null

Zakres tematyczny danych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dostępne są dane przestrzenne z następujących zakresów:

 • dane lokalizacyjne (adresowe): ulice, place i skwery oraz punkty adresowe;
 • baza noclegowa: akademiki, apartamenty, hotele, kempingi i schroniska młodzieżowe,
 • bezpieczeństwo: lokalizacje posterunków policji i jednostek straży pożarnej;
 • lokalizacje wydanych decyzji z zakresu urbanistyki i architektury: decyzje o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o pozwoleniu na budowę;
 • obiekty edukacji (oświaty i nauki): lokalizacje przedszkoli, szkół podstawowych, obwody szkół podstawowych, lokalizacje szkół branżowych, liceów, techników, szkół policealnych i uczelni wyższych,
 • granice administracyjne dzielnic i obszarów Miejskiego Systemu Informacji;
 • historyczne granice Warszawy z lat 1916, 1930, 1938, 1945, 1951, 1957, 1978, 1992;
 • historyczne dane adresowe: ulice, ulice główne i place istniejące w 1939 roku;
 • dane geodezyjne: sekcje ortofotomapy i ZMM, działki ewidencyjne i obręby, budynki, opisy numerów działek;
 • obszar ograniczonego użytkowania, strefa ograniczeń przeznaczenia i ograniczeń zabudowy;
 • komunikacja: przystanki tramwajowe i autobusowe Zarządu Transportu Miejskiego, kolejowe: Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, dworce kolejowe, linie tramwajowe i kolejowe, parkingi P+R (Park and Ride, Parkuj i Jedź);
 • obiekty kultury: biblioteki, domy kultury, kina i teatry, muzea;
 • nieruchomości miejskie na sprzedaż: planowane i przeznaczone do zbycia oraz te, na które ogłoszono przetargi;
 • placówki opieki społecznej: ośrodki pomocy społecznej, żłobki i kluby dziecięce;
 • placówki opieki zdrowotnej: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, placówki terapii uzależnień oraz szpitale;
 • treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zasięgi planów miejscowych, przeznaczenie terenu, ciągi piesze, place miejskie, parkingi, ścieżki rowerowe, budynki i obiekty wpisane do rejestru zabytków, dominanty przestrzenne i wysokościowe, osie przestrzenne i widokowe, obowiązujące linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy, podziemi, przewieszeń i zwyżek, strefy archeologiczne, obszary objęte ochroną środowiska i konserwatora zabytków, pomniki przyrody, strefy ograniczeń, tereny zamknięte;
 • rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • fotoplany i ortofotomapy: z 1935, 1945, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku;
 • plan miasta z 1939 roku;
 • lokalizacje biur urzędu miasta i urzędów stanu cywilnego oraz urzędów dzielnic;
 • zdjęcia ukośne z 2018 roku;
 • cmentarze: zasięgi cmentarzy, kwatery, groby i ważne miejsca na cmentarzach komunalnych i zinwentaryzowanych przy współudziale m.st. Warszawy
 • kościoły i kaplice oraz granice parafii Kościoła rzymskokatolickiego
 • informacje dla rowerzystów: serwisy samoobsługowe ibombo, trasy rowerowe
 • obiekty sportowe: stadiony lekkoatletyczne, boiska do różnych dyscyplin sportu, bieżnie, korty tenisowe, lodowiska, pływalnie kryte i odkryte, kręgielnie, hale sportowe, sale gimnastyczne, kluby fitness, siłownie, skateparki, ścianki wspinaczkowe i inne;
 • infrastruktura podziemna: wodociągowa, ciepłownicza, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, specjalna i telekomunikacyjna;
 • ochrona przeciwpowodziowa: wały przeciwpowodziowe
 • zieleń: drzewa, krzewy, grupy drzew i krzewów, kwietniki i trawniki, pnącza, żywopłoty i pomniki przyrody.