Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczną działa na podstawie Zarządzenia nr 884/2022 z dnia 24 maja 2022 roku Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które ustala zasady jej działania. Za wykonanie zarządzenia odpowiada Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlena Happach. 

Na podstawie Zarządzenia nr 885/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w skład Komisji wchodzą 58 osób – specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki.

Komisja składa się z 2 zespołów: zespołu roboczego oraz zespołu ekspertów.  

Komisja opiniuje koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych, złożone w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodniczącym Komisji jest pan Tomasz Majda, a Wiceprzewodniczącym pan Maciej Czeredys.

Posiedzenia Komisji odbywają się poprzez spotkania zespołu roboczego, przy ewentualnym udziale wskazanych członków zespołu ekspertów. 

Poniżej linki do działań Komisji w poszczególnych kadencjach: