null

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Procedura planistyczna zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy została zainicjowana Uchwałą nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium z późn. zm. (Uchwała nr LIV/1535/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. - sprostowanie w załączniku nr 12). Uchwała ta określa zakres obszarowy i przedmiotowy zmian. 

Zakres zmian

Zmiana studium dotyczy:

 1. struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi wskaźnikami zagospodarowania dla wskazanych obszarów w granicach określonych opisowo i graficznie w załącznikach od nr 1 do nr 17 do uchwały oraz modyfikacji terenów elektrociepłowni i ciepłowni określonych w załączniku nr 18;
 2. fragmentów tras drogowych i infrastruktury technicznej na odcinkach określonych opisowo i graficznie w załącznikach od nr 19 do nr 30 oraz aktualizacji zapisów w zakresie zrealizowanych i planowanych kablowych linii 110 kV oraz stacji energetycznych, a także weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 studium, odnoszących się do stref parkowania pojazdów na terenie miasta, określonych na rys. nr 19 studium;
 3. dostosowania zapisów do przepisów prawa, które weszły w życie po uchwaleniu studium oraz innych aktów nadrzędnych i wiążących w stosunku do studium, w granicach administracyjnych miasta;
 4. modyfikacji i uzupełnienia zapisów wyłącznie w części tekstowej studium oraz odpowiadających im elementów legendy na rysunku studium, dotyczących niżej wymienionych terenów w granicach administracyjnych miasta:
  1. terenów usług administracji [UA], terenów usług sportu [US], terenów zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji [ZP2] oraz cmentarzy [ZC],
  2. intensywności zabudowy dla terenów o wysokości zabudowy powyżej 30 m ustalonych w studium (wprowadzenie wskaźnika),
  3. stosowania zasad rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z zakresu infrastruktury społecznej na wszystkich terenach z funkcją mieszkaniową i odzwierciedlenia ich na rys. nr 25 studium oraz reklam na terenie miasta,
  4. ustaleń dla obszarów narażonych na osuwanie się mas ziemnych, wskazanych na rys. nr 26 studium,
  5. korekt w wykazach terenów zieleni: tabela nr 22 - parki i tabela nr 23 – skwery oraz korekty w wykazie terenów, na których dopuszcza się funkcję handlową o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, nie wskazanych na rysunku studium o powierzchni działki poniżej 0,5 ha – tabela nr 18, w zakresie wprowadzenia ww. funkcji na terenie dawnej fabryki Norblina i Hali Koszyki,
  6. korekt redakcyjnych tekstu.

Obszary zmian, których obecnie wykładany projekt nie obejmuje

Ww. uchwała dopuszcza odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych zmian studium, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. Na obecnym etapie, sytuacja ta dotyczy 6 obszarów wymagających dalszych prac i będą one poddane procesowi opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy w terminie odrębnym - procedura planistyczna będzie kontynuowana albo odrębnie, albo łącznie w przypadku zaistnienia takiej możliwości.

W związku z powyższym wykładany obecnie projekt zmiany studium nie obejmuje obszarów określonych ww uchwale jako: • obszar 35) – teren w rejonie Fortu Bema i ul. Waldorffa pomiędzy Trasa AK, strzelnicą sportową, zespołem pomników przyrody, do hurtowni farmaceutycznej i okolic hotelu „Legia”; • obszar 49) – teren po północnej stronie ul. Bartyckiej w rejonie ul. Pod Kopcem, do okolic ulic: Dyżewskiego, Żenczykowskiego i Ponikowskiego; • obszar 89) – teren przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Dolina Służewiecka, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania, o zasięgu ok.100 m.; • obszar 110)  teren przy ul.Sowińskiego pomiędzy ulicami: Wolską i Jana Kazimierza, pas o szerokości ok. 90 m po zachodniej stronie ulicy;  • obszar 113) –  teren w rejonie ul. Gniewkowskiej, na wschód od Trasy N-S, po północnej stronie układu torowego linii kolejowej relacji Warszawa – Poznań/Katowice (tereny kolejowe); • obszar 114) - teren w rejonie ul. Potrzebnej, po północnej stronie układu torowego linii kolejowej relacji Warszawa – Poznań/Katowice (tereny kolejowe).

 

Oznaczenie zmian na rysunkach studium 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium... (Dz. U. nr 118 poz.1233) granice poszczególnych obszarów objętych zmianami zostały wyróżnione w ujednoliconych rysunkach studium – zarówno w kierunkach zagospodarowania przestrzennego jak i uwarunkowaniach – kolorem niebieskim i numeracją od numeru 34 do 129 (numeracja jest kontynuacją numeracji zmian z pierwszej edycji zmiany studium).


Z uwagi na odrębny charakter zmian w zakresie infrastruktury technicznej zastosowano dla tych zmian odrębną numerację i/lub indywidualne oznaczenia.


Zmiany wynikające z dostosowania studium do aktów nadrzędnych i wiążących wprowadzono na właściwych rysunkach studium wyróżniając je kolorem niebieskim według oznaczeń w legendzie oraz w tekście studium stosując przypis dolny.


Projektowane zmiany obszarowe studium, w tym obszarowe liniowe (fragmenty dróg), dokonywane są w obszarach oznaczonych numerami od 34 do 129 – numery zmian odpowiadają numerom obszarów określonych w załącznikach od 1 do 25 uchwały Nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium.


Numeracja zmian obszarowych i liniowych w zakresie od nr 34 do nr 129 nie jest ciągła - obejmuje ona numery tych obszarów, na których dokonuje się faktycznej zmiany studium. W obecnym projekcie numeracja nie jest ciągła w 7 miejscach - brak ciągłości występuje w miejscach, gdzie studium pozostawia się bez zmiany tj. obszar nr 66, 96, 119 oraz w miejscach, gdzie trwają jeszcze dalsze prace tj. obszar nr 35, 49, 89, 110, 13, i 114. Przykładowo dla struktury funkcjonalno-przestrzennej (rys. nr 14 – kierunki) zmiany obszarowe obejmują numery: 34 i 36 (Bemowo), od 37 do 44 (Białołęka), od 46 do 48 i od 50 do 54 (Mokotów), 55 i 56 (Ochota), 57 (Praga Południe), 62 i 63 (Rembertów), 64 i 65 oraz od 67 do 74 (Śródmieście), od 75 do 81 (Targówek), od 82 do 86 (Ursus), od 92 do 95 (Wawer), 97 i 98 (Wesoła), od 99 do 101 (Wilanów), od 102 do 106 (Włochy), od 107 do 109 i od 111 do 112 (Wola) oraz w zakresie infrastruktury technicznej (tereny ciepłowni i elektrociepłowni) zmiany obejmujące numery: od 115 do 118, a także zmiany obszarowe liniowe (fragmenty dróg) obejmujące numery: od 120 do 129.


Oznaczenie granic zmian:

 • ciągłą niebieską linią - granica obszaru zmiany nr … (np. 34.1, 34.2, 36, 37, …)
 • przerywaną niebieską linią - granica zmiany, w miejscu włączenia zmiany do terenu przyległego, z którym tworzy integralną całość i stanowi jedno wydzielenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej


Konsekwencją wprowadzonych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jest równoczesne dokonanie aktualizacji jej elementów na innych rysunkach studium - kierunki (od nr 15 do nr 27), na których występują elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej i układu drogowo-ulicznego. Aktualizacja ta nie stanowi zmiany ustaleń kierunkowych w danej problematyce – stanowi korektę techniczną, zatem nie wyróżnia się jej w ujednoliconych rysunkach studium.


Dla niżej wymienionych obszarów objętych sporządzaniem zmiany studium ustalenia pierwotne pozostają bez zmian:

 • obszar nr 66, który został określony w ww uchwale w załączniku nr 9 (teren w rejonie ulic: Wenedów i Zakroczymskiej)
 • obszar nr 96,  który został określony w ww uchwale w załączniku nr 13 (teren w rejonie ul. Bysławskiej pomiędzy ulicami: Poezji i Popradzką) oraz
 • obszar liniowy nr 119, który został określony w ww uchwale w załączniku nr 19 – (obniżenie klasy drogi głównej G/l - Trasa Mostu Północnego na odcinku od planowanego węzła Trasy Mostu Północnego z Trasą Olszynki Grochowskiej do granic miasta).

 

Składanie uwag do projektu zmian studium

Uwaga: Podczas wyłożenia projektu zmiany studium przyjmowane są uwagi wyłącznie dotyczące zakresu zmian, które określa Uchwała nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium.


W celu ułatwienia złożenia uwagi udostępniony został wzór, określający ramowy zakres uwagi. Dostępny jest on również na stronie www.architektura.um.warszawa.pl


Istnieje możliwość zgłaszania wniosków dotyczących nowych, innych niż prowadzone obecnie, zmian Studium. Dostępny jest wzór wniosku o zmianę studium, który po wypełnieniu należy złożyć w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

Projekt zmiany studium przygotowany do uchwalenia

Projekt zmiany studium przygotowany do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy dostępny jest pod adresem www.architektura.um.warszawa.pl/projekt-zmiany-studium-2014.