Nazewnictwo miejskie i punkty adresowe

Ustalanie numerów porządkowych

Ustalanie numerów porządkowych i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zadaniem gminy - m.st. Warszawy. Sprawy z zakresu ewidencji prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

Numery porządkowe ustala się dla:

 • budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego  przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
 • parkingów, garaży, wjazdów i wejść do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Sprawdź, w jaki sposób oznaczyć nieruchomość tablicą z numerem porządkowym.

Nadawanie nazw obiektom miejskim

Nadawanie nazw warszawskim ulicom, placom i innym obiektom miejskim należy do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy. Obsługę formalno-techniczną spraw z zakresu nadawania nazw oraz ewidencję nazw obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

Nazwy nadawane są różnym obiektom miejskim:

 • ulicom i placom będącym drogami publicznymi (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) oraz ich częściom, a w szczególności: alejom, skrzyżowaniom okrężnym (rondom), węzłom drogowym, dojazdom, tunelom, wiaduktom, estakadom, mostom i innym obiektom mostowym,
 • drogom wewnętrznym (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych),
 • innym obiektom miejskim, takim jak:
  • place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne niebędące drogami publicznymi, ani drogami wewnętrznymi, przez które rozumie się również: rynki, pasaże, przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki wykorzystywane jako ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
  • skwery, parki, ogrody, zieleńce,
  • stacje metra.

Bank nazw m.st. Warszawy

Bank nazw m.st. Warszawy zawiera zbiór nazw zgłaszanych przez mieszkańców Warszawy i inne podmioty, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego, które mogą być wykorzystane w nazewnictwie obiektów miejskich. Większość nazw w Banku nazw, nie ma przypisanego obiektu (ulicy, placu itd.).
Bank nazw prowadzi, aktualizuje i udostępnia Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, do którego zadań należy koordynacja spraw związanych z kształtowaniem nazewnictwa miejskiego.

Bank nazw m.st. Warszawy został wprowadzony zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy i jest aktualizowany.

Oznakowanie ulic, placów i innych obiektów

Tablice z nazwami ulic, placów i innych obiektów nazwanych wchodzą w skład systemu oznakowania lokalnego Warszawy – Miejskiego Systemu Informacji (MSI), którym opiekuje się Wydział MSI Zarządu Dróg Miejskich.