Geodezja i kataster

Dokumenty i wnioski

Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków: wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

Stąd możesz pobrać formularze związane z obsługą Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB).

Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy, tj. wnioski o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.

Stąd możesz pobrać formularze związane z udostępnianiem mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków PZGiK.

Pobierz wniosek o udostępnienie innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Pobierz wniosek o bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB):

Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej

Stąd możesz pobrać formularze związane z koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu nazewnictwa miejskiego oraz numeracji porządkowej, np. wniosek o ustalenie numeru porządkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym oraz wniosek o nadanie, zmianę, zniesienie nazwy.

Stąd możesz pobrać formularze związane z obsługą Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA).

Dokumenty związane z obsługą Rejestru Cen Nieruchomości: wniosek o udostępnienie danych z rejestru oraz wniosek o udostępnienie wglądu do aktów notarialnych.

Stąd możesz pobrać formularze związane z obsługą Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).