WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH TARGÓWKA FABRYCZNEGO W WARSZAWIE

Zakwalifikowanych Uczestników: 178

Ilość złożonych prac konkursowych: 45

Jury wybrało zwycięskie prace spośród 45 nadesłanych propozycji. Pierwszą, drugą i trzecią nagrodę przyznano pracom, których autorzy oparli układ przestrzenny o równoległy do ul. Radzymińskiej wyrazisty układ przestrzeni publicznych podkreślający wartościowe obiekty zachowane na terenie opracowania. Wszystkie trzy prace proponują ortogonalny kwartałowy układ zabudowy. Ten klasyczny sposób myślenia o mieście został we wszystkich trzech pracach przedstawiony w sposób atrakcyjny i spójny oraz pozwolił stworzyć czytelną i możliwą do wdrożenia koncepcję planu miejscowego, co było podstawowym zadaniem konkursowym. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych wyróżnień pracom, które prezentują odmienne koncepcje, wychodzące poza schemat klasycznego miasta kwartałowego na ortogonalnej siatce. Jury pragnie w ten sposób docenić odważne i ciekawe poszukiwania, zwraca jednak uwagę, że przedstawione wizje często pomijają własnościowe, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania. Rozwiązania te nie znalazły też odzwierciedlenia w koncepcji miejscowego planu. Doceniając wyróżnione prace jury rekomenduje je jako głosy w dyskusji o mieście.


I NAGRODA      100 tys. zł

Pełnomocnik:
Wojciech Kotecki  - Warszawa
Uczestnicy:
BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI  SP. Z O.O.
DAWOS SP. Z O.O.
Zespół:
Krzysztof Domaradzki
Wojciech Kotecki, Marek Sawicki, Katarzyna Bazylewicz – Maj, Jan Belina – Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Bartłomiej Gajewski, Piotr Jeleń,  Zofia Laskowska, Ewelina Maciak, Dorota Sawicka, Piotr Sawicki, Karol Wiśniewski, Mariusz Wronowski

I nagroda wizualizacja placu miejskiego


Uzasadnienie jury: Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu. Przyjęte rozwiązania przedstawione zostały w sposób kompletny, czytelny i atrakcyjny, zarówno pod względem graficznym jak i opisowym. Szczególnie wnikliwie przeanalizowane zostały powiązania funkcjonalne i komunikacyjne z otoczeniem terenu konkursowego. Za właściwe uznane zostały przyjęte proporcje funkcjonalne - z przewagą funkcji mieszkaniowych - oraz założenia programowe uwzględniające dostosowaną do potrzeb infrastrukturę społeczną. Atutem pracy jest układ zróżnicowanych funkcjonalnie przestrzeni publicznych wiążących wartościowe elementy dziedzictwa, centralnie położony teren zieleni oraz strefowanie obsługi komunikacyjnej obszaru.


II NAGRODA         60 tys zł

Pełnomocnik:
Tomasz Marciniewicz  - Warszawa
Uczestnicy:
Zuzanna Szpocińska
Zespół:
Aleksandra Wilczyńska, Michał Poziemski
Wizualizacja II miejsca widok na plac miejski


Uzasadnienie jury: Praca prezentuje racjonalne i atrakcyjne rozwiązanie przestrzeni publicznej we właściwej skali. W czytelny sposób oddzielony został układ powiązań pieszych i rowerowych od ruchu kołowego.  Za prawidłową uznana została przedstawiona pętlowa struktura układu komunikacji oraz obsługa komunikacją publiczną (komunikacja autobusowa w pętli). Jury docenia zaproponowaną zrównoważoną strukturę programową oraz nawiązanie do charakteru miejsca przez kształtowanie układu przestrzeni publicznych z uwzględnieniem dominant - wartościowych elementów dziedzictwa, a także przez zastosowany materiał posadzki.


III NAGRODA          30 tys. zł

Uczestnik:
MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM  - Warszawa
Zespół:
Maciej Mycielski, Daniel Piotrowski, Anna Oleszczuk, Michał Owadowicz, Grzegorz Buczek, Jan Jakiel,
Peter Berenz
Wizualizacja III miejsca widok na plac miejski


Uzasadnienie jury: Atutem pracy jest przyjęta prawidłowa struktura programowa. Przedstawiona została interesująca koncepcja wewnętrznej osi funkcjonalnej w formie traktu pieszego z aneksami programowymi. Za konieczne jury uznało znaczące zmniejszenie proponowanego parku osiedlowego.
Uwagę zwraca również kształtowanie przestrzeni w oparciu o charakterystyczne dominanty oraz otwarcia widokowe na wysoką zabudowę śródmiejską. Czytelny jest też schemat komunikacyjny pozwalający na sprawną obsługę całego obszaru objętego konkursem.


WYRÓŻNIENIE         12 tys. zł

Uczestnik:
Mateusz Tański - Warszawa

Wyróżnienie przyznane zostaje za spektakularną propozycję przestrzenną opartą na plastycznym, sylwetowym kształtowaniu struktury miasta. Jury zwraca uwagę na niewłaściwą skalę rozwiązania niedostosowaną do przyjętych funkcji i uwarunkowań terenu.


WYRÓŻNIENIE         12 tys. zł

Uczestnik:
Grzegorz Brykalski  - Paryż - Francja
Zespół:
Stanisław Karłowski, Maria Brykalska Karłowska, Aleksander Świtkowski, Cezary Nojszewski, Malwina Pacek, Tomasz Szmerdt

Praca zwraca uwagę przez zastosowane konsekwentne, rytmiczne rozwiązanie modularne, możliwe do poszerzania i powielania. Rozwiązanie jest uniwersalne i atrakcyjne graficznie, jednak odbierane jest jako teoretyczne i nie przystające do charakteru miejsca i uwarunkowań.


WYRÓŻNIENIE        12 tys. zł

Uczestnik:
ŁUKASZ PIANKOWSKI – Gdynia
Zespół:
Weronika Juszczyk, Ewa Kozłowska, Przemysław Wróbel

Wskazane rozwiązanie reprezentuje współczesny zachodnioeuropejski trend kształtowania zabudowy mieszkaniowej w sposób możliwie elastyczny, zróżnicowany, dostosowany do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Wskazane przykładowe rozwiązania są dyskusyjne pod względem technicznym a przedstawiona koncepcja planu miejscowego uniemożliwia rozwiązanie według wskazanego modelu.


WYRÓŻNIENIE        12 tys. zł

Uczestnik:
PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ PACHOWSKI – PPiP   - Izabelin
Zespół:
Ewa Pachowska, Janusz Pachowski, Magdalena Chrzanowska, Anna Janikowska, Andrzej Pachowski, Joanna Pachowska, Paweł Pachowski

Jury docenia odmienny, nie-ortoganalny sposób kształtowania kwartałów. Udanej propozycji kształtowania zabudowy mieszkaniowej towarzyszy niedopasowana skalą koncepcja przestrzeni publicznych z rozległym placem przyległym do ulicy Radzymińskiej.


WYRÓŻNIENIE       12 tys. zł

Uczestnik:
ARCHIPLAN DESIGN SP. Z O.O.  SP. K. - Warszawa

Praca otrzymuje wyróżnienie za konsekwentne, choć teoretyczne, rozwiązanie geometryczne łączące teren konkursu z otoczeniem Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.

Załączniki: