Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

mkua_5.jpg

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na podstawie Zarządzenia nr 79/2022 z dnia 17 stycznia 2024 roku. Za jego wykonanie odpowiada Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

Jednocześnie, na podstawie Zarządzenia nr 80/2020 z dnia 17 stycznia 2024 roku Komisja została podzielona na 2 zespoły: zespół roboczy i zespół ekspertów. W skład obu zespołów wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym, związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

Komisja opiniuje koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych, złożone w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodniczącą Komisji została Pani Małgorzata Mirecka, a Wiceprzewodniczącą Pani Anna Aneta Tomczak.

Posiedzenia Komisji odbywają się poprzez spotkania zespołu roboczego, przy ewentualnym udziale wskazanych członków zespołu ekspertów. 

Poniżej linki do działań Komisji w poszczególnych kadencjach: