Dane przestrzenne i usługi sieciowe

Na serwerach miasta stołecznego Warszawy udostępniamy dane przestrzenne z obszaru stolicy. Dane przestrzenne, które prezentujemy w serwisie mapowym, udostępnione są również przez miejskie Biuro Geodezji i Katastru w postaci usług sieciowych. Umożliwia to ich przeglądanie i przetwarzanie przy użyciu dedykowanych programów (oprogramowanie GIS – systemy informacji przestrzennej).

Usługi sieciowe

Dane przestrzenne udostępnione są przez miejskie Biuro Geodezji i Katastru w postaci usług sieciowych:

 • WMS (Web Map Service) – pod adresem: https://wms.um.warszawa.pl/serwis
 • WFS (Web Feature Service) – pod adresem https://wfs.um.warszawa.pl/serwis
 • WFS (Web Feature Service) – dane bezpłatne w ramach „Tarczy 4.0” – pod adresem: https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs
 • API, umożliwiającej osadzenie mapy na stronie HTML – Dokumentacja usługi w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja
 • REST / SOAP. Dokumentacja usług w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja

Więcej informacji o usługach sieciowych – na stronie serwisu mapowego Warszawy http://mapa.um.warszawa.pl.

Zakres tematyczny danych

Dostępne są dane przestrzenne z zakresu następujących tematów:

 • dane lokalizacyjne (adresowe): ulice, place i skwery oraz punkty adresowe;
 • baza noclegowa: akademiki, apartamenty, hotele, kempingi i schroniska młodzieżowe,
 • bezpieczeństwo: lokalizacje posterunków policji i jednostek straży pożarnej;
 • lokalizacje wydanych decyzji z zakresu urbanistyki i architektury: decyzje o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o pozwoleniu na budowę;
 • obiekty edukacji (oświaty i nauki): lokalizacje przedszkoli, szkół podstawowych, obwody szkół podstawowych, lokalizacje szkół branżowych, liceów, techników, szkół policealnych i uczelni wyższych,
 • granice administracyjne dzielnic i obszarów Miejskiego Systemu Informacji;
 • historyczne granice Warszawy z lat 1916, 1930, 1938, 1945, 1951, 1957, 1978, 1992;
 • historyczne dane adresowe: ulice, ulice główne i place istniejące w 1939 roku;
 • dane geodezyjne: sekcje ortofotomapy i ZMM, działki ewidencyjne i obręby, budynki, opisy numerów działek;
 • obszar ograniczonego użytkowania, strefa ograniczeń przeznaczenia i ograniczeń zabudowy;
 • komunikacja: przystanki tramwajowe i autobusowe Zarządu Transportu Miejskiego, kolejowe: Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, dworce kolejowe, linie tramwajowe i kolejowe, parkingi P+R (Park and Ride, Parkuj i Jedź);
 • obiekty kultury: biblioteki, domy kultury, kina i teatry, muzea;
 • nieruchomości miejskie na sprzedaż: planowane i przeznaczone do zbycia oraz te, na które ogłoszono przetargi;
 • placówki opieki społecznej: ośrodki pomocy społecznej, żłobki i kluby dziecięce;
 • placówki opieki zdrowotnej: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, placówki terapii uzależnień oraz szpitale;
 • treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zasięgi planów miejscowych, przeznaczenie terenu, ciągi piesze, place miejskie, parkingi, ścieżki rowerowe, budynki i obiekty wpisane do rejestru zabytków, dominanty przestrzenne i wysokościowe, osie przestrzenne i widokowe, obowiązujące linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy, podziemi, przewieszeń i zwyżek, strefy archeologiczne, obszary objęte ochroną środowiska i konserwatora zabytków, pomniki przyrody, strefy ograniczeń, tereny zamknięte;
 • rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • fotoplany i ortofotomapy: z 1935, 1945, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku;
 • plan miasta z 1939 roku;
 • lokalizacje biur urzędu miasta i urzędów stanu cywilnego oraz urzędów dzielnic;
 • zdjęcia ukośne z 2018 roku;
 • cmentarze: zasięgi cmentarzy, kwatery, groby i ważne miejsca na cmentarzach komunalnych i zinwentaryzowanych przy współudziale m.st. Warszawy
 • kościoły i kaplice oraz granice parafii Kościoła rzymskokatolickiego
 • informacje dla rowerzystów: serwisy samoobsługowe ibombo, trasy rowerowe
 • obiekty sportowe: stadiony lekkoatletyczne, boiska do różnych dyscyplin sportu, bieżnie, korty tenisowe, lodowiska, pływalnie kryte i odkryte, kręgielnie, hale sportowe, sale gimnastyczne, kluby fitness, siłownie, skateparki, ścianki wspinaczkowe i inne;
 • infrastruktura podziemna: wodociągowa, ciepłownicza, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, specjalna i telekomunikacyjna;
 • ochrona przeciwpowodziowa: wały przeciwpowodziowe
 • zieleń: drzewa, krzewy, grupy drzew i krzewów, kwietniki i trawniki, pnącza, żywopłoty i pomniki przyrody.

Dane geodezyjne

Dane o działkach ewidencyjnych i budynkach z poszczególnych dzielnic (w zakresie identyfikatorów i geometrii oraz rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych) są możliwe do pobrania ze strony. Dane te są na bieżąco aktualizowane i udostępnione w postaci plików SHP (shapefile) i DXF. Data aktualizacji danych jest jednym z atrybutów w plikach SHP. Zgodnie z przepisami art. 40a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie pobiera się opłaty za udostępnianie tych zbiorów danych. 

Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji o udostępnianych danych udzielają: w zakresie danych o decyzjach z architektury i urbanistyki, planach miejscowych i studium – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, w zakresie pozostałych danych – Biuro Geodezji i Katastru oraz biura i jednostki organizacyjne urzędu właściwe dla poszczególnych tematów.