null

Wyniki konkursu - plac Centralny. Competition results - Central Square.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki konkursu - Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego. Competition results - Competition for the Development of a Functional–Spatial Concept for Central Square in Warsaw.

 

Praca nr 02 (001027)

 

Antoni Domicz

Opole, Polska

Zespół autorski: Michał Czeszejko-Sochacki, Antoni Domicz, Małgorzata Pizio-Domicz, Dawid Wiśniewski

Wizualizacja placu

 

Opinia: Podstawowym elementem projektu jest tafla wody. Operowanie wodą i parą wodną daje możliwość różnorodnego funkcjonowania placu, poprawia mikroklimat i skupia różne grupy użytkowników. Projekt w szlachetny sposób odnosi się do historii miejsca pokazując w rysunku posadzki układ dawnej zabudowy. Plac zaprojektowano jako reprezentacyjną otwartą przestrzeń dla masowych wydarzeń. Zaproponowane zmienne układy wodno-mgielne oraz sposób wprowadzenia zieleni sprzyjają korzystaniu z placu także jako z miejsca codziennych aktywności.

 

Zalecenia: Należy rozważyć możliwość uwzględnienia w koncepcji projektowej zachowanie płyty Pałacu oraz elementów wyposażenia placu – szczególnie trybuny i kandelabrów. Warto podjąć próbę zapewnienia dostępności górnej części placu za pomocą układu łagodnych nachyleń posadzki zamiast za pomocą ruchomych platform. Należy przeanalizować kwestię realizacji zieleni nad tunelem parkingu podziemnego od strony ulicy Marszałkowskiej.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za minimalistyczne rozwiązanie posadzki z delikatnym akcentem przypominającym przeszłość oraz zastosowanie wody jako przestrzennego elementu scenografii placu.

 

Entry no. 02 (001027)

Commentary: At the heart of this design lies a sheet of water. The use of water and steam permits the square to function in various modes, has a beneficial effect on the local microclimate, and draws together different groups of people. The design gracefully embraces the square’s past by depicting in the pavement the street grid that once existed at this location. The plaza is designed to serve as an open, representative space for large-scale events. At the same time, the various possible configurations of the steam and water system and the layout of the landscaping make it a welcoming venue for everyday activities.

Recommendations: Consideration should be given to the preservation of the pavement adjacent to the Palace of Culture and Science in the design, along with the distinctive features of the square, particularly the parade stand and the candelabras. An attempt should be made to ensure access to the upper level of the square via an arrangement of gentle slopes in the pavement rather than with the use of mobile platforms. Further analysis is necessary with regard to the landscaping atop the Marszałkowska Street tunnel entrance to the underground parking garage.

Justification: This entry was selected for its minimalistic approach to the design of the surface of the square, using subtle historical accents and employing water as a spatial feature in the layout of the plaza.

 

Praca nr 12 (671024)

 

Katarzyna Strzelecka-Paciorek, Jerzy Heymer, Jan Heymer, Paweł Paciorek

 

Warszawa, Polska

Wizualizacja placu przedstawia widok na plac z pałacu kultury i nauki

Opinia: Dotychczasowy monumentalizm placu został zrównoważony poprzez asymetryczną propozycję rozwiązania placu ukierunkowanego na funkcje obiektów kultury oraz zastosowanie zieleni. Przestrzeń placu ukształtowano w oparciu o czytelne powiązania między istniejącymi i projektowanymi elementami jego zagospodarowania i otoczenia na różnych wysokościach. Wydzielenie przestrzeni przed Pałacem przez wyrazistą, czerwoną linię umożliwia wprowadzenie platformy miejskich aktywności. W linię tę wpisano trybunę, jednocześnie zaznaczając w posadzce placu jej dawną lokalizację. Wprowadzenie geometrycznego bloku zieleni nadaje placowi czytelne ramy jeszcze przed finalną realizacją południowej pierzei.

Zalecenia: Konieczne jest skoordynowanie projektu zieleni z projektem technicznym parkingu podziemnego.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za konstruktywną polemikę z monumentalną kompozycją placu oraz za czytelność kompozycji.

 

Entry no. 12 (671024)

Commentary: This design balances the square’s former monumental character by proposing an asymmetrical solution in which the functions of the square revolve around the adjacent cultural institutions and the use of green elements. The composition of the square leverages the clear ties between the existing and planned features within the square and its surroundings, at different vertical levels. The bold red line in front of the Palace of Culture and Science permits the designation of a venue for city events. This line incorporates the parade stand, whose former location is also marked in the pavement of the square. The rectangular block of vegetation sets distinct boundaries for the plaza, even before the completion of the buildings along its southern edge.

Recommendations: Coordination is required between the design of the green space and the technical specifications of the underground parking garage.

Justification: This entry was selected for constructively challenging the monumental composition of the square, and for the clarity of its own composition.

 

Praca nr 16 (135531)

 

Jakub Figel, Filip Kurasz

Gdańsk, Polska

Wizualizacja placu nocą

Opinia: Projekt wprowadza w przestrzeni placu drzewa w swobodnym układzie oraz  zagłębioną soczewkowo powierzchni stanowiącej naturalną widownię. Układ zieleni podkreśla osiowość założenia PKiN bez wprowadzania zbędnej symetrii. Zmienna ekstensywność układu drzew umożliwia różne sposoby funkcjonowania placu.

Zalecenia: Należy rozważyć pozostawienie oryginalnego tarasu PKiN oraz przemyśleć zachowanie trybuny w obrębie placu. Sąd konkursowy zwraca uwagę na konieczność skoordynowania poziomu głównego placu z rzędnymi planowanych budynków oraz zaleca analizę zastosowania zagłębienia kosztem górnego poziomu parkingu. Należy też rozważyć rozluźnienie układu drzew w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury w celu ułatwienia ich funkcjonowania.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za koncepcję placu ze swobodnie rozrzuconymi drzewami jako formy osłabiającej monumentalizm założenia PKiN.

 

Entry no. 16 (135531)

Commentary: The design features a scattered arrangement of trees and a concave depression in the surface of the square, forming a natural auditorium. The distribution of the greenery emphasizes the axial layout of the Palace of Culture and Science without imposing superfluous symmetry. The varying scale of the tree clusters encourages the use of the square for a number of different functions.

Recommendations: Consideration should be given to the preservation of the original terrace in front of the Palace of Culture and Science. The option of including the existing parade stand in the future square should also be considered. The level of the main square must be coordinated with the elevations of the planned buildings. Furthermore, it is recommended that an analysis of the implementation the depression at the cost of the upper parking level be conducted. The reduction of the density of the tree clusters adjacent to the cultural institutions should also be considered, as this would improve access to these buildings.

Justification: This entry was selected for its use of scattered trees as a method of counteracting the monumental design of the Palace of Culture and Science.

 

Praca nr 23 (701267)

 

Marta Dąbrowska, Anna Okoń

 

Wrocław, Polska

Wizualizacja placu

Opinia: W pracy w zdecydowany sposób plac podzielono na dwie strefy na różnych poziomach przy podkreśleniu granicy za pomocą nowej architektury. Autorzy projektu w subtelny sposób nawiązali do historii miejsca poprzez układ umieszczonych w posadzce świateł. Trybuna została potraktowana jak muzealny eksponat wyjęty z kontekstu i przeniesiony do wnętrza podziemnego muzeum.

Zalecenia: Należy rozważyć sposób rozwiązania posadzki tarasu Pałacu z ewentualnym wykorzystaniem oryginalnych elementów przy rezygnacji z kontynuowania elementów świetlnych z dolnego tarasu. Sąd konkursowy zaleca wzięcie pod uwagę możliwości ułatwienia poruszania się pomiędzy dwoma poziomami placu, poprzez wprowadzenie dodatkowych połączeń między nimi, uzupełniających główną rampę.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za propozycję wydzielenia dwóch poziomów placu, reinterpretację roli Pałacu Kultury i Nauki w przestrzeni placu oraz dyskretne nawiązanie do przeszłości.

 

Entry no. 23 (701267)

Commentary: In this design, the square is divided into a pair of distinct zones at different levels, using new architectural features to emphasize the boundary between the two. The designers have used the arrangement of pavement lights to make subtle references to the history of the location. The parade stand is moved to an underground museum, where it is displayed as an exhibit, separate from its architectural context.

Recommendations: Consideration should be given to the use of the original features of the pavement on the upper terrace in place of the lighting fixtures used in the lower level of the square. The jury recommends that the designers consider facilitating foot traffic between the square’s two levels by introducing additional routes, complementary to the main ramp.

Justification: This entry was selected for its proposal to separate the two levels of the square, its reinterpretation of the role of the Palace of Culture and Science in relation to the square, and its use of subtle historical references.

 

Praca nr 38 (051171)

 

Zygmunt Borawski, Srdjan Zlokapa, Martin Marker Larsen

Warszawa, Polska / Bazylea, Szwajcaria

Wizualizacja placu

Opinia: Praca wydobywa różnorodne warstwy historii i kontekst dawnej Warszawy poprzez wpisanie w posadzkę utwardzonej nawierzchni dawnych ulic i zielonych kwartałów. Koncepcja placu oparta jest na całościowo potraktowanej, jednorodnej przestrzeni. Przedstawiono różnorodne scenariusze funkcjonowania od sformalizowanych do spontanicznych, od grupowych do indywidualnych. Projekt podejmuje temat pustki sposobu użytkowania placu i niezagospodarowanej przestrzeni, która uzyskuje charakter przestrzeni sprzyjającej różnym formom przebywania w niej. Zamiast dodawać odejmuje. Operuje innym językiem przestrzennym. Z koncepcją przestrzenną koresponduje idea natury łączącej warstwy historyczne. Pozostałości historyczne (w tym trybuna) potraktowano jak relikty w wyjątkowy sposób redefiniując ich znaczenie .

Zalecenia: Sąd konkursowy zaleca rozważenie zachowania w większym stopniu płyty głównej PKiN. W dalszych fazach opracowania należy zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób pieszych oraz możliwość przejazdu ciężkich pojazdów transportowych obsługujących instytucje kultury. Dopracowania wymagają rozwiązania zieleni i dobór małej architektury.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za niestandardowe rozwiązanie miejskiej przestrzeni publicznej i odniesienie się do przeszłości we współczesnej formie.

 

Entry no. 38 (051171)

Commentary: This design emphasizes the city’s diverse historical layers and its pre-war context through its arrangement of paved surfaces and green spaces, which reflect the former street grid. The square is envisioned as an all-encompassing, homogeneous space. The design presents a variety of usage scenarios, from the formalized to the spontaneous, and from individual to group use. The concept tackles the issue of emptiness—both in terms of the use of the square and the manner of its development—and offers a vision in which this space is welcoming to a range of activities. It subtracts, rather than adds. It employs an entirely different spatial vocabulary. Complementing this spatial concept is the idea of using nature to link different historical layers. Historical remnants (including the parade stand) are treated as relics of the past, thus redefining their meaning.

Recommendations: The jury recommends that the terrace in front of the Palace of Culture and Science be preserved to a greater degree. In subsequent iterations of the design, consideration should be given to the introduction of solutions that would facilitate the movement of pedestrians as well as the heavy transport vehicles used by the neighboring institutions. The landscaping solutions and selection of street furniture require additional work.

Justification: This entry was selected for its unconventional approach to urban spatial design and its allusions to the past through contemporary forms.

Załączniki: