Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  04

  75 proc. mniejsze opłaty dla ogródków gastronomicznych(otwiera się w nowej karcie)

  - Dzięki zeszłorocznej decyzji Rady Warszawy, o 75 proc. zostały obniżone stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Zachęcam przedsiębiorców do składania wniosków, a każdy z nich postaramy się rozpatrzyć jak najszybciejnbsp- powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Sezon na ogródki gastronomiczne trwa od 1 marca do 31 października. Z powodu epidemii rozpoczęcie sezonu od marca było niemożliwe. Rząd zapowiedział, że od 15 maja korzystający z przestrzeni miejskiej przedsiębiorcy mogą wracać z ogródkami gastronomicznymi przy swoich lokalach.nbsp Do Zarządu Dróg Miejskich dotychczas wpłynęło ok. 250 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Są one rozpatrywane na bieżąco, tak by przedsiębiorcy od połowy maja mogli uruchomić ogródki gastronomiczne. nbsp 75-procentowy rabatnbsp Za udostępnienie przestrzeni miejskiej pobierana jest opłata. W zależności od kategorii drogi (powiatowa, wojewódzka czy krajowa) wynosi ona od 1,50 zł do 1,90 zł za m2nbspdziennie. Jednak stołeczni radni na wniosek Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy zdecydowali, że ze względu na pandemię do końca 2021 r. obowiązują obniżone o 75 proc. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod ustawienie na nim ogródka gastronomicznego. W 2020 r. ZDM wydał 498 decyzji na ustawienie ogródka restauracyjnego lub kawiarnianego dla ponad 400 podmiotów.nbsp Szczegółowe informacje na temat zezwoleń można znaleźć na stronie internetowejnbspZarządu Dróg Miejskich.

Wytyczne określające sposób lokalizowania oraz aranżacji sezonowych ogródków gastronomicznych urządzanych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

Młodzi ludzie siedzący w ogródku przy restauracji na Placu Zbawiciela

Poniżej prezentujemy zasady obowiązujące przy lokalizowaniu, urządzaniu i przygotowywaniu projektu sezonowego ogródka gastronomicznego. 

 1. Dokumentacja

 2. Lokalizacja

 3. Zasady


Dokumentacja

Ocena sposobu urządzenia ogródka wymaga zaopiniowania przez Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

Podstawą jest przedstawienie dokumentacji projektowej.

Dokumentem wyjściowym do sporządzenia projektu zagospodarowania jest mapa – podkład geodezyjny w skali 1:500 z naniesioną powierzchnią postulowanego ogródka. Projekt aranżacji ogródka (w skali 1:100, 1:200 lub 1:50, w zależności od zajmowanej powierzchni) powinien ilustrować sposób rozmieszczenia mebli, parasoli, wygrodzeń, podestów i elementów dekoracyjnych oraz powinien być zwymiarowany. Wskazywać powinien także rozmieszczenie wszystkich elementów identyfikacji wizualnej. W projekcie należy określić kolorystykę poszczególnych elementów wyposażenia ogródka oraz materiały z jakich będą one wykonane.

Materiałem pomocniczym załączanym do projektu może być wizualizacja ogródka.

Lokalizacja

Urządzanie ogródków na nieutwardzonym gruncie zieleńców miejskich, zwłaszcza bezpośrednio przy drzewach o niskiej koronie, zasadniczo nie powinno być brane pod uwagę. Odstępstwa od tej zasady podlegają ocenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

Przy ogródkach usytuowanych w pobliżu siebie na jednej ulicy, należy koordynować ich rozmieszczenie i szerokość, tak aby granice tych ogródków tworzyły wzdłuż chodnika jedną, spójną linię, a przestrzeń dla ruchu pieszych zachowywała  ciągłość,  kierunek  i  odpowiednią  szerokość.

Chodnik z grafitti wyznaczającym granice ogródka, farba w sprayu

 

Zasady

Przy urządzaniu powierzchni udostępnianej dla ogródka właściciel macierzystego lokalu gastronomicznego zobowiązany jest do uwzględniania następujących zasad:

Przekrycie, zadaszenie

W obrysie ogródka nie dopuszcza się montażu jakichkolwiek form kubaturowych, namiotów, altan, wiat lub innych konstrukcji posiadających trwałe zadaszenia / przekrycia o więcej niż 2 punktach podparcia na kształcie wieloboku;  nie dopuszcza się także instalowania na obrzeżach przekryć rolet, które po  rozwinięciu  mogłyby  utworzyć  ściany  ogródka;

Dopuszcza  się  ”zadaszenie”/ przekrycie  ogródka  jedynie  w  formie:

 • parasoli składanych o jednym punkcie podparcia, z masztem o wysokości nieprzekraczającej 3,2 m i płaskiej czaszy lub z tzw. kominkami; czasze parasoli mogą  być  czteroboczne,  wieloboczne  lub  koliste  o  średnicy  mniejszej  niż 4 m;  
 • markiz instalowanych bezpośrednio do elewacji budynków ponad witrynami lokalu, markiz dostawianych do elewacji na niezależnej samonośnej konstrukcji,  bez  podpór  od  strony  zewnętrznej;
 • markiz samonośnych wolnostojących, tzw. parasoli podłużnych (jedynie w lokalizacjach na obszarach z zabudową nowoczesną); rozmieszczenie wszystkich podpór przekrycia ogródka powinno zostać wyznaczone wzdłuż  jednej linii; przy sprzyjających warunkach pogodowych powłoki markiz powinny być rolowane;

Długość boku przekrycia nie może większa niż 4 m; minimalny prześwit pomiędzy krawędzią  przekrycia  a  chodnikiem  nie  może  być  mniejszy  niż  2,4 m;                    

Przekrycia powinny mieć kolorystykę o niskim stopniu nasycenia barwą (np. écru);

Przekrycia  parasoli  oraz  markiz  nie  powinny  wystawać  poza  obrys  ogródka;

Przekrycia nie mogą być nośnikami przekazu reklamowego, dopuszczalne jest jedynie umieszczenie logo i nazwy własnej lokalu oraz logo sponsora wyłącznie na obrzeżu parasoli i markiz; szerokość obrzeża nie powinna przekraczać 25 cm; nazwa i logo lokalu powinny być wyeksponowane i dobrze widoczne oraz nie być przysłonięte, ani zdominowane przez logo bądź nazwę własną sponsora;

Ogrodzenie

Dopuszcza się montaż ogrodzenia niezwiązanego trwale z gruntem, o wysokości do 0,8 m, o konstrukcji lekkiej, ażurowej, metalowej bądź drewnianej, nawiązującej do istniejących w otoczeniu form małej architektury; możliwe jest zastosowanie jako ogrodzenia niskich pojemników z roślinami ozdobnymi o wysokości łącznej nie przekraczającej 1,1 m; dopuszcza się także rezygnację z ogradzania ogródka;

Nowy Świat z ogródkami gastronomicznymi na chodniku

Dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu ogródka tabliczki z nazwą własną lokalu lub logo sponsora, z zastrzeżeniem, iż tabliczka ta będzie wkomponowana w ogrodzenie zgodnie z jego charakterem, a jej wielkość nie przekroczy 15%  powierzchni  pojedynczego  przęsła  ogrodzenia;  wykluczone  jest  umieszczanie  na  ogrodzeniu  ogródka  jakichkolwiek  innych  treści  reklamowych;

Wyposażenie

W obrębie ogródka powinny być ustawione jedynie stoliki, siedziska, parasole     oraz kompozycje kwiatowe; dopuszcza się stosowanie nagrzewnic, spełniających warunki  bezpieczeństwa  p.poż.;

Nie dopuszcza się instalowania w ogródkach jakichkolwiek urządzeń gastronomicznych, w szczególności urządzeń chłodniczych, dystrybutorów  napojów,  opiekaczy,  palenisk  itp.;

Dopuszcza się umieszczenie na terenie ogródka donic z naturalną, niską roślinnością, która nie będzie przesłaniać charakterystycznych detali kompozycji elewacji;  wysokość  roślinności  wraz  z  donicą  nie  powinna  przekraczać 1,1 m;

Nie dopuszcza się stosowania mebli, parasoli i wygrodzeń wykonanych w całości z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem mebli, które wiernie imitują materiały naturalne lub pokryte są tkaninami; na obszarach o charakterze współczesnym zaleca się stosowanie  mebli  współczesnych  o  konstrukcji  metalowej;

Podłoże, nawierzchnia

W ogródkach dopuszcza się ustawianie rozbieralnych podestów o maksymalnej wysokości 15 cm, które po zakończeniu działalności powinny zostać zdemontowane; dla wyrównania naturalnej pochyłości terenu wysokość podestu może zostać zwiększona; wskazane jest umożliwienie dostępności ogródka   osobom  z  różnego  rodzaju  niepełnosprawnościami;

Na terenach o utwardzonych nawierzchniach w dobrym stanie technicznym,  zalecana  jest  rezygnacja  z  budowy  podestów;

Nawierzchnię, na której znajdzie się wyposażenie ogródka należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami kulinarnymi; podłoże zabezpieczające powinno być utrzymane  w  kolorze  zbliżonym  do  nawierzchni  chodnika;

Otoczenie

Poza powierzchnią ogródka wykluczone jest ustawianie dodatkowych elementów dekoracyjnych  i  reklamowych,  w  szczególności  tzw.  koziołków - "potykaczy”;

W obrysie ogródka, przy wejściu może być ustawiony 1 element identyfikujący z informacją o menu, w postaci ażurowego postumentu o maksymalnej wysokości do 150 cm (np. w formie sztalug) z tablicą o wymiarach: 70 x 50 cm;  tablica ta może być zamkniętą mini-gablotą, tabletem lub deską do pisania kredą;

Wyposażenie ogródka, ogrodzenia, przekrycia i zieleń dekoracyjna nie może w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu komunikacji kołowej i pieszej w sąsiedztwie ogródka, a zwłaszcza nie może ograniczać widoczności przy skrzyżowaniach  ulic  oraz  utrudniać  odczytu  znaków  drogowych;

Muzyka

Nie dopuszcza się prowadzenia działalności muzycznej na terenie ogródków,  w tym odtwarzania muzyki oraz korzystania z urządzeń służących prezentacji materiałów audiowizualnych z wyłączeniem działalności kulturalnej w trybie ustawy z 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.), ogródek może być czynny jedynie w godzinach pracy macierzystego lokalu i w poszanowaniu zasad współżycia społecznego,   szczególnie  w  zakresie  przestrzegania  ciszy  nocnej;

Zakończenie sezonu

Po zakończeniu sezonu letniego restauratorzy muszą usunąć wszystkie elementy wyposażenia i inne naniesienia związane z własnym ogródkiem gastronomicznym oraz  oczyszczają  nawierzchnię  ze  śladów  pozostałych  po  działalności  ogródka.

Ulica z ogródkami gastronomicznymi na chodniku