Wyróżnione wydarzenia

 • grafika dekoracyjna

  Raporty z planowania Warszawy

  Poniżej znajdziecie Państwo “Raporty z planowania Warszawy”. Zebraliśmy w nich najważniejsze dane dotyczące naszego miasta, z zakresu demografii miasta, błękitno-zielonej infrastruktury, mobliności, zabytków, a także lokalności. Zebraliśmy je w trakcie prac nad ostatnim strategicznym dokumentem planistycznym – projektem nowego Studium dla Warszawy – w latach 2018-2023. Aby zapoznać się z wybranym raportem, wystarczy kliknąć poniżej: Raport z planowania Warszawy nr 1...

 • 1_5752f89bd8a6a0b46577f95950e38065ab0b0bdb.jpg

  Uchwała krajobrazowa dla Warszawy

  Prezentujemy publikację – przewodnik po przepisach uchwały. Prostym językiem tłumaczymy, co i jak się zmieni. Zapraszamy do lektury i wspólnej troski o przestrzeń Warszawy!

 • kolorowa grafika - tekst: Robimy Studium!

  Robimy Studium!

  „Robimy Studium!” to kompilacja tekstów i materiałów o projektowaniu miasta. Oprócz zagadnień związanych z sytuacją Warszawy w publikacji znajdują się również doświadczenia innych miast oraz przedstawione są narzędzia przydatne w projektowaniu miejskiej przyszłości.

 • Wisła w Warszawie

  Wisła w Warszawie

  Publikacja, wydana w 2000 roku, prezentuje wyniki prac prowadzonych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy w latach 1997-2000, których przedmiotem było określenie warunków i możliwości zagospodarowania doliny Wisły oraz jej ochrony. Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach środowiska przyrodniczego, ponieważ walory przyrodnicze doliny Wisły są uznawane za unikatowe w skali Europy, a dalsze użytkowanie i zagospodarowanie nie może pomniejszać tych wartości. Publikacja jest zbiorem artykułów i opracowań tematycznych i chyba pierwszym tego rodzaju wydawnictwem kompleksowo traktującym możliwości kształtowania i ochrony doliny Wisły. Zawiera też artykuły poświęcone zagadnieniom technicznym i prawnym. Stanowiska i opinie autorów mają charakter subiektywny i nie przekładają się wprost na możliwości zagospodarowania doliny Wisły. Publikacji towarzyszą mapy Pasma Nadwiślańskiego - warszawskiego odcinka doliny Wisły wraz ze skarpą warszawską, opracowane przy współpracy z autorami poszczególnych artykułów. Spis treści:.PrzedmowaCharakterystyki hydrologiczne (Ewa Bogdanowicz z zespołem)Geologia (Wojciech Zaczkiewicz)Geomorfologia i wody powierzchniowe (Zdzisław Biernacki)Gleby (Tomasz Stuczyński z zespołem)Przyrodnicze oblicza doliny Wisły (Anna Ronikier-Dolańska)System informacji przestrzennej o środowisku (Irmina Głowacka, Jolanta Pawlak)Roślinność (Anna Kozłowska)Fauna (Maciej Luniak z zespołem)Motyle Skarpy Ursynowskiej (Marcin Sielezniew)Walory przyrodnicze a zagospodarowanie doliny Wisły (Ewa Gacka-Grzesikiewicz)Rozwój Warszawy i powiększanie się "warszawskiego" odcinka Wisły (Jacek Skorupski)Ocena i propozycja zabudowy hydrotechnicznej koryta Wisły (Adam Jacewicz)Zagospodarowanie i ochrona międzywala Wisły - aspekty formalno-prawne i proceduralne (Bartłomiej Kolipiński)Stan czystości wód rzeki Wisły w rejonie Warszawy w latach 1998-1999 w świetle badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (Marta Sobieraj) Mapy:.Geologia utworów powierzchniowych (opr. Ryszard Gimpel, Dariusz Kuberski, Wojciech Zaczkiewicz, Biuro Badań Geologicznych i Ochrony Środowiska "Ekoprojekt" w Warszawie)Geomorfologia (opr. dr Zdzisław Biernacki, współpraca Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)Hydrografia (opr. dr Zdzisław Biernacki)Gleby (opr. zespół pod kier. dra Tomasza Stuczyńskiego, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)Roślinność rzeczywista (opr. dr Anna Kozłowska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)Charakterystyka i typy zabudowy (opr. Jolanta Lickiewicz, Paweł Lisicki, Jolanta Pawlak, Witold Pietrusiewicz)

 • Olenski_panorama.jpg

  Cyfrowa panorama miasta. GIS w analizach krajobrazu Warszawy

  Współczesna panorama Warszawy stanowi bardzo zróżnicowany i niejednolity stylowo krajobraz miejski, podlegający w ostatnich latach intensywnym przeobrażeniom, których najbardziej widocznym elementem są nowe wieżowce. Dzięki sporządzonej 5 lat temu cyfrowej makiecie miasta i zastosowaniu narzędzi GIS 3D możliwe stało się monitorowanie zmian i kształtowanie przyszłej sylwety stolicy, a także ochrona widokowa Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Artykuł Wojciecha Oleńskiego z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie został opublikowany w magazynie "Arcana GIS", wiosna 2012, s. 27.

 • WPR_okladka_mala.jpg

  Warszawa. Rozwój przestrzenny

  Dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja została wydana w 1993 roku przez Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Prezentuje rozwój przestrzenny miasta, omawia historię planowania przestrzennego Warszawy i jego kontekst polityczny i gospodarczy, a także regionalny, zarysowując kolejne koncepcje Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Opracowanie wymienia najważniejsze dokumenty planistyczne dotyczące Warszawy, zawiera też obszerne kalendarium historyczne obejmujące wydarzenia, które wpływały na rozwój miasta oraz dane statystyczne z lat 90. XX wieku. Publikacja zajmuje się też przyszłym rozwojem miasta z perspektywy początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. W aneksach zawarto omówienie dwóch przykładowych tematów szczegółowych, istotnych dla warszawskiej urbanistyki lat 90. - koncepcji zagospodarowania ścisłego centrum Warszawy i odbudowy północnej pierzei placu Teatralnego.