Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.


Statystyka planów miejscowych – stan na 31 stycznia 2022 r.

Plany obowiązujące

Obecnie w Warszawie obowiązuje 315 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 20.767,80 ha (40,15% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

W trakcie realizacji jest 214 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 15.394,94 ha (29,76% powierzchni miasta), z czego:

  • 2.514,06 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (4,86% powierzchni miasta),
  • 12.880,88 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (24,90% powierzchni miasta).

 

Poniżej, w dzielnicowych odnośnikach znajdują się wykazy planów obowiązujących i tych, które są w trakcie sporządzania. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - klauzula informacyjna.