Projekt Rewitalizacja Wspólna Sprawa

Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany był przez m.st. Warszawa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Okres realizacji: 1 września 2016 r. – 30 września 2019 r.

Wartość projektu: 4 642 310,00 zł  Kwota dofinansowania: 4 177 310,00 zł

Obszar: 

Działania zaplanowane w projekcie obejmowały swym zasięgiem obszar objęty Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, w tym w szczególności tereny: Pragi Północ (Starej Pragi, Nowej Pragi, Szmulowizny) oraz Pragi Południe (Kamionka) o powierzchni  1423 ha, (2,75% pow. Warszawy), na którym zamedlowanych jest 129 838 mieszkańców (7,53% ludności Warszawy).

Cele:

Tematem wiodącym projektu było wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. 

Projekt miał na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru kryzysowego poprzez wypracowanie nowych i doskonalenie już wykorzystywanych w m.st. Warszawa narzędzi i instrumentów, przyczyniających się do ożywienia gospodarczego, wsparcia rodzin i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Realizatorzy projektu:

Koordynatorem projektu było Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. 

Natomiast realizacja poszczególnych działań prowadzona była przez wyszczególnione poniżej biura i jednostki m.st. Warszawy, tj.: 

Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Kultury, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Zakłąd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Muzeum Warszawskiej Pragi.

Działania projektowe - przyjęte założenia:

Podstawowym warunkiem dla zaplanowanych w projekcie działań było założenie, że nie da się zwiększyć atrakcyjności inwestycyjnej obszaru bez równoczesnego oddziaływania w sferze gospodarczej i społecznej.

Działania przewidziane w projekcie były kontynuacją, poszerzeniem i zintensyfikowaniem działań prowadzonych już na obszarze priorytetowym.

Większość działań miała charakter modelowy nadający się do upowszechnienia jako standardy i dobre praktyki. Różnorodny charakter przedsięwzięć posiadał potencjał do wypracowania rekomendacji i rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane przez inne miasta, borykające się z podobnymi problemami.

Ze względu na zintegrowany charakter projektu, który łączył w sobie działania dotyczące sfery gospodarczej, przestrzennej i społecznej, jego realizacja miała wpływ na wzmacnianie potencjału obszaru rewitalizacji w takich obszarach jak: zmniejszenie liczby pustostanów lokali użytkowych, wzmocnienie praskiej przedsiębiorczości - głównie w kontekście tradycyjnych rzemiosł, uporządkowanie sfery przestrzennej oraz zwiększenie aktywności i integracji lokalnej społeczności.

Działania realizowane w ramach projektu

Ożywienie gospodarcze Wypracowane modele
Aktywizacja zawodowa Działania aktywizujące
Przestrzeń miejska Atrakcyjna przestrzeń miejska
Systemy Wsparcia Lokalne Systemy Wsparcia
Partycypacja społeczna Udział mieszkańców
Praskie rzemiosło Rzemieślnicy
Postępowania Wzorcowe dokumenty