Konkurs Pawilon dla kotów

Kolorowe rysunki kotów na szarym tle

Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na pawilon dla bezdomnych kotów w Wawrze. Obiekt powstanie w leśnej enklawie pomiędzy ulicami Wał Miedzeszyński i Czarnuszki. Kociarnia będzie działała w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu dla bezdomnych kotów w dzielnicy Wawer w Warszawie. 

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 020/R/2022

Harmonogram

Termin składania prac konkursowych: 13 października 2022 r. do godz. 16.00.

Kontakt

Konkurs prowadzony na platformie zamówień publicznych >>

Regulamin wraz z kompletem załączników dostępny na Platformie dla zalogowanych uczestników. 

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz niniejszego regulaminu.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla autora wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem nieograniczonym, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

 • usługi projektowania architektonicznego – kod 71220000-6

 • usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej pawilonu dla bezdomnych kotów, działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”, wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Ogólne założenia funkcjonalne dla inwestycji:

 • Budynek będzie przeznaczony dla maksymalnie 300 dorosłych kotów.

 • Maksymalna liczba pracowników na największej zmianie - 10 osób.

 • Wolontariusze – około 50 osób, jednorazowo maksymalnie 20 osób.

 • Budynek w całości dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością, będzie posiadał dźwig towarowo-osobowy.

Celem konkursu jest wykonanie najlepszej pod względem użytkowym, ekonomicznym i wizualnym koncepcji architektonicznej budynku (lub budynków) dla bezdomnych kotów, wraz
z otoczeniem, na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu.

Kryteria oceny pracy konkursowej

 • Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań

 • Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego

 • Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań

Wszystkie kryteria są równoważne.

Nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

 • II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,

 • III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

Załączniki: