null

Zintegrowany Program Rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika mapy obrazująca podobszary ZPR

Rewitalizacja to bardzo złożony proces, wymagający czasu. Realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy zaplanowaliśmy na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia koncentrujemy na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. W dokumencie przedstawiamy diagnozy poszczególnych obszarów poddawanych rewitalizacji oraz wyzwania, z jakimi się tam mierzymy. Określamy także nasze cele i sposoby ich osiągnięcia.

Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze priorytetowym oraz koordynację wybranych polityki miasta stołecznego Warszawy na obszarach kryzysowych.

Podstawowymi instrumentami realizacji działań zapisanych w Programie są, tak zwane, kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Każde przedsięwzięcie przypisane jest do jednego  z poszczególnych celów Programu, ma wskazane odpowiadające za niego biuro Urzędu m.st. Warszawy oraz dzieli się na szereg poszczególnych projektów realizowanych zarówno przez jednostki miejskie, jak i partnerów Programu.

Wykaz i harmonogram projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych można znaleźć poniżej. Program w zależności od potrzeb jest cyklicznie aktualizowany na bazie zmian zgłaszanych przez podmioty realizujące poszczególne projekty.

Za proces przygotowania, koordynacji, ewaluacji i aktualizacji Programu odpowiada Biuro Polityki Lokalowej przy wsparciu pozostałych zaangażowanych jednostek organizacyjnych i biur Urzędu Miasta odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów.

W celu koordynacji realizacji projektów, a zwłaszcza zapewnienia ich komplementarności i spójności z założeniami Programu w Urzędzie Miasta działa także  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji. Szczególną rolę w procesie wdrażania Programu pełnią dzielnice, które jako jednostki pomocnicze m.st. Warszawy koordynują działania na poziomie lokalnym.

Z uwagi na społeczny charakter Programu kluczową rolę w procesie realizacji Programu odgrywa Komitet Rewitalizacji. Komitet to uspołecznione ciało współpracujące z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach dotyczących projektowania, realizacji i oceny rewitalizacji oraz pełniące funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta m.st. Warszawy.

Rewitalizację w Warszawie realizujemy pod szyldem Na_prawa Warszawa.

Poza działaniami programowymi m.st. Warszawa w latach:2016 -2019 roku realizowało projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Działania zaplanowane w projekcie obejmowały swym zasięgiem obszar Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Szczegóły znajdziesz w zakładce poświęconej projektowi.

Chcesz dowiedzieć sie więcej o Programie Rewitalizacji oraz materiałami towarzyszącym działaniom zapoznaj się z załączonymi dokumentami. Natomiast więcej o samym procesie powstawania programu znajdziesz w zakładce Archiwum działań rewitalizacyjnych. 

 

Załączniki: