Wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego

Celem ogłoszonego w dniu 10 sierpnia, przez miasto stołeczne Warszawę, Konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego.


Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi ma się stać punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru oraz do przygotowania oferty inwestycyjnej dla wspólnej realizacji przedsięwzięć opartych na podziale zadań pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.


Autorzy prac złożonych w konkursie zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań, które zdaniem Sądu konkursowego powinny być uwzględnione w przyszłościowych opracowaniach planistycznych dla tego obszaru. Szczególnie ważna, dla integracji tego fragmentu Warszawy z resztą miasta, jest właściwa artykulacja widokowa historycznych osi przebiegających przez teren opracowania konkursowego. Ważne jest również właściwe powiązanie funkcjonalne terenu Portu i Cypla z obszarami o funkcji sportowej znajdującymi się po drugiej stronie ul. Czerniakowskiej. Wprowadzenie bezkolizyjnego połączenia pieszego tych przestrzeni jest nad wyraz wskazane.

Sąd konkursowy dostrzegł również potrzebę właściwego doboru funkcjonalno - użytkowego dla zabudowy tego obszaru. Za właściwe uznano programowanie rozwoju funkcji związanych z szeroko pojętą tematyką sportu, rekreacji i wypoczynku. Dobrym uzupełnieniem funkcji wiodących byłyby usługi gastronomiczne, muzealne (muzeum Wisły) a także zabudowa mieszkaniowa. Należy również pamiętać, że części obszaru opracowania znajduje się w strefie chronionej Natura 2000 i niezbędne jest uszanowanie walorów przyrodniczych cypla.


W zakresie układu przestrzennego, Sąd konkursowy za zasadne uznał rozwiązania zakładające lokowanie zwartej zabudowy wzdłuż ulicy Czerniakowskiej, pozwalające na odcięcie akustyczne stref przeznaczonych na rekreację przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego terenu. Za interesujący i godny dalszego studiowania uznano również pomysł częściowego pierzejowania wschodniego nabrzeża basenu portowego w celu wytworzenia atrakcyjnego wnętrza urbanistycznego. Za warte rozważenia Sąd konkursowy wskazał pomysły lokowania muzeum Wisły na wodzie, w rejonie basenu portowego przy wykorzystaniu żywej ekspozycji zabytków nautologicznych. Innym ciekawym miejscem na lokalizację muzeum Wisły lub wprowadzenie innego akcentu urbanistycznego jest zwieńczenie Cypla Czerniakowskiego. Za interesujące uznano również propozycje poszerzenia spektrum funkcji usługowych poprzez lokowanie ich na jednostkach pływających.

I nagroda - 60 tys. zł

TOMCAT.ARCH.DESIGN

Uczestnicy: Tomasz Olszewski, Magdalena Olszewska, Maria Jabłońska, Agata Żołnowska

Wizualizacja - nagroda I

II nagroda - 50 tys. zł.

Przemysław Stępień

Uczestnicy: Przemysław Stępień, Wojciech Chyliński

Zespół autorski: Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Woźny

Wizualizacja - nagroda II

II nagroda - 50 tys. zł

Jakub Botwina

Uczestnicy: Danuta Barańska, Jakub Botwina, Elżbieta Myjak-Sokołowska, Ewa Szadkowska, Michał Szaruga, Agata Soroka-Brzezińska

Zespół autorski: Stanisław Ruytkowski, Magdalena Smoczyńska

Wizualizacja - nagroda II

III nagroda - 30 tys. zł

Piotr Szafranowicz

Uczestnicy: Piotr Szafranowicz, Joanna Małuj, Marcin Dąbrowski

Zespół autorski: Małgorzata Iskierska, Sonia Jończyk, Kamila Kosacka, Filip Welz, Michał Biermat, Rafał Więcek, Weronika Bartkowiak

Wizualizacja - nagroda III

Wyróżnienie - 10 tys. zł

Damian Wołtyński

Uczestnicy: Damian Wołtyński, Jakub Stroiński, Aleksandra Antkowiak, Maciej Ziarko, Dominik Banaszak

Zespół autorski: Michał Masalski

Wyróżnienie - 10 tys. zł

PRACOWNIA PROJEKTOWA URBANSCAPE Aleksandra Gałązka

Uczestnicy: Studio Krajobraz Małgorzata Sobótka

Wyróżnienie - 10 tys. zł

KANON Grzegorz Chojnacki

Zespół autorski: Anna Alberska, Małgorzata Dziendziel, Kamil Filiński, Zbigniew Kaiser, Małgorzata Kosewska, Michał Niemierski, Urszula Pielach-Gemzala, Bartosz Rozbiewski, Grzegorz Chojnacki

Wyróżnienie - 10 tys. zł

Dominik Wenski

Uczestnicy: Łukasz Wendewski, Katarzyna Bilik, Łukasz Stępnik, Anna Jackiewicz, Karolina Matysiak

Wyróżnienie - 10 tys. zł

Izabela Niewiarowska

Wyróżnienie - 10 tys. zł

APA MARKWSKI ARCHITEKCI

Uczestnicy: Michał Poziemski, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, PRzemysław Żukowski


Zakończony Konkurs spełnił oczekiwania Miasta w zakresie różnorodności i trafności pomysłów godnych wykorzystanie przy tworzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego.

Załączniki: