Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Rozstrzygnięte konkursy

Increase Zwykły Decrease
15 listopada 2019
KONKURS - STARYNKIEWICZA

 

4 lipca 2019
Konkurs - Cyrulików

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

13 listopada 2018
Konkurs -Polonia

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

20 lipca 2018
Konkurs Twórcza Twarda

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

20 czerwca 2018
Konkurs "SKRA"

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

6 grudnia 2016
MOST DLA PIESZYCH - KONKURS (PEDESTRIAN BRIDGE - COMPETITION)

30 czerwca 2017
KONKURS - PLAC CENTRALNY

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

- Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

- Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

- usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6

- usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza terytorium RP), którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.

- spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, czyli: dysponują przy sporządzaniu pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego w Warszawie.

Celem konkursu jest wybór najlepszych pod względem programowym, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowych dla przestrzeni publicznej Placu Centralnego, który powstanie z części Placu Defilad położonej przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Projekt konkursowy musi uwzględniać ogólnopolski, regionalny i lokalny wymiar przyszłego placu jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe.

Ważnym elementem zadania konkursowego jest znalezienie właściwych relacji pomiędzy zapewnieniem dogodnych warunków przyszłego użytkowania a uwzględnieniem dziedzictwa historii miejsca. W opinii wielu mieszkańców, Plac Centralny zaplanowany na początku XXI wieku jako duża przestrzeń otwarta, nie powinien być pozbawiony zieleni.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie przez Sąd konkursowy, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, kilku prac konkursowych, które otrzymają nagrody równorzędne. Na nagrodę równorzędną składa się nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla zespołu nagrodzonego. Negocjacje poprzedzi publiczna dyskusja nad nagrodzonymi projektami. Projekt do realizacji zostanie wskazany spośród projektów nagrodzonych z uwzględnieniem wyników tej dyskusji. Tak przyjęty tryb wyboru pracy konkursowej jest odpowiedzią na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

[ENG]

Description

This Competition is conducted on the basis of the provisions of the Act of January 29, 2004 – The Public Procurement Code (consolidated wording in the Journal of Laws of Republic of Poland of 2015, item 2164, with subsequent amendments), hereinafter referred to as the “Act” as well as these Rules and Regulations.

The Competition is a single–stage competition. In it, the competition Participants (Participants) shall submit Applications (Applications) to participate in the Competition. The Organizer shall allow the participation of Participants meeting requirements as defied in the Competition Rules and Regulations (Rules and Regulations) and invite them to submit Competition Designs.

The Competition shall be conducted in the Polish language.

-Applications requesting permission for participation in the Competition, documents confirming the meeting of conditions for participation in the Competition, declarations, all elements of the Competition Design, and other information, applications, notifications, and documents submitted by Competition Participants shall be in the Polish language.

-If the documents specified above are in another language, they shall be submitted together with a translation into the Polish language that is certified by the Participant as being in agreement with the original. 

Pursuant to the Common Procurement Vocabulary (CPV), the subject of the Competition has been qualified as being:

•Architectural design services – Code 71220000–6, and

•Architectural services for outdoor areas – Code 71222000–0

 Participants in the Competition may be from Poland or abroad (foreign in the sense of having registered offices / place of residence outside the Republic of Poland) who:

•Are not subject to exclusion pursuant to Article 24, Clause 1 of the Act, and 

•Meet the following conditions for participation in the procedure, specifically they have at their disposal for work on the Competition a minimum of one person holding a diploma demonstrating completion of a school of higher learning (Master’s Degree) in the area required to practice the profession of architect.

The Competition involves the development of a functional–spatial concept for Plac Centralny [Central Square] in Warsaw.

The goal of the Competition is to select the best urban–architectural–landscape concept for the Central Square in terms of program, space, function, and architecture. Central Square is the public space that will be created between the main entrance of the Palace of Culture and Science Building and Marszałkowska Street. The Competition Design shall take into account the national, regional, and local dimension of the future square as it function as an attractive venue for various forms of activity ranging from a simple walk crossing the square, through the private spending of time by individuals, all the way to mass events.

An important aspect of the Competition task is the finding of the proper balance guaranteeing convenient conditions for future use while taking into account the historical heritage of the place. In the opinion of many inhabitants, Central Square as planned for the beginning of the 21st century as a huge open space should not be deprived of vegetation.

The goal of the Competition is the identification by the Competition Jury, through verification and an evaluation of agreement with the principles in the Rules and Regulations, of several Competition Designs that will beawarded equivalent prizes. An equivalent prize consists of a prize money as well as an invitation to negotiations—a negotiation procedure without announcement for the awarded team. The negotiations will be preceded by a public discussion on the awarded Designs. The Design earmarked for execution will be identified from among the awarded Designs, taking into account the results of the discussion. The chosen Competition Design selection procedure is in response to the proposal to conduct public consultations.


INFORMACJE / INFORMATION:


17.07.2017

Organizator zamieścił poprawiony Załącznik Z1.1 (Wniosek) 

Organizer published a revised Annex Z1.1 (Application)

 

16.08.2017

Organizator dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator (w najbliższych dniach) będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

 

 

The Organiser is in the process of evaluating the Applications for the admission to the competition in accordance with the conditions set out in the Terms and Conditions and the provisions of the Act.
Organiser (in the upcoming days ) will summon the Participants to append the Applications in the scope specified in art. 26 par. 3 and 4 of the Act.

25.08.2017

Organizator dokonał oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator w dniu dzisiejszym rozesłał mailowo wezwania dla Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

 

The Organizer has evaluated the application for the admission to the competition according to the conditions set out in the Terms and Conditions and the provisions of the Act.

Today The Organizer sent e-mail to  Participants to append the applications in the scope specified in art. 26 par. 3 and 4 of the Act.

30.08.2017

Organizator informuje, że na stronie konkursowej zamieścił poprawione załączniki do regulaminu konkursu:

·         Załącznik Z2.1 Opis i wytyczne 2017-08-30.pdf

·         Attachement no. Z2.1 Competition Subject and Guidelines 2017-08-30.pdf

 Poprawki w zakresie:

- korekty odnośnie identyfikacji projektów otoczenia Pałacu Kultury i Nauki z 2003 i 2004 roku (ilustracje 2.10, 2.11, 2.12 i 2.13),

- dostosowanie podania źródła jednej z ilustracji do wymogów Zarządu Głównego SARP, z którego archiwum ona pochodzi i który wyrażając zgodę na jej użycie postawił warunek odnośnie treści informacji o źródle (ilustracja 2.7),

- korekty literówek,

- korekty odesłań do rozdziału 4 opracowania, który pierwotnie miał być osobnym załącznikiem.

 W wersji angielskiej:

- korekta błędnie zapisanej nazwy TR Warszawa w podpisach pod ilustracjami 6.1 i 6.2,
- wyrysie z planu w stopce zostały przetłumaczone branże projektowe, które w poprzedniej wersji wyrysu są pozostawione w języku polskim.

 

Organizer informs that revised attachments of the competitions rules were published on the competition website.:

·         Attachement no. Z2.1 Competition Subject and Guidelines 2017-08-30.pdf

·         Załącznik Z2.1 Opis i wytyczne 2017-08-30.pdf

 The amendments involve:

-corrections in identification of projects of Palace of Culture and Science surroundings of 2003 and 2004 (Figures 2.10. 2.11. 2.12, and 2.13),

- adaptation of the source of one of the illustrations in accordance with the requirements of SARP Central Board, as it comes from their archives (Figure 2.7),

- typos corrections,

- correction in references to chapter 4 as it originally was to be a separate attachment.

 English version:

- correction of the name of TR Warszawa in figure 6.1 and 6.2 captions,

- design fields names in the footer of the plan drawing extract were translated into English. 

 

06.10.2017

W imieniu Organizatora konkursu informuję, że na stronie konkursu zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu.

 

Jednocześnie informuję, że zmianie uległ regulamin konkursu w następujących miejscach:
Rozdział I, pkt 1.7  dodano: „oraz Zastępca Sekretarza Maria Zielińska”.

Rozdział I, pkt 5.1 dodano: „ Ewa Malinowska-Grupińska - Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy”.

 

Rozdział IV, pkt 3.3 dodano: przy czym Kartę Identyfikacyjną i nośnik danych cyfrowych należy umieścić w osobnych zamkniętych kopertach. Koperta z nośnikiem danych zostanie otwarta zaraz po rozstrzygnięciu konkursu w celu usprawnienia pracy związanej z organizacją wystawy”.


Organizer informs that the answers to questions relating to the Rules and Regulations were published on the competition website.

 Additionally the Organizer informs about the following changes in the competition Rules and Regulations:

In Chapter I point 1.7 „and the Deputy Secretary Maria Zielińska” was added.

In Chapter I point 5.1 „Ewa Malinowska-Grupińska – Chairwoman of the Council of the Capital City of Warsaw was added.

 

In Chapter IV point 3.3 „wherein the Identification Cardand the digital medium have to be in two separate sealed envelopes. The envelop with the digital medium will be opened right after the conclusion of the Competition in order tofacilitate the preparation of the exhibition”was added.

30 czerwca 2017
KONKURS - SZKOŁA PRZY UL. ZARUBY

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego regulaminu.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

Przyjęte w pracach konkursowych rozwiązania muszą spełniać wymogi przepisów prawnych mających zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

• usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6

• usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych – kod 71221000-3 

• usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

Uczestnikiem konkursu może byś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

- Spełniają warunki udziału w konkursie: 

Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.


PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego

przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie, składającego się z:

-        przedszkola 8-oddziałowego dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi,

-        szkoły podstawowej dwuciągowej, 16-oddziałowej dla około 420 uczniów w klasach I-VIII wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi.

Podstawowy oraz całościowy zakres opracowania i pokazano na poniższej mapie terenu.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy
ul. Jerzego Zaruby i Jerzego Iwanowa -Szajnowicza. W jego skład wchodzą działki nr ew. 64/10, 72/17, 72/8, 72/11, 74/8, 75/1 z obrębu 1-11-13. Powierzchnia terenu wynosi 0,67 ha.

Teren jest niezabudowany, płaski z niewielką skarpą od strony północnej, na granicy z ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony wschodniej z ulicy Jerzego Zaruby (ulica lokalna) i od strony północnej z ulicy Jerzego Iwanowa-Szajnowicza (ulica dojazdowa).

Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby (uchwała nr XXXVII/932/2016 Rady M.St. Warszawy z dnia 17 listopada 2016).

INFORMACJE:


24.07.2017

Organizator zamieścił na stronie odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.

16.08.2017

Organizator dokonał oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator w najbliższych dniach będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

18.08.2017

Organizator informuje, że uległy zmianie zapisy Regulaminu Konkursu, w zakresie dotyczącym składu sądu konkursowego.  

Z listy załączników wykreślono Załącznik E, ze względu na nierozwiązane kwestie dotyczące zabudowy sąsiedniej działki.

 

Aktualny Regulamin jest do pobrania poniżej. 

 

18.08.2017

Organizator rozesłał drogą mailową wezwania do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 

05.10.2017

 

W związku z prośbami jakie kierowali do Organizatora uczestnicy konkursu oraz faktem, że do dnia 5 października, do godziny 16.00 nie wpłynęła żadna praca konkursowa,
Organizator zdecydował o przedłużeniu terminu składania prac do 09 października (poniedziałek), do godziny 15.00.


17.10.2017

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się wśrodę, 18 października, o godz. 13.00 (Urząd Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61, sala im. J. U. Niemcewicza, I piętro).

Wyniki konkursu na stronie:

http://architektura.um.warszawa.pl/zarubywyniki 

29 maja 2017
ULICE NOWEJ PRAGI

Konkurs polega na:
● (w zakresie realizacyjnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ulicy Środkowej w Warszawie, na długości od ulicy Kowieńskiej do ulicy Stalowej, wraz z zagospodarowaniem terenu Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej,
● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ul. Strzeleckiej wraz w przyległościami:
- skwerem przy skrzyżowaniu z ulicą Konopacką i ulicą 11 Listopada,
- placem miejskim przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką,
- terenem wokół pałacyku Konopackiego,
- fragmentem terenu przy LXXVI Liceum Ogólnokształcącym.
● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulicy Środkowej z ulicą 11 Listopada i ulicą Kowieńską.


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi w historycznym obszarze Nowej Pragi dzielnicy Praga Północ,  realizując cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie poprawienia jakości przestrzeni publicznych oraz poprawy  środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.  Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają  wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Ustawy, a ponadto:

dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

- nie pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, Członkami sądu konkursowego.

Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek na adres i w terminie wskazanym w Regulaminie, o treści wg wzoru Załącznika nr 1, wraz z wymaganymi oświadczeniami, których treść stanowi część składową Załącznika nr 1 oraz wymaganymi dokumentami. 


Kryteria oceny prac konkursowych: 

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu realizacyjnego). waga kryterium - 55%

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu studialnego). waga kryterium - 30%

- uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji waga kryterium - 15%

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 19 czerwca 2017 r. do godz. 16.00. 

Składanie prac konkursowych do: 15 września 2017 r. do godz. 16.00

 

INFORMACJE:

26.06.2017

 

Organizatro konkursu w dniu 26.06.2017 rozesłał (drogą mailową) do dopuszczonych do udziału w konkursie Uczestników, zaproszenia do złożenia pracy konkursowej. 
Gdyby któryś z Uczestników nie otrzymał zaproszenia prosimy o sprawdzenie katalogu SPAM lub kontakt z Organizatorem.

09.06.2017

Zmiana regulaminu konkursu w zakresie składu sądu konkursowego (Rozdział I, pkt 5.1).
Do składu sądu został włączony Pan Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

24.07.2017
Organizator zamieścił na stronie odpowiedzi na pytnia dotyczące Regulaminu. 

28 listopada 2012
Plac Narutowicza - konkurs

Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Marek Mikos

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem konkursu – placu Narutowicza w Warszawie.
Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi stanie się punktem wyjścia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.

 
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, ponadto; dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów (w tym studia I stopnia) w zakresie architektury lub urbanistyki lub architektury krajobrazu lub gospodarki przestrzennej .
W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i znajomość regulacji prawnych niezbędne do prawidłowego wykonania pracy konkursowej.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań urbanistycznych w odniesieniu do potrzeb społecznych mieszkańców i ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru, jakość powiązań komunikacyjnych i przestrzennych obszaru Placu Narutowicza z terenem otaczającym oraz racjonalność ekonomiczna przyjętych rozwiązań.
waga kryterium - 70%

jakość detalu urbanistycznego oraz proponowanych rozwiązań architektonicznych
waga kryterium - 30%

 

Wszystkie Załączniki (formalne i merytoryczne) do pobrania ze strony:
http://konkurs.um.warszawa.pl/plac/