Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Analiza nasłonecznienia i przesłaniania - zapytanie ofertowe

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Maria Zielińska, 16 lipca 2020 - 16:07


Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie pt. „Analiza możliwości lokalizacji nowych budynków wysokościowych przy ulicach Tytusa Chałubińskiego, Emilii Plater i Nowogrodzkiej oraz przy Alejach Jerozolimskich w kontekście odpowiedniego nasłonecznienia i przesłaniania”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

I.        Kontekst zamówienia

Ze względu na potrzeby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, związane z analizami i pracami planistycznymi oraz ustalaniem warunków zabudowy, zachodzi konieczność wykonania analizy skutków realizacji nowej zabudowy wysokościowej na przedmiotowym terenie. Analizie poddane będą m.in. nieruchomości będące własnością m.st. Warszawy. Analiza ta, zgodnie z zasadami ustalonymi w szczególności w § 13 i 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), ma wskazać różnice pomiędzy realizacją budynków z uwzględnieniem parametrów odpowiednich dla zabudowy śródmiejskiej oraz bez tych parametrów.

 

II.      Przedmiot zamówienia

Analiza obejmuje zbadanie możliwości projektowych dla zabudowy planowanej w rejonie ulic Emilii Plater, Tytusa Chałubińskiego, Nowogrodzkiej oraz Alej Jerozolimskich w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, na działkach ewidencyjnych nr: 3, 49, 50/2, 51/2, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, obręb 5-05-01, w korelacji z istniejącą zabudowę sąsiednią.

Ww. nieruchomości znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, przyjętego uchwałą nr LVIII/1505/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz.Urz. woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 11787). Plan dla przedmiotowych nieruchomości wyznacza tereny: 1U, 4U, 18MW/U, 19MW/U. W wyniku wyroków sądów ustalenia planu dla części terenów zostały unieważnione. Obecnie sytuacja prawna poszczególnych nieruchomości przedstawia się następująco:

·działka ew. nr 3 z obrębu 5-05-01 – plan nie obowiązuje (teren 1U); dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy;

·działka ew. nr 49 z obrębu 5-05-01 – plan nie obowiązuje (teren 4U);

·działki ew. nr 50/2 i 51/2  z obrębu 5-05-01 – plan nie obowiązuje (teren 18 MW/U); dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy;

·działki ew. nr 58, 59, 60, 61/1, 61/2 z obrębu 5-05-01 – plan obowiązuje (teren  19MW/U).

Analizę należy sporządzić z zachowaniem wyżej przedstawionego podziału nieruchomości na tereny ustalone w planie miejscowym.

W analizie powinny zostać ustalone parametry nasłonecznienia pomieszczeń w budynkachplanowanych na ww. terenach i ich przesłaniania oraz powinna zostać zbadana zgodność tych parametrów z wymaganiami § 13 i 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo w zakresie ww. parametrów należy wykazać sposób oddziaływania planowanej zabudowy na istniejącą zabudowę sąsiednią. Konieczne jest także wskazanie różnic pomiędzy dwoma wariantami parametrów naturalnego oświetlenia, czyli przy stosowaniu ich wartości dla zabudowy śródmiejskiej oraz dla braku możliwości stosowania parametrów zabudowy śródmiejskiej.

W analizie powinny zostać uwzględnione:

-        ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej (Dz.Urz. woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 11787)

-        decyzje pozwolenia na budowę

-        decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla terenów bez obowiązującego planu miejscowego).

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dodatkowe materiały, wnioski i analizy, istotne dla przedmiotu zamówienia i konieczne do uwzględnienia w analizie.

Analiza powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

-        ogólny opis i wyjaśnienie przyjętej metodologii badań,

-        charakterystykę skonstruowanych na podstawie materiałów wyjściowych modeli planowanej zabudowy, które posłużą do oceny parametrów,

-        ocenę parametrów nasłonecznienia i przesłaniania dla przyjętych modeli planowanej zabudowy wraz z porównaniem tych parametrów dla wariantów przy stosowaniu wymogów dla zabudowy śródmiejskiej i bez stosowania tych wymogów,

-        określenie wpływu obu wariantów parametrów na kształt i gabaryty planowanej zabudowy oraz ustalenie wynikających z tego wymogów do lokalizowania mieszkań koniecznych do spełnienia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Modele planowanej zabudowy powinny wskazywać optymalną formę zagospodarowania przedmiotowych działek przy zastosowaniu przeznaczenia terenu i maksymalnych parametrów wynikających z obowiązującego planu miejscowego. Na działkach, na których nie obowiązuje plan miejscowy, modele powinny wskazywać optymalną formę zagospodarowania opartą o ustalenia zawarte w decyzjach o warunkach zabudowy. Dla działek tych Wykonawca może w ramach wariantowania modeli zaproponować alternatywne sposoby zabudowy o funkcji mieszkaniowej lub usługowej. Na działkach, na których nie obowiązuje plan miejscowy oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, modele powinny wskazywać optymalną formę zagospodarowania opartą o parametry zaproponowane przez Wykonawcę, przy czym funkcja zabudowy powinna być mieszkaniowa lub usługowa.

Wnioski z analizy powinny zostać opracowane w sposób umożliwiający ich praktyczne wykorzystanie przez Zamawiającego w procedurach planistycznych, w postępowaniach administracyjnych oraz innych czynnościach podejmowanych zgodnie z zadaniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Elementy graficzne ilustrujące wnioski z analizy powinny posiadać możliwość skalowania oraz wykorzystywania w oprogramowaniu typu CAD i GIS.

Przy wykonywaniu analizy należy zastosować wszystkie warunki formalno-prawne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i przepisów wykonawczych do ustawy, a w tym w szczególności z § 13 i 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

 

III. Forma opracowania

1.    Analiza powinna zawierać opisy tekstowe oraz czytelne, szczegółowo objaśnione elementy graficzne tj.: mapy, schematy, wykresy, rzuty, przekroje, modele, wizualizacje. Wnioski z analizy i uzasadnienia muszą posiadać formę tekstową oraz graficzną.

2.    Analiza musi zostać przekazana zamawiającemu w postaci papierowej w formie wydruków formatu A3 w ilości 3 egz. oraz w postaci elektronicznej w formie zapisu w formacie pdf na nośniku CD lub DVD w ilości 1 egz.

3.    Elementy graficzne określone w pkt 1 takie jak mapy, schematy, rzuty, modele muszą zostać dodatkowo przekazane zamawiającemu w postaci elektronicznej jako edytowalne pliki w formacie dwg lub skp. Pliki te powinny zostać dołączone do nośnika CD lub DVD wymienionego w pkt. 2.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a.    przedstawi ogólny opis metodologii wykonywanych analiz wraz z uzasadnieniem. Warunkiem koniecznym do spełnienia tego wymogu jest przedstawienie maks. 3 stronicowego opisu;

b.    przedstawi konspekt analizy, uwzględniający przyjętą metodologię, w którym określi:

-strukturę analizy

-zasady i zakres wykonania modeli planowanej zabudowy oraz możliwości i zakres ich wariantowania,

-formę prezentacji wyników analizy w tym formy elementów graficznych umożliwiające ich praktyczne zastosowanie,

-wykaz dodatkowych materiałów wejściowych koniecznych do przeprowadzenia analizy, nie wymienionych w pkt VI niniejszego zapytania ofertowego, wraz z opisem sposobu i terminów ich pozyskania.

Warunkiem koniecznym do spełnienia tego wymogu jest przedstawienie maks. 3 stronicowego opisu;

c.    posiada wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie 3 usługi w zakresie projektów, analiz architektonicznych i urbanistycznych, w których jednym z aspektów było badanie przesłaniania i nasłonecznienia zabudowy mieszkaniowej. Warunkiem koniecznym do spełnienia tego wymogu jest przedstawienie portfolio wykonanych usług;

d.    posiada uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności architektonicznej i jest czynnym członkiem Izby Architektów RP. Warunkiem koniecznym do spełnienia tego wymogu jest przedstawienie kopi decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia Izby Architektów RP o wpisie na listę jej członków z określonym w nim terminem ważności.

 

V. Kryterium oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny:

-ogólny opis metodologii wykonywanych analiz wraz z uzasadnieniem - 40%,

-konspekt analizy - 30%,

-cena - 30%.

 

VI. Materiały wejściowe, które zapewnia Zamawiający:

1.    Kopie zanonimizowanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla działek objętych zamówieniem, wymienionych w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.

2.    Dodatkowe materiały, wnioski i analizy będące w posiadaniu Zamawiającego, istotne dla przedmiotu zamówienia.

3.    Materiały zostaną udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą za pomocą internetowego systemu transferu danych, stosowanego w Urzędzie m.st. Warszawy. Adres dostępu do materiałów zostanie przekazany Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie maks. 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 


 

VII. Termin realizacji umowy

Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu nie później niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu o maksymalnie 14 dni w uzasadnionym przypadku związanym z koniecznością uzyskania dodatkowych materiałów wejściowych nie wymienionych w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego i nie będących w posiadaniu Zamawiającego.

 

VIII. Warunki płatności

Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturach, w terminie 21 dni o daty złożenia faktur w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że praca została wykonana zgodnie z umową. Przewiduje się płatności częściowe.

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować drogą elektroniczną do p. Marii Zielińskiej, mar.zielinska@um.warszawa.pl .

 

X. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z elementami graficznymi, w języku polskim.

Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: mar.zielinska@um.warszawa.pl do dnia 30 lipca 2020 r. do godziny 16:00.

Pliki do pobrania

1.
(plik: zapytanie_ofertowe_analiza_naslonecznienia 072020.pdf, rozmiar pliku: 2.31 MB)
Pobierz
2.
(plik: odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego.pdf, rozmiar pliku: 993.19 KB)
Pobierz