Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.


Statystyka planów miejscowych – stan na 31 grudnia 2022 r.

Plany obowiązujące

Obecnie w Warszawie obowiązuje 327 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 21.430,22 ha (41,43% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

W trakcie realizacji jest 205 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 14.327,01 ha (27,70% powierzchni miasta), z czego:

  • 2.497,29 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (4,83% powierzchni miasta),
  • 11.829,72 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (22,87% powierzchni miasta).

 

Poniżej, w dzielnicowych odnośnikach znajdują się wykazy planów obowiązujących i tych, które są w trakcie sporządzania. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - klauzula informacyjna.