Konkurs na zespół budynków wielorodzinnych przy ul. 1 Sierpnia - informacje

Ogłosiliśmy konkurs na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi przy ul. 1 Sierpnia we Włochach. Inwestycja jest częścią Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30 B w Warszawie

Harmonogram

Termin składania Wniosków upływa 16 lipca 2021 r. o godz. 16.00.

Kontakt

Informacje o konkursie będą zamieszczane:

Pytania do Regulaminu i informacje należy przesyłać za pośrednictwem systemu informatycznego - Platformy, albo drogą elektroniczną na adres konkurs1sierpnia@um.warszawa.pl

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne i wyróżnienia pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

 • usługi projektowania architektonicznego – kod 71220000-6,

 • usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składającego się z:

 • mieszkań komunalnych,

 • lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków,

 • garażu podziemnego,

 • zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi,

 • zieleni osiedlowej.

Zespół ten będzie realizowany na potrzeby budownictwa społecznego w segmencie mieszkań komunalnych.

Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i wizualnym.

Nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:

 • I nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,

 • II nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł,

 • III nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,

 • wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 5 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

Konkurs został unieważniony. Więcej informacji na platformie zamówień publicznych

Załączniki: