null

Zmiana studium Warszawy (Bielany) - dyskusja publiczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647) oraz w związku z uchwałą Nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. z późn. zm. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, dla:

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 22 października – 23 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Projekt zmian Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem www.bip.warszawa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2012 r. w PKiN, piętro XX sala 2018 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) – projekt zmian Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi i wnioski do wyłożonego projektu zmian Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być składane w Urzędzie m.st.Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w kancelarii, pokój 1349 (XIII p.) PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, lub przesłane na podany wyżej adres, w ww. terminie.

 

Ogłoszenie dostępne jest w BIP na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_m_st_Warszawy_-_wylozenie_projektu_z.htm