Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Warszawie
Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 12 lipca 2019 r.

Składanie Wniosków

do 19 lipca 2019 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

do 22 sierpnia 2019 r.

Składanie prac konkursowych (w godz. 8.00 – 16.00)

do 26 września 2019 r. do godz. 16.00

 

INFORMACJE


18.10.2019

17 października br. odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików.

Wyniki konkursu można poznać wchodząc na stronę:

http://architektura.um.warszawa.pl/cyrulikowwyniki

 

Wystawę prac konkursowych można zobaczyć w Urzędzie Dzielnicy Rembertów (Al. Gen. A. Chruściela 26, I piętro) od 17 października do 22 listopada 2019 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu.

 

5 listopada br. o godz. 18 zapraszamy do sali kolumnowej w Urzędzie Dzielnicy na dyskusję pokonkursową. 


14.10.2019


Ogłoszenie wyników konkursu.

 

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 17 października br. o godzinie 13.30, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów (Al. Gen. A. Chruściela 26, sala kolumnowa, I piętro).

 

03.09.2019


Organizatro zamieścił odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu. 


08.08.2019

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, Organizator rozesłał (drogą mailową) do uczestników konkursu zaproszenie do złożenia pracy konkursowej.

Wysłaliśmy równiez informacje o wykluczeniu lub informacje o wnioskach nie spełniających wymogów formalnych, czyli niepodpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Bardzo prosimy o sprawdzenie wiadomość (także katalogu SPAM) i w razie nieotrzymania Zaproszenia skontaktować się z Organizatorem. 


7.08.2019

Organizator informuje, że trwa ostateczna weryfikacja wniosków po upływie terminu na uzupełnienia.

O dopuszczeniu do udziału w konkursie zostaną Państwo poinformowani do końca bieżącego tygodnia. 


25.07.2019

Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Jeśli wnioski będą wymagać uzupełnień/wyjaśnień zostaną wysłane wezwania do uzupełnień/wyjaśnień na adresy mailowe podane we wnioskach.  Stosowna informacja zostanie też zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło to w jak najbliższym terminie.

 Kwalifikacja uczestników będzie możliwa po upływie terminu na uzupełnienie wniosków.


15.09.2019 KOMUNIKAT

Organizator przypomina, że Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski złożone niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w regulaminie konkursu, czyli niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą zostać uznane jako złożone nieprawidłowo.


15.07.2019

Na stronie konkursowej zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków. 

 


09.07.2019 Zmiana regulaminu konkursu

Organizator dokonał korekty zapisów w punkcie 1.5 Rozdziału I i punkcie 3.2 Rozdziału III Regulaminu. 
W punktach tych umieszczone były były niewłaściwe odniesienia. Zamiast punkt 1.8 błędnie podano odnośnik do punktu 1.7. Nowa wersja Regulaminu do pobrania poniżej. 

Kontakt

konkurscyrulikow@um.warszawa.pl ( w tytule maila: „KONKURS – CYRULIKÓW” )

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Przedmiot konkursu

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Cyrulików w Warszawie, składającego się z:

· mieszkań komunalnych,

· usług w części parteru budynku,

· miejsc garażowych,

· zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Warszawie w Dzielnicy Rembertów przy ul. Cyrulików/róg Republikańskiej. W jego skład wchodzą działki nr ew. 194/1, 194/2, 200/6, 200/7, 200/8 z obrębu 3-09-26. Powierzchnia terenu wynosi 0,181 ha.(mapa zasadnicza w załączeniu).

Teren jest niezabudowany, płaski. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony wschodniej z ulicy Republikańskiej (ulica lokalna). Od strony zachodniej na sąsiedniej działce znajduje się supermarket „TESCO”.

 

Na niniejszym terenie uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Starego Rembertowa (uchwała nr XIII/270/2019 Rady m.st. Warszawy). 


Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami i miejscami parkingowymi, na potrzeby gminnego budownictwa społecznego w segmencie mieszkań komunalnych, wykonanej na podstawie wytycznych zawartych w Regulaminie konkursu.

Skład Sądu Konkursowego

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Organizatora w składzie:

 

 

Imię i Nazwisko

Informacja

Funkcja

Marek Mikos

Architekt

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Przewodniczący Sądu

Agnieszka Kądeja

Burmistrz Dzielnicy Rembertów

Sędzia

Paweł Majkusiak

Architekt

Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia referent

Beata Marczak-Wacławek

Architekt

Biuro Polityki Lokalowej

Sędzia

Ewa Podhorska-Michalczuk

Architekt

Urząd Dzielnicy Rembertów

Sędzia

Marta Zabłudowska-Kubicz

Architekt

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia

Ewa Tołwińska

Architekt

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia

Prace konkursowe oceniane będą według podanych poniżej kryteriów.

Kryteria oceny pracy konkursowej

Waga procentowa

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych.

50 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego

30 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań

(koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność).

20 %

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości         25 000oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki II nagroda pieniężna w wysokości       15 000 zł III nagroda pieniężna w wysokości      10 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu.
(plik: Odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu Cyrulików_publikacja.pdf, rozmiar pliku: 302.64 KB)
Pobierz
2. Regulamin konkursu
(plik: REGULAMIN KONKURSU Cyrulików wersja 2.pdf, rozmiar pliku: 1.1 MB)
Pobierz
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Z1.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.pdf, rozmiar pliku: 316.28 KB)
Pobierz
4. Istotne Postanowienia Umowy
(plik: Załącznik Z1.2 Istotne postanowienia umowy.pdf, rozmiar pliku: 213.31 KB)
Pobierz
5. Karta Identyfikacyjna
(plik: Załącznik Z1.3 - karta identyfikacyjna.pdf, rozmiar pliku: 129.65 KB)
Pobierz
6. Pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Z1.4 Pokwitowanie złożenia pracy.pdf, rozmiar pliku: 183.37 KB)
Pobierz
7. Wersja edytowalna
(plik: Z1.1 Z1.3 Z1.4 edytowalne.zip, rozmiar pliku: 4.02 MB)
Pobierz
8. Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.pdf, rozmiar pliku: 310.68 KB)
Pobierz