Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie
Kontakt

tpniewski@um.warszawa.pl

Opis

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Dyrektor tego Biura.

Strona internetowa konkursu: architektura.um.warszawa.pl/plac3k

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Konkurs prowadzony jest jako jednoetapowy. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Kluczowe terminy
• Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 26.02.2010r. do godz. 15.00
• Składanie prac konkursowych: do dnia 13.05.2010r do godziny 15.00
• Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 tygodni od terminu składania prac konkursowych,

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Uczestnikiem konkursu mogą być Wykonawcy krajowi i zagraniczni, którzy dysponować będą przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta, urbanisty lub architekta krajobrazu.

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać tradycyjna rolę  miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń. Plac wymaga wyeksponowania swoich historycznych i  turystycznych walorów. Obecnie centrotwórczy potencjał Placu Trzech Krzyży jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim węzła komunikacyjnego i parkingu.
Jako ważne kryteria  konkursowe należy wskazać również spójność przyszłego placu zarówno z układem przestrzennym południowego śródmieścia jaki i przede wszystkim rewitalizowanego Traktu Królewskiego. W aspekcie technicznym istotne jest natomiast uzyskanie  takich rozwiązań projektowych odnośnie  ukształtowania przestrzeni i nawierzchni placu, które umożliwiałyby ewentualną realizację parkingu podziemnego w drugim etapie inwestycji.

Koszt realizacji inwestycji na podstawie projektu wyłonionego w konkursie nie może przekroczyć kwoty 16 milionów złotych netto. Podana kwota nie obejmuje kosztów realizacji parkingu podziemnego.

Sąd konkursowy:
• Przewodniczący: mgr inż. arch. Jolanta Latała (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. W-wy)
• Sędzia: dr inż. arch. Krzysztof Bojanowski (SARP)
• Sędzia: mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m.st. W-wy)
• Sędzia: mgr inż. Janusz Galas (Inżynier Ruchu m. st. Warszawy)
• Sędzia: mgr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP);
• Sędzia referent: dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (TUP)
• Sędzia: mgr inż. arch. krajobrazu Dorota Rudawa
• Sędzia: prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski

Kryteria oceny prac konkursowych
• Jakość przestrzeni publicznej   maksymalnie 45 pkt.
• Rozwiązania komunikacyjne   maksymalnie 45 pkt.
• Ekonomiczność proponowanych rozwiązań  maksymalnie 10 pkt.

Zakres szczegółowego opracowania pracy po konkursie
Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany będzie do:
• Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (materiały wyjściowe do projektowania, projekty budowlane i wykonawcze), materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiące podstawę do realizacji zadania;
• Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji projektu;
• Sporządzenia wytycznych do projektu planu miejscowego dla rejonu Placu Trzech Krzyży;
• Sporządzenia wytycznych do wielobranżowego projektu garażu podziemnego;

 

Nagrody

• Pierwsza nagroda, w wysokości 56.000 złotych
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
• Druga nagroda, w wysokości 36.000 złotych.
• Wyróżnienia, w łącznej wysokości 36.000 złotych.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki
Wyniki konkursu
Poznaj wszystkie wyniki
Nagroda/Wyróżnienie Nazwa uczestnika Miejscowość
I nagroda – 56.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Janusz Klikowicz Warszawa
II nagroda – 36.000 złotych DAWOS sp. z o.o.
osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej: Krzysztof Domaradzki ,Katarzyna Bazylewicz-Maj, Klaudiusz Przedmojski, Dorota Sawicka, Marek Sawicki, Piotr Sawicki, Dariusz Śmiechowski, Rafał Wysocki
Warszawa
wyróżnienie – 9.000 złotych PRACOWNIA ART.-ARCH.I Aleksander Chylak
osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej: Maciej Czeredys, Artur Filip
współpraca: Grażyna Martusewicz (komunikacja), Marianna Budna (kosztorys), Alicja Bieske – Matejek (zieleń)
Warszawa
wyróżnienie – 9.000 złotych Agnieszka Kobus (pełnomocnik)
Anna Latoch, Karolina Ptak, Agnieszka Szymczuk
Warszawa
wyróżnienie – 9.000 złotych Karol Szparkowski (pełnomocnik) Plus 48 Grupa Projektowa
Kamil Miklaszewski, Agata Filipek, Michał Pawełczyk, Przemysław Kościelniak, Szymon Kachniarz
Warszawa
Wyróżnienie – 9.000 złotych „Marek Rytych Architekt”
osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej: Krzysztof Kryska, Marek Rytych, Marcin Adamczewski, Mateusz Wójcicki, Maciek Kurkowski, Michał Olszewski, Julian Nieciecki, Karol Pasternak, Małgorzata Piotrowska, Marcin Brzeski
Warszawa

Informacje i komunikaty

Tomasz Pniewski, 24 lutego 2012 - 13:18
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi konkursami, których organizatorem było miasto stołeczne Warszawa.

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu
(plik: regulamin podpisany.pdf, rozmiar pliku: 577.03 KB)
Pobierz