null

Zasady naboru projektów partnerów zewnętrzych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podmioty zewnetrzne tj. takie, które działają poza strukturą m.st. Warszawy mogą ubiegac się o wpisanie projektów przez nich realizowanych do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydzial Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji. Zgłaszany projekt musi być realizowany na obszarze rewitalizacji opisanym w ZPR lub na rzecz tego obszaru.
Propozycje projektu należy złożyć na formularzu "Karta Projektu" w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszalkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub przesłać na adres poczty elektronicznej rewitalizacja@um.warszawa.pl.
Zakres przedmiotowy naboru obejmuje propozycje projektów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, infrastrukturalnych lub integrujących ww. działania, skierowane w szczególności do lokalnej społeczności z obszaru rewitalizacji.

Zakres temtyczny projektu musi byc zgodny z celami i zasadami ZPR oraz zgodny z celami kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR

Projekt jest oceniany przez zespół oceny projektu.Posiedzenia zespołu odbywają się raz w miesiącu..

Projekt oceniany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności za pomocą kryteriów dostępowych, w drugiej kolejności za pomocą kryteriów jakościowych. Aby projekt przeszedł do drugiego etapu oceny musi spełniać wszystkie kryteria dostępowe. Wszystkie kryteria zawarte są w karcie oceny projektów znajdującej się w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru projektów partnerów zewnetrznych dostepne są w Regulaminie naboru projektów.

Załączniki: