null

Znamy Wykonawcę usługi dot. realizacji targów na obszarze rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 29.03.2019r. Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: Organizacja targów pn. "Rzemieślnicza Strony Wisły''.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi: Fundacja ZMIANA, ul. Targowa 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: