Geodezja i kataster

Często zadawane pytania

Wnioski można złożyć:

 • osobiście w Biurze Geodezji i Katastru, ul. Sandomierska 12 w Warszawie,
 • osobiście w każdym Urzędzie Dzielnicy w Warszawie w Wydziale Obsługi Mieszkańca (WOM),
 • przesłać pocztą do Biura Geodezji i Katastru, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa,
 • elektronicznie przez Portal Interesanta (logowanie za pośrednictwem strony login.gov.pl),
 • elektronicznie przez ePUAP (trzeba mieć Profil Zaufany lub e-dowód).

Nie można złożyć wniosku wysyłając go e-mailem.

Płatność w Portalu będzie możliwa wtedy, gdy pracownik naszego biura wystawi Dokument Obliczenia Opłaty. Czyli dopiero gdy wniosek otrzyma status „WYCENIONY”.

Status wniosku można zobaczyć w oknie „Moje wnioski”.

Gdy złożysz wniosek przez Portal, otrzymuje on status „ZAREJESTROWANY”. Takiego wniosku nie można jeszcze opłacić poprzez Portal.

Pracownik urzędu, który realizuje wniosek sprawdza go pod względem formalnym. Sprawdza czy osoba, która złożyła wniosek może otrzymać zamówione dane. Jeśli wszystko jest w porządku, wystawia dla wniosku Dokument Obliczenia Opłaty. Wniosek zmienia status na ‘WYCENIONY’. Taką informację  otrzymasz mejlem.

Opcja „Opłać online” będzie już aktywna. Dopiero wtedy możesz zapłacić za wniosek.  Po zapłaceniu, otrzymasz zamówione dane w sposób, który wybrałeś we wniosku – np. pocztą lub będziesz mógł je pobrać w portalu.

Najczęstszą przyczyną tego problemu są ustawienia przeglądarki internetowej, które blokują wyskakujące okienka. W ustawieniach przeglądarki proszę zezwolić na wyskakujące okienka. Przy korzystaniu z Portalu Interesanta zalecamy przeglądarki Chrome i Firefox ( najnowsze wersje).

Nie wydajemy wypisów „od ręki”. Czas oczekiwania na dokument, jest uzależniony od liczby wniosków, złożonych przez interesantów oraz skomplikowania Twojej sprawy.

Jeżeli podałeś numer kontaktowy we wniosku (telefon lub e-mail) powiadomimy Cię, że wypis możesz już odebrać.

Nie. W okolicy Biura Geodezji i Katastru znajduje się punkt kserograficzny.

Wypis z danymi podmiotów, figurującymi w ewidencji gruntów i budynków, może otrzymać:

 • właściciel działki, budynku, lokalu
 • osoba albo jednostka organizacyjna władająca działką, budynkiem, lokalem
 • organ administracji publicznej, który realizuje zadanie publiczne, dotyczące wskazanej działki, budynku, lokalu
 • podmiot, który realizuje zadanie publiczne na zlecenie organu administracji publicznej, dotyczące wskazanej działki, budynku, lokalu
 • operator sieci telekomunikacyjnej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)
 • operator systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne),
 • Inne osoby, firmy, organizacje, niewymienione powyżej, które mają interes prawny do danej działki, budynku, lokalu.

Wypis bez danych podmiotów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej może dostać każdy, kto złoży wniosek i zapłaci za ten dokument.

Tak.

Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku:

 • oryginał pełnomocnictwa od właściciela nieruchomości,
 • dowód wpłacenia opłaty skarbowej za dokument, który potwierdza pełnomocnictwo,

albo

 • inny dokument, który uprawnia do reprezentowania właściciela np. wydruk KRS w przypadku prokurenta,
 • dowód wpłacenia opłaty skarbowej za prokurę.

Jeżeli złożysz wniosek elektronicznie przez EPUAP, to pełnomocnictwo też powinno mieć postać elektroniczną z podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

Wyjątkiem jest Portal Interesanta. Nie możesz w nim złożyć wniosku w imieniu innej osoby.  Przeznaczony jest tylko dla osób, które składają wnioski bez pośrednictwa.

Nie. Są to dwa różne dokumenty.

 • dokument papierowy ma pieczątkę i odręczny podpis osoby upoważnionej do wydania takiego dokumentu,
 • dokument elektroniczny jest podpisany podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wydania takiego dokumentu.

O wydanie wypisu w postaci papierowej i elektronicznej wystarczy złożyć jeden wniosek), ale za każdy wydany dokument trzeba zapłacić oddzielnie.

Formę dokumentu najlepiej uzgodnić z notariuszem lub potwierdzić w sądzie, w którym chcemy złożyć dokument. Wydajemy wypisy jako dokumenty elektroniczne i papierowe.

Żeby dostać dokument elektroniczny, we wniosku o wydanie wypisu, w punkcie 12 trzeba zaznaczyć – postać elektroniczna.

Złóż u nas wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów. Przy składaniu wniosku okaż oryginał aktualnego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej, że posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Nie wydajemy wypisów z ewidencji gruntów i budynków z datą historyczną. Wypisy wydajemy tylko z danymi aktualnymi w dniu jego wydania.

Możemy wydać zaświadczenie, w którym będzie informacja o zapisach/zmianach w ewidencji gruntów i budynków według daty historycznej. Żeby dostać takie zaświadczenie wnioskodawca musi wykazać interes prawny. Zaświadczenie jest odpłatne.

Numeru księgi wieczystej (KW) nie udostępniamy każdej osobie, która chce ją dostać. Jest to dana osobowa i dlatego jest chroniona. Aby ją dostać, trzeba wskazać interes prawny.

Jeśli masz interes prawny, możesz złożyć wniosek o wypis i określić formę wydania numeru KW. We wniosku podaj interes prawny.

Numeru KW nie wydajemy zwykłym pismem. Jest to dokument np. wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru lokali.

Nie.

To notariusz przekazuje nam dokumenty, na podstawie których wnosimy zmiany w ewidencji gruntów i budynków (np. zmiana właściciela działki/budynku):

Te dokumenty to:

 • odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 • odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych.

Przepisy dotyczące ksiąg wieczystych wskazują, że podstawą do zmian oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej jest wypis lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Możemy wydać takie dokumenty jeśli złożysz wniosek o ich wydanie. Będą tam tylko aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków.

Możemy wydać odpłatnie kopie dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym, które dokumentują zmianę danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli chcesz dostać wykaz synchronizacyjny wykazujący różnice w danych pomiędzy ewidencją gruntów, a księgą wieczystą, musisz zlecić taką pracę geodecie uprawionemu i za nią zapłacić.

Po ujawnieniu podziału w ewidencji gruntów i budynków, z urzędu zawiadamiamy Sąd o zmianach. Do zawiadomienia dołączamy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.

Sąd może, ale nie musi sprostować dane objęte działem  I-O księgi wieczystej (KW). W dziale I-O KW są informacje, które zawierają oznaczenie nieruchomości. To Sąd ocenia, czy sprostuje oznaczenia KW. Jeżeli Sąd nie zmieni oznaczeń KW, to wniosek do Sądu o sprostowanie składa właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty. Do wniosku załącza dokumenty, określone przez właściwy Sąd.

My nie mamy uprawnień, żeby złożyć taki wniosek.

Właściciel nieruchomości nie zgłasza zmian. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadzamy z urzędu, po przekazaniu dokumentacji przez geodetę uprawnionego.

Nie. Takie mapy wykonuje geodeta uprawniony, na zlecenie i koszt osoby zainteresowanej.

Wniosek może złożyć osoba, która ma w tym interes prawny.

Trzeba złożyć wniosek i wykazać, że jest się stroną postępowania administracyjnego, czyli ma się jakiś interes prawny, aby otrzymać taki dokument.