Statystyki

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 • Liczba planów: 
  • ogółem: 301
  • w tym na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 185
 • Powierzchnia planów;
  • ogółem: 20469 ha
  • w tym na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 14769 ha
 • Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
  • zabudowy mieszkaniowej: 42,5%
   • w tym zabudowy wielorodzinnej: 14,4%
  • zabudowy usługowej: 18,4%
   • w tym usług publicznych: 4,5%
  • użytkowanych rolniczo: 0,5%
   • w tym tereny zabudowy zagrodowej: 0,1%
  • zabudowy techniczno-produkcyjnej: 1,3%
  • zieleni i wód: 13,0%
  • komunikacji: 23,5%
  • infrastruktury technicznej: 0,8%

Plany miejscowe w trakcie sporządzania

 • Liczba planów miejscowych sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 215
 • Powierzchnia sporządzanych planów miejscowych:
  • ogółem: 16007 ha
  • w tym dla terenów już objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 2518 ha

Źródło: dane Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 601
 • Liczba decyzji o warunkach zabudowy ogółem: 1283
  • w tym dotyczących:
   • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 164
   • zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 554
   • zabudowy usługowej: 148
   • zabudowy innej: 417
 • Liczba decyzji negatywnych (odmownych):
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 26
  • decyzji o warunkach zabudowy: 285

Liczba decyzji nie uwzględnia wydanych decyzji o przeniesieniu, umorzeniu, zmianie lub uchyleniu decyzji.

Źródło: dane Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i wydziałów architektury i budownictwa dla dzielnic za 2020 rok wg stanu na 31 grudnia.

 • Obszary wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: 1 (Historyczne Centrum Warszawy)
 • Parki kulturowe: 1 (Wilanowski Park Kulturowy)
 • Pomniki historii: 3
  • Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
  • Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
  • Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 • Gminna ewidencja zabytków:
  • 11 269 obiekty lub zespoły zabudowy w gminnej ewidencji zabytków
  • 331 obszarów archeologicznych w gminnej ewidencji zabytków
 • Rejestr zabytków:
  • 2324 obiekty lub zespoły zabudowy w rejestrze zabytków
  • 53 obszary w rejestrze zabytków archeologicznych
 • Dobra kultury współczesnej:
  • 56 obiektów lub zespołów rekomendowanych do listy dóbr kultury współczesnej (lista stworzona przez zespół powołany na mocy Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 1606/2019 z dnia 24.10.2019 r.)

Źródło: Raporty z planowania Warszawy, cz. III Jaki krajobraz nas otacza? Dane wg stanu na 18.10.2019 r.

Udział powierzchni terenów poszczególnych funkcji w powierzchni miasta

 • tereny zabudowy mieszkaniowej – 21%
  • jednorodzinnej – 11%
  • wielorodzinnej – 10%
 • tereny usług – 9%
  • komercyjnych i administracyjnych – 4%
  • usług o charakterze publicznym – 4%
  • wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – 1%
 • tereny produkcyjno-magazynowe z usługami towarzyszącymi – 2%
 • tereny infrastruktury technicznej – 1%
 • tereny infrastruktury transportowej – 17%
 • tereny wakujące – 2%
 • tereny o wiodącej funkcji przyrodniczej – 48%

Źródło: Raporty z planowania Warszawy, cz. III Jaki krajobraz nas otacza? Opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie mapy użytkowania terenów prowadzonej przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

 • Liczba mieszkańców Warszawy: 1 790 658 (dane GUS na 1 stycznia 2020 r.)
 • Współczynnik feminizacji: 116 (116 kobiet na 100 mężczyzn)
 • Struktura wieku:
  • 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny): 322,6 tys. (16,4 %)
  • 18-44 lat (wiek produkcyjny mobilny): 825,9 tys.(41,9 %)
  • 45-59 dla kobiet, 45-64 dla mężczyzn (wiek produkcyjny niemobilny): 379,9 tys. (19,3%)
  • 60+ dla kobiet, 65+ dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny): 441,4 tys. (22,4%)

Gęstość zaludnienia

 • Warszawa: 3800 osób/km2
 • Wiedeń: 4 326 osób/km2
 • Berlin: 4 490 osób/km2
 • Kopenhaga: 4 400 osób/km2

Źródło: A. Twardoch, Wieloaspektowa analiza wskaźników urbanistycznych związanych z zabudową mieszkaniową wraz z rekomendacjami, Warszawa 2019

Przyrost naturalny

 • 0,9% w 2018 r.
 • 1,28% w 2019 r.

Źródło: Przegląd Statystyczny Warszawy III kwartał 2020, opracowanie Urzędu Statystycznego w Warszawie, Warszawa.

Prognoza demograficzna na 2050 rok:

 • 2 225 000 mieszkańców Warszawy
 • ok. 542 tys. osób wieku 65+

Źródło: Badanie demografii Warszawy Śleszyński P., Korcelli-Olejniczak E., Kubiak Ł., Niedzielski M., Piotrowski F., Stępniak M., Więckowski M., Zielińska B., 2019, Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, Zakład Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN, Warszawa.

Zatrudnienie

Struktura pracujących w Warszawie w 2018 r. wg sekcji i grup sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

 • usługi – 80%
  • administracja publiczna i edukacja – 17%
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 6%
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12%
  • działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 9%
  • działalność administracyjna i wspierająca – 9%
  • informacja i komunikacja – 7%
  • obsługa rynku nieruchomości – 2%
  • handel i naprawa pojazdów – 13%
  • zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 3%
  • kultura, rozrywka i rekreacja – 2%
 • przemysł – 7%
 • transport i gospodarka magazynowa – 5%
 • budownictwo – 4%
 • pozostałe – 4%

Źródło: Opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie danych GUS i ZUS, stan na 2018 rok

Jak mieszkamy?

 • 88% mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej, która zajmuje 47% powierzchni terenów mieszkaniowych
 • 12% mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej, która zajmuje 53% powierzchni terenów mieszkaniowych

Źródło: Opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie mapy użytkowania terenów m.st. Warszawy

Wskaźniki urbanistyczne

 • liczba mieszkań na 1000 mieszkańców (2018 r.): 548,8
 • liczba osób przypadających na mieszkanie (w 2018 r.): 1,9
 • średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (w 2018 r.): 31,8 m2
 • średnia powierzchnia mieszkania (w 2018 r.): 59 m2
 • przyrost średniej powierzchni użytkowej mieszkania na osobę w latach 2007–2017: 5,7 m2

Źródło: Opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie danych pochodzących z Bazy Danych Lokalnych GUS; A. Twardoch, Wieloaspektowa analiza wskaźników urbanistycznych związanych z zabudową mieszkaniową wraz z rekomendacjami, Warszawa 2019.
 

Wszystkie dane cytowane za: Raporty z planowania Warszawy, cz. II Ilu nas jest, a ilu będzie?