null

Zintegrowany Program Rewitalizacji - dokumenty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika mapy obrazująca podobszary ZPR

Rewitalizacja to bardzo złożony proces, wymagający czasu. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy realizowany był w latach 2015-2022, na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. W programie ujęta została diagnoza poszczególnych obszarów poddanych rewitalizacji oraz wyzwania, z jakimi się mierzono w trakcie jego realizacji. Określone zostały także cele i sposoby ich osiągnięcia. Zapoznaj się z opisem i dokumentami programowymi!

Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji było zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze priorytetowym oraz koordynację wybranych polityki miasta stołecznego Warszawy na obszarach kryzysowych.

Podstawowymi instrumentami realizacji działań zapisanych w Programie były, tak zwane, kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Każde przedsięwzięcie przypisane było do jednego  z poszczególnych celów Programu. Za realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiadały wybrane Biura Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostki miejskie i partnerzy.

Wykaz i harmonogram projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych można znaleźć poniżej. Program w zależności od potrzeb był cyklicznie aktualizowany na bazie zmian zgłaszanych przez podmioty realizujące poszczególne projekty.

Za proces przygotowania, koordynacji, ewaluacji i aktualizacji Programu odpowiadało Biuro Polityki Lokalowej przy wsparciu pozostałych zaangażowanych jednostek organizacyjnych i Biur Urzędu Miasta odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów.

W celu koordynacji realizacji projektów, a zwłaszcza zapewnienia ich komplementarności i spójności z założeniami Programu w Urzędzie Miasta działał także  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji. Szczególną rolę w procesie wdrażania Programu pełniły również dzielnice, które jako jednostki pomocnicze m.st. Warszawy koordynowały działania na poziomie lokalnym.

Z uwagi na społeczny charakter Programu kluczową rolę w procesie jego realizacji odgrywał Komitet Rewitalizacji. Komitet współpracował z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach dotyczących projektowania, realizacji i oceny rewitalizacji oraz pełnił funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta m.st. Warszawy.

Rewitalizację w Warszawie realizowaliśmy pod szyldem Na_prawa Warszawa.

Poza działaniami programowymi m.st. Warszawa w latach: 2016 – 2019 roku realizowało projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Działania zaplanowane w projekcie obejmowały swym zasięgiem obszar Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Szczegóły znajdziesz w zakładce poświęconej projektowi.

 

Załączniki: