null

Zarządzenie prezydenta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Natłok reklam
Natłok reklam

GP-0151/961/2007

Zarządzenie nr 961/2007
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 14 listopada 2007
w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się wskazania dotyczące umieszczania reklam i informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.
 2. Zarządzenie nie dotyczy:
 • Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI,
 • Obszarów pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
 • Budynku Pałacu Kultury i Nauki,
 • Wnętrz obiektów budowlanych.

§ 2

 1. Wskazania dotyczące rozmieszczania reklam i informacji wizualnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wskazania opisane w załączniku Nr 1 dotyczą reklam i informacji wizualnej o powierzchni większej od 0,06 m2.
 3. Wskazania dotyczące stref, obszarów objętych ochroną prawną konserwatora zabytków oraz wybranych terenów, wchodzących w skład systemu przyrodniczego Warszawy, określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Treść i zakres danych podawanych we wniosku dotyczącym umieszczenia reklamy lub informacji wizualnej oraz dołączanych do wniosku dokumentów i wizualizacji określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz innym osobom zarządzającym lub gospodarującym w imieniu Prezydenta nieruchomościami określonymi w §1.
 2. Wsparcia merytorycznego w wykonywaniu Zarządzenia udzielają upoważnieni przez Prezydenta m.st. Warszawy pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

§ 4

 1. Osobom wskazanym w § 3 ust. 1 zaleca się podjęcie działań w celu dostosowania do wymogów określonych w zarządzeniu lub usunięcie istniejących reklam, nośników reklamy oraz informacji wizualnej, niezgodnych z niniejszym zarządzeniem.
 2. Dostosowanie lub usunięcie reklam, nośników reklamy oraz informacji wizualnej, niezgodnych z zarządzeniem musi nastąpić do dnia 31.10.2008r., chyba że umowy zawarte przed dniem wejścia w życia niniejszego zarządzenia stanowią inaczej.
 3. Umowy, których ważność kończy się przed terminem określonym w ust. 2 mogą być do tego terminu przedłużone.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent m.st. Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz