na tle innych rozwiązań konkursowych, daje największe nadzieje na sprawną i efektywną realizację przeprawy.

Competition Work No. 30 (853147) – 1st prize – PLN 100 000,

and an invitation to take part in negotiations to be conducted by way of a single-source procurement procedure

The winning work was awarded for an undemonstrative and very elegant form, which fits perfectly into the landscape of this part of the city. While retaining the original and unique appearance of the crossing, the creators did not attempt to compete with the characteristic buildings located in the vicinity of the bridge. The work is characterised by high-quality architecture, particularly when it comes to details. When compared with other competition works, the winning concept offers the greatest hope for the effective implementation of the building project for the crossing.

Praca Nr 06 (759292) – II nagroda – 70.000 zł

Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach, Zuzanna Krzyzanska, Anatoni Keszycki i Schnetzer Puskas International AG ze Szwajcarii

Wizualizacja nagrody II za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Praca doceniona za wypracowanie sprawnego systemu połączeń komunikacyjnych na obu brzegach rzeki.

Obiekt dobrze wpisuje się w panoramę miasta, po zmroku urzekając atrakcyjną iluminacją. Organiczna forma przeprawy, choć stara się wytworzyć bliski kontakt użytkownika z przyrodą i rzeką, to jednak właściwsza byłaby dla trenów mniej zurbanizowanych. Wątpliwości budzą również przyjęte rozwiązania konstrukcyjne.

Competition Work No. 06 (759292) – 2nd prize – PLN 70 000

This work was recognised for developing an efficient communication system on both sides of the River. The bridge fits well into the city panorama, and captivates visitors with enchanting illuminations at night.  Although it attempts to maintain the close contact of its users with the surrounding nature and the River, an organic form of the crossing would be more appropriate for less urban areas. Also, the construction solutions used in the project gave rise to some doubts.

Praca Nr 39 (071108) – III nagroda – 40.000 zł

DWAA ARCHITEKCI MARCIN WOLSZCZAK z Władysławowa (koło Warszawy).

Wizualizacja nagrody III za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Zaletą pracy jest prostota i czystość formy, która efektownie kontrastuje z dzikością prawego brzegu Wisły. Jury doceniło również pomysł wytworzenia przestrzeni publicznej na płycie mostu. Rozwiązania atrakcyjne z punktu widzenia użytkownika mostu wiążą się jednak z dużymi kosztami realizacji obiektu. Zdaniem sądu ruch pieszy na moście powinien mieć charakter plenerowy, w związku z tym stosowanie niewygodnej klatki schodowej wydaje się działaniem nieodpowiednim.

Competition Work No. 39 (071108) – 3rd prize – PLN 40 000

The main advantage of this work is the simplicity and pureness of form, which impressively contrasts with the wildness of the right-bank of the Vistula River. The jury appreciated the idea of creating a public space on the bridge deck. The solutions are attractive from the point of view of users, but they would generate considerable construction costs. According to the jury, the pedestrian traffic has to be of an open-air nature, and thus an uncomfortable staircase seems to be inappropriate.

Praca Nr 2 (300316) – wyróżnienie równorzędne 25 tys. zł

JOANNA JĘDRUŚ-CABRERA, EOVASTUDIO SPL, GmasP (GOBERNA PEREZ & ASOCIADOS SL) 
z Hiszpanii

Wizualizacja wyróżnienia za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Praca w przemyślany sposób tworzy przestrzeń publiczną. W odgięciach konstrukcji amfiteatralny układ zapewnia schronienie od wiatru, zachęcając do pozostania i obserwowania widoków zarówno na Stare Miasto, jak i na Centrum Nauki Kopernik oraz Most Świętokrzyski. Z dalszej perspektywy oryginalność konstrukcji widać w charakterystycznych łukach i asymetrycznych użebrowaniach przywołujących skojarzenia z ogonem legendarnego Bazyliszka. Niestety realizacja konstrukcji wymagałaby bardzo znaczących zmian w formie architektonicznej projektu.

Competition Work No. 02 (300316) – joint honourable mention     – PLN 25 000

This work creates public space in a well-designed manner. The amphitheatrical layout of the construction offers shelter from the wind, inviting the passers-by to stop and admire the view of the Old Town, the Copernicus Science Centre, and the Świętokrzyski Bridge. From further away the originality of the construction is manifested in arches and asymmetrical ribbing, which evoke associations with the tale of the legendary Basilisk. Unfortunately, the project implementation would require substantial changes to the architectural form of the project.

Praca Nr 27 (000127) – wyróżnienie równorzędne 25 tys. zł

SUD ARCHITEKCI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół Projektowy: Jocelyn Fillard, Wojciech Młynarczyk, Dominik Kaczmarek, Konrad Limanówka, Ostap Nenych, Agata Stańczyk, Alena Lobach, Dominika Ziemiańska i Jolanta Anuszewska

Wizualizacja wyróżnienia za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Praca proponuje efektowną, ekspresyjną wizję połączenia obu brzegów Wisły. Koncepcja struktury integrującej aż trzy łuki o różnej geometrii tworzy nie tylko nieregularną formę o dużej dynamice, ale i obszerną przestrzeń publiczną na najwyższym poziomie kładki oraz możliwość korzystania z częściowo zadaszonego traktu komunikacyjnego na niższym poziomie.

Słabością propozycji są wysokie koszty realizacji, a przede wszystkim nieuwzględnienie w projekcie konieczności wykonania potężnych fundamentów niezbędnych dla tego typu konstrukcji, dla których brak jest miejsca, w szczególności na lewym brzegu rzeki.

Competition Work No. 27 (000127) – joint honourable mention  – PLN 25 000

This work offers an effective, expressive vision of connecting both sides of the Vistula River. The concept of a structure integrating as many as three arches with different geometries create not only an irregular, highly dynamic form but also extensive public spaces at the top level of the footbridge, and the possibility to use a partially roofed passageway at the lower level.

The disadvantage of this proposal are its high implementation costs and the need for deep foundations (which were not taken into account in the project) necessary for this type of construction, and which are impossible to build due to the lack of space, especially on the left riverbank.

Praca Nr 37 (847310) – wyróżnienie równorzędne honorowe

Maria Ceran, Małgorzata Florczak-Puńko, Małgorzata Wiśniewska i Natalia Wilczak z Warszawy

Wizualizacja wyróżnienia za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Projekt kładki prezentuje wartość dodaną, jaką jest przestrzeń edukacyjna poświęcona miastu Warszawa. Umieszczenie na niższym poziomie linearnego muzeum w kameralnej, osłoniętej przestrzeni stanowić mogłoby alternatywę dla rekreacyjnego i widokowego spaceru, cenną w deszczowe i chłodne dni. Praca o interesującym potencjale ideowym, w rozwiązaniu architektonicznym została jednak zaprezentowana nieco schematycznie.

Competition Work No. 37 (847310) – joint honourable mention

The project of a footbridge presents added value in the form of educational spaces devoted to Warsaw. A linear museum located in a cosy sheltered space at the lower level would create an interesting alternative to a recreational and viewing walk, particularly desirable on rainy and cold days. The work has interesting potential, but it was presented in a somewhat conventional way.

Praca Nr 15 (111222) – wyróżnienie równorzędne honorowe

NOKE Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół Projektowy: Julian Nieciecki, Piotr Maciaszek, Patrycja Michalak-Bębiec, Karol Pasternak, Marcin Adamczewski, Elöd Zoltàn Golicza, Mihai Predescu

Wizualizacja wyróżnienia za koncepcje mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Wyróżnienie przyznano za wyraz architektoniczny przeprawy przez Wisłę, która przywołuje skojarzenia z architekturą powojennego modernizmu: przystanków warszawskiej linii średnicowej. Chociaż odwołania do tego brakuje w opisie pracy konkursowej, jury doceniło jej „warszawskość” oraz próbę poszukiwań lekkiej formy przy użyciu ciężkiego materiału jakim jest beton.

Competition Work No 15 (111222) – joint honourable mention

The honourable mention was awarded for an architectural expression of the Vistula crossing which brings to mind the architecture of post-war modernism: the stops at the Warsaw cross-city line. Although such a reference is lacking from the description of the competition work, the jury recognised its features characteristic of Warsaw, and the attempt to seek a light form using a heavy material such as concrete.

Załączniki: