Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Zaproszenie do składania prac konkursowych

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 7 lutego 2013 - 15:07


Organizator Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie zakończył weryfikacje wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Uczestnicy zaproszeni do złożenia pracy konkursowej zostali mailowo powiadomieni o kwalifikacji oraz otrzymali login i hasło do pobrania załączników merytorycznych.

 

Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnili wymagań Regulaminu lub złożyli Wnioski po terminie lub, w stosownym terminie, nie uzupełnili Wniosków na wezwanie Organizatora; zostali wykluczeni z konkursu. O przyczynach wykluczenia zostaną powiadomieni drogą mailową.

Jeżeli wykluczony Uczestnik nie zgadza się z wynikami kwalifikacji, przysługują mu środki

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.