null

Prace nad strategią rozwoju i planem ogólnym Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

 

4 lipca 2024 Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju Warszawy 2040+ oraz planem ogólnym. Podjęte zostały uchwały: 

  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju m.st. Warszawy 2040+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego m.st. Warszawy.

Przyjęcie uchwał jest ustawowym wymogiem koniecznym do wszczęcia prac. Dokumenty określą, w jakim kierunku będzie rozwijać się Warszawa w perspektywie co najmniej 20 lat. Zastąpią one obecną Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.  

 

Za przygotowanie strategii i planu ogólnego odpowiadać będą dwa ściśle współpracujące ze sobą biura – Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Strategii i Analiz. Chociaż mówimy o dwóch dokumentach, dla nas jest to jeden proces przygotowania kompleksowej polityki rozwoju m.st. Warszawy.  

Dlaczego musieliśmy przystąpić do prac? 

Konieczność przygotowania strategii oraz planu ogólnego jest konsekwencją zmian ustawowych, które miały miejsce w 2023 roku. Zgodnie z nimi rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przejmują strategia rozwoju gminy oraz nowy rodzaj dokumentu – plan ogólny. Czas na przygotowanie obu dokumentów upływa 31 grudnia 2025 r. Po tym dniu studium każdej gminy przestanie obowiązywać i to niezależnie od tego, czy dana gmina przyjmie plan ogólny. 

Formalnie przygotowanie planu ogólnego nie jest obowiązkowe, ale jego brak po 31 grudnia 2025 r. rodzić będzie poważne konsekwencje w zakresie rozwoju przestrzennego miasta. Nie będzie można uchwalać nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (z pewnymi szczególnymi wyjątkami). Nie będzie można również wydać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wnioski złożone po tej dacie.

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Unią Metropolii Polskich wielokrotnie zgłaszały, że dla samorządów, w szczególności dużych miast, tak krótki termin na przygotowanie dokumentów będzie stanowić bardzo duże wyzwanie. Dołożymy wszelkich starań, aby pomimo ograniczeń czasowych, skomplikowanych procedur i zawiłości ustawowych, proces ten przebiegał w sposób otwarty, inspirujący i efektywny.

Jakie będą kolejne kroki? 

Po wakacjach, 4 września, planujemy w Centrum Nauki Kopernik spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pracami nad strategią i planem ogólnym. Opowiemy na nim, jakie są uwarunkowania naszych prac i jak będą wyglądały poszczególne etapy włączenie mieszkanek i mieszkańców w prace.  

Od tego dnia do końca września będzie można wypełniać ankietę na temat priorytetów rozwojowych dla Warszawy oraz zgłaszać formalne wnioski do planu ogólnego, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To pierwszy etap, w którym warszawska społeczność będzie mogła wyrazić swoje oczekiwania co do tych dokumentów.

 Ankieta dotycząca priorytetów będzie dostępna online na platformie konsultacyjnej m.st. Warszawy oraz w formie papierowej w wybranych miejskich obiektach. Wzór formularza do składania wniosków do planu ogólnego wraz z instrukcją jego wypełniania zostaną zamieszczone na naszej stronie już w drugiej połowie lipca. Dzięki temu każda zainteresowana osoba będzie miała czas na przygotowanie treści wniosku z wyprzedzeniem, przed formalnym terminem ich zbierania. 

Jakie będą zależności pomiędzy dokumentami? 

Strategia rozwoju gminy i plan ogólny są ze sobą ściśle powiązane. Oba te dokumenty będą stanowić podstawę do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, plan ogólny stanie się również punktem wyjścia do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Plan Ogólny 

Plan ogólny należy opracować dla obszaru całego miasta. Nie będzie miał on tradycyjnej formy, tzn. tekstu i map. Powstanie zbiór danych przestrzennych, do wyświetlania w formie elektronicznej.

Najważniejszym i obowiązkowym elementem planu ogólnego będzie podział miasta na strefy planistyczne. Każda strefa planistyczna będzie miała określony profil funkcjonalny, czyli ogólny katalog dopuszczalnych przeznaczeń terenów. Doprecyzowanie przeznaczenia dla poszczególnych nieruchomości w danej strefie nastąpi w dalszej kolejności, tzn. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy.

Lista stref planistycznych jest ściśle określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W planie ogólnym będzie można wskazać tylko strefy wymienione na tej liście. Z kolei katalogi przeznaczeń przypisanych do poszczególnych stref są określone w rozporządzeniu do tej ustawy.

Oprócz przeznaczeń, dla stref planistycznych zostaną określone parametry zagospodarowania terenu. Strefy, w których dopuszczona zostanie zabudowa, będą miały ustalone również regulujące ją wskaźniki, np. maksymalną wysokość zabudowy itp.

Dodatkowo, w planie ogólnym można określić standardy dostępności infrastruktury społecznej, czyli, mówiąc w skrócie, maksymalną odległość nowej zabudowy mieszkaniowej np. od szkół, terenów zieleni lub przystanków transportu zbiorowego. Standardy te mogą być zróżnicowane dla poszczególnych części miasta. Razem z opisem poszczególnych stref planistycznych utworzą one gminne standardy urbanistyczne.

W planie ogólnym będzie można również wyznaczyć obszary zabudowy śródmiejskiej, czyli takie obszary, w których stosuje się szczególne przepisy budowlane dopuszczające np. mniejsze odległości pomiędzy budynkami.

Ostatnim elementem, jaki będzie mógł się znaleźć w planie ogólnym, to obszary uzupełnienia zabudowy, czyli obszary, na których będzie możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego na danym terenie. Poza obszarami uzupełnienia zabudowy takie decyzje nie będą mogły być wydawane.

Plan ogólny nie unieważni obowiązujących planów miejscowych i prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy.

Szczegółowe informacje dotyczące strategii rozwoju będą dostępne na stronie internetowej strategia.um.warszawa.pl oraz w materiałach dołączonych do tego artykułu, takich jak FAQ oraz broszura informująca.

 

 

 

Załączniki: