null

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pl. Narutowicza w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na konkurs, w terminie przewidzianym w regulaminie, wpłynęło 96 prac. Wszystkie z nich, w dostatecznym lub znaczącym stopniu spełniły cele konkursu takie jak:
• stworzenie nowej jakości przestrzeni placu, rozumianej jako poprawa jego estetyki, uporządkowanie rozmieszczenia funkcji oraz usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych,
• kreacja nowej jakości przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprawiającej jakość życia, podkreślającej położenie placu i jego funkcjonalno − przestrzenne walory,
• ochrona elementów dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie i właściwe uzupełnienie wartościowych elementów zabudowy i kompozycji urbanistycznej miasta,
• ochrona przyrody poprzez zachowanie najwartościowszych okazów drzew oraz poprawa funkcjonowania terenów zieleni,
• zaspokojenie potrzeb społecznych wyrażonych w ramach konsultacji społecznych

Przy ocenie prac, sąd kierował się wyłonionymi w trakcie dyskusji kryteriami, które zostały uznane za najważniejsze dla osiągnięcia wymienionych wyżej celów konkursu. Były to:

• stworzenie odpowiedniej oprawy dla przewidywanego w rejonie placu Narutowicza centrum dzielnicy,
• uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, jako wnętrza urbanistycznego,
• kształtowanie pierzei nowej zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i formy zabudowy wzdłuż ulic Grójeckiej i Filtrowej,
• uwzględnienie wyraźnego strefowania funkcji placu z podziałem na część reprezentacyjną, rekreacyjno − wypoczynkową oraz strefę komunikacji i transportu publicznego,
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komunikacji (w tym publicznej) opartej głównie o ulice Grójecką i Filtrową.
• podkreślenie północno − zachodniej pierzei ulicy Grójeckiej w rejonie kościoła,
• wykorzystanie w maksymalnym stopniu elementów zieleni do zagospodarowania posadzki placu,
• racjonalność ekonomiczna założonych inwestycji.

Spośród 96 prac żadna w stopniu w pełni zadawalającym nie wypełniała powyższych kryteriów. Sąd zdecydował o nie przyznaniu 1-wszej nagrody.

Spośród 96 zgłoszonych prac sąd wybrał 10 zasługujących na nagrody lub wyróżnienia ze względu na rozwiązania urbanistyczno − architektoniczne oraz 1 pracę, która ze względu na niekompletność opracowania nie mogła zostać wskazana do prac nagrodzonych lub wyróżnionych, ale jej wybrane propozycje projektowe zasłużyły, w opinii sądu, na szczególną uwagę.

II Nagroda 025282

Dawos Spółka z o.o.

LUWE Architekci Łukasz Węcławski

Zespół autorski:

Krzysztof Domaradzki, Katarzyna Bazylewicz Maj, Bartłomiej Gajewski, Piotr Jeleń, Ewelina Maciak, Klaudiusz Przedmojski, Marek Sawicki, Dorota Sawicka, Piotr Sawicki, Marek Setniewski, Anna Szustak, Dariusz Śmiechowski, Łukasz Węcławski, Rafał Wysocki

Wizualizacja II nagrody widok z lotu ptaka

Sąd postanowił przyznać nagrodę za :

  • wyeksponowanie zarysu półkolistego placu, widocznego na archiwalnych planach oraz zaproponowanie zabudowy, która poprzez przyjętą skalę oraz transparentny charakter pozostawia czytelną istniejąca formę placu, oddając priorytet pierzei utworzonej przez zabudowę historyczną,
  • czytelny układ podziału na strefy funkcjionalne, z wykorzystaniem znaczącej ilości istaniejącej zieleni,
  • poprawne rozwiązanie układu komunikacyjnego, a w szczególności połączeń ul. Grójeckiej z ulicami Filtrową i Słupecką

III Nagroda  798082

Tomasz Birezowski

Jan Chwedczuk, Mirosław Falkowski

Wizualizacja III nagrody

Sąd przyznał nagrodę za:

  • ukształtownie placu w sposób nawiązujący do koncepcji jego wytyczenia w formie półkolistej w latach 20. XX wieku,
  • korzystne lekkie odsunięcie ulicy Grójeckiej na odcinku w rejonie kościoła, dzięki czemu wytworzono przed nim odpowiednią przestrzeń dla pieszych, podkreślającą równocześnie jego walor jako dominanty lokalnej,
  • uzupełnienie północno-zachodniej pierzei ulicy Grójeckiej przy kościele.

Wyróżnienie specjalne 125673

UGO ARCHITECTURE

Hugon Kowalski

Zespół autorski: Magda Piotrowska, Zofia Piotrowska, Adam Wierciński

Sąd przyznał wyróżnienie specjialne za autorską wizję placu jako rozległego parku miejskiego, tworzącego nową przestrzeń publiczną o dominacji funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców dzielnicy,wprowadzenie budynków z usługami w parterach zintegrowanych z przystankami tramwajowymi, które współtworzą węzeł komunikacji publicznej.

Wyróżnienie specjalne 251425

Mikołaj Zdanowski, Marcin Kropidło, Piotr Straszak

Sąd docenił kreację centrum dzielnicy w formie zintegrowanego obiektu, z wydzieloną przestrzenią (agorą), izolowaną od uciążliwośći komunikacyjnych oraz za zachowanie kompleksu wartościowej zieleni wzdłuż ul. Akademickiej, jako terenu  funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców okolicznych osiedli

Wyróżnienie specjalne 040298

BULANDA, MUCHA – ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz, Iga Konowalska, Gaweł Tyrała, Caterina Naglieri ,Cecylia Brandt – Jeżo, Jadwiga Gajczyk, Aleksander Chylak

Sąd docenił zaproponowany program oparty o budowę ratusza jako epicentrum dzielnicy oraz zaproponowanie placu nawiązującego formą do historycznego założenia z lat 20. XX w., wzbogaconym dodatkowo niedużym aneksem placu przy kościele , co podkreśa rangę kościoła jako dominanty

Wyróżnienie 100123

JAZ + ARCHITEKCI ŻMIJEWSKI, JAWORSKI, MASSE S.C.

Zespół autorski: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé – Deda, Urszula Michalska, Aleksandra Zakęś, Anna Ciosek, Maciej Sokół, Radosław Malinowski

Sąd przyznał wyróżnienie za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20. XX w. wraz z konsekwentym wydobyciem i podkreśleniem koncentrycznegoo układu osiowego placu

Wyróżnienie 770011

JEDEN DO JEDEN GRUPA PROJEKTOWA

Magdalena Ziajska, Michał Golusiński

Zespół autorski:
Jakub Stroiński. Karolina Grzęda, Agata Zych

Wyróżnienie za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20 XX w. z zachowaniem pełnej korelacji pomiędzy strefą pieszą placu miejskiego a terenami zieleni.

Wyróżnienie 213064

STUDIO B.A.U. Sp. z .o.o.

Zespół autorski: Maria Brykalska-Karłowska, Stanisław Karłowski, Julia Karłowska, Grzegorz Brykalski

Opracowanie: Małgorzata Gwizd. Agnieszka Zawistowska, Olgierd Jankowski - Lekszycki, Aleksandra Lewicka, Paweł Malec

Sąd docenił zaproponowany plac według historycznego założenia z lat 20 XX w. i konsekwentne podporządkowanie wszytskich elementów placu osiom widokowym, w tym także urządzenie wejść do metra w sposób podkreślający to osiowe i koncentryczne założenie.

Wyróżnienie 162877

4 AM ARCHITEKCI S.C. Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska

Arkadiusz Wróblewski, Mateusz Wójcicki, Anna Dobek, Agata Piwowarska, Tomasz Stalewski

Zespół autorski: Maciej Kurkowski, Łukasz Kowalski

Wyróżnienie za zaproponowanie placu według hisorycznego założenia z lat 20 XX w. i konsekwentne podporządkowanie wszytkich elementów placu promienistemu i koncentrycznemu układowi oraz poprawne rozwiązanie podziału na odmienne strefy funkcjionalne.

Wyróżnienie 000300

 WXCA Sp. z o.o.

Sąd docenił konsekwentne dokończenie układu placu z historycznego założenia  lat 20 XX w., wyraźne strefowanie funkcji na placu i podkreślenie dominanty, którą jest kościół św. Jakuba oraz ciekawie zasugerowanego rozwiązania posadzki placu

Wyróżnienie honorowe 131805 

PRACOWNIA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

ARCH.AS

Anita Stężycka

Zespół autorski: Anita Stężycka, Błażej Stężycki

Wyróżnienie za zaproponowanie zupełnie nowej formy placu w kształcie niewielkiego trójkąta opartego o oś ul. Filtrowej i kościół św. Jakuba oraz parku oddzielonego od ul. Grójeckiej zaproponowaną ciągłą pierzeją zabudowy.

Załączniki: