Polityka przestrzenna

Dokumenty planistyczne

W lipcu 2023 roku Sejm przyjął i prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakłada ona istotne zmiany w polityce przestrzennej. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przestaną obowiązywać od 2026 roku. Ich rolę przejmą: strategia rozwoju gminy oraz plan ogólny gminy.

Czasu jest zbyt mało, by jednocześnie prowadzić prace nad nowym studium oraz nad planem ogólnym. Dlatego władze Warszawy zdecydowały o skierowaniu całej energii na przygotowanie planu ogólnego. Nie oznacza to jednak, że zaczynamy prace od zera. Możemy wykorzystać większość materiałów, które przygotowaliśmy na potrzeby studium.

Obowiązujące jeszcze do końca 2025 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (Miasta Stołecznego Warszawy). Jest konstytucją miasta.

Dokument będący polityką przestrzenną dla gminy, nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje ponad 360 planów miejscowych, prawie 200 jest opracowywanych.

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalone w 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami. Równolegle toczą sie prace nad całkiem nowym dokumentem.

Często zadawane pytania dotyczące obowiązującego studium

Można go odczytać samodzielnie z mapy na portalu mapowym

Po odpowiednim ustaleniu skali (treść mapy nie może być za bardzo powiększona – studium było sporządzone w skali 1:20 000) i wyłączeniu warstwy Zasięgi planów zagospodarowania (na dole listy), a włączeniu warstwy Studium uwarunkowań (widoczne do skali 1:8000) pojawia się rysunek z zagospodarowaniem terenu (rysunek nr 14).

Tekst i pozostałe załączniki studium dostępne są na stronie architektura.um.warszawa.pl/studium2006.

Część tekstowa składa się z dwóch części: 1) uwarunkowania, 2) kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Jeśli potrzebny jest dokument potwierdzający zapisy studium, trzeba złożyć wniosek o wypis i wyrys ze studium. Wypis jest płatny. Szczegółowa instrukcja jest na stronie warszawa19115.pl

Wydruk z internetu nie może być podstawą do żadnych działań administracyjnych, jest jedynie informacja poglądową.

Wniosek o wypis i wyrys ze studium jest do pobrania ze strony https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-wypisu-i-wyrysu-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-m-st-warszawy

Wypisy i wyrysy ze studium przygotowuje Dział Studium w Wydziale Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Obowiązującego Studium nie będziemy juz zmieniać. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki przestrzennej warto śledzić stronę Architektura, planowanie, zabytki.

Na stronie https://architektura.um.warszawa.pl/-/historyczne-opracowania-planistyczne znajduje się informacja m.in. o planie ogólnym Warszawy z 1992 r. oraz o innych dawnych opracowaniach planistycznych.

Szczegółowych informacji o tych planach udziela Wydział Polityki Przestrzennej.