Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r., Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.Uchwałą nr LXII/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r. oraz Uchwałą nr LIII/1611/2021 z 26 sierpnia 2021 r

 


okladka_kolor.jpg

Aktualna wersja tekstu i rysunków studium dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Tekst stanowi załącznik nr 1, a rysunki - załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z 26 sierpnia 2021 r.

Opracowanie ekofizjograficzne do studium

Polityka przestrzenna m.st. Warszawy (skrót studium, wersja polska) - w pliku do pobrania poniżej

The Spacial Policy of Warsaw (abstract of Spacial Development Conditions and Directions Study, English version) - to be downloaded from files below

Studium a plany miejscowe

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje już ponad 300 planów miejscowych, blisko drugie tyle jest opracowywanych.

Wypisy i wyrysy ze studium

Zainteresowani mieszkańcy i instytucje, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogą otrzymać wypis i wyrys ze studium dla wskazanego przez wnioskodawcę obszaru (rejonu ulic, działki). Dokument taki zawiera te zapisy studium, które dotyczą tylko tego obszaru. Wyrys obejmuje stosowne fragmenty rysunków studium.

Wydanie wypisu i wyrysu jest odpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635). Wysokość opłaty skarbowej jest zależna od liczby stron wypisu. Opłata za wypis o objętości do 5 stron wynosi 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu wynosi 250 zł. Opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu ze studium w wysokości 70 zł wpłaca się z góry, przed złożeniem wniosku, na rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Przy wydaniu wypisu może zaistnieć konieczność dopłaty w zależności od objętości wyrysu i wypisu.

Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu należy składać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy. Możesz go też wysłać listownie na adres BAiPP (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa), pocztą elektroniczną: Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

Wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku. O możliwości odbioru dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie, SMS-em, e-mailem, przez ePUAP lub listownie.

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł.

 

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium

Załączniki:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Tekst studium - załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z 26 sierpnia 2021 r. - ujednolicona forma załącznika nr 1 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st. Warszawy - dostępny jest w jednym pliku pdf (86 MB, odnośnik niżej) .

 

Część wstępna zawiera:

 • Skład zespołu autorskiego. Spis treści. Wstęp.

Część I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (rozdziały I–XI, zmniejszone rysunki 1-13) obejmuje rozdziały:

 • I. Tendencje rozwoju demograficznego i gospodarczego.
 • II. Zagospodarowanie przestrzenne.
 • III. Stan planistyczny.
 • IV. Dziedzictwo kulturowe - zasoby i stan ochrony.
 • V. Stan i funkcjonowanie środowiska.
 • VI. Bezpieczeństwo ludności.
 • VII. Stan prawny gruntów.
 • VIII. System transportowy.
 • IX. Infrastruktura techniczna.
 • X. Opracowania planistyczne o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym.
 • XI. Potrzeby i możliwości rozwoju Warszawy oraz cele polityki przestrzennej.

Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (rozdziały XII–XXV, zmniejszone rysunki 14-28) obejmuje rozdziały:

 • XII. Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
 • XIII. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy.
 • XIV. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • XV. Ochrona środowiska i jego zasobów.
 • XVI. Rozwój systemu transportowego.
 • XVII. Rozwój infrastruktury technicznej.
 • XVIII. Zasady rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
 • XIX. Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.
 • XX. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.
 • XXI. Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji lub rekultywacji.
 • XXII. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne.
 • XXIII. Obszary problemowe.
 • XXIV. Planowanie przestrzenne.
 • XXV. Wykazy obiektów i obszarów objętych ochroną z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska oraz inwentaryzacje planistyczne na terenie m.st. Warszawy.

Podsumowanie

 • Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami.

strona dokumentu studium

  

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

Rysunki studium - załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z 26 sierpnia 2021 r. - ujednolicona forma załącznika nr 2 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z 10 października 2006 r. z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st. Warszawy - dostępne są w 28 oddzielnych, zmniejszonych plikach (spis poniżej, dostęp do załączników po przejściu do pełnej wersji artykułu na dole strony). Pliki w oryginalnej wielkości znajdują się w BIP:


a) w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – rysunki 1–13:

 • Struktura funkcjonalna - Rysunek nr 1 (pdf, 39 MB)
 • Dziedzictwo kulturowe - Rysunek nr 2 (pdf, 61 MB)
 • Środowisko przyrodnicze - Rysunek nr 3 (pdf, 70 MB)
 • Własność gruntów - Rysunek nr 4 (pdf, 71 MB)
 • Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja - Rysunek nr 5 (pdf, 58 MB)
 • Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja - Rysunek nr 6 (pdf, 59 MB)
 • Komunikacja zbiorowa - Rysunek nr 7 (pdf, 60 MB)
 • Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów - Rysunek nr 8 (pdf, 56 MB)
 • Wodociągi - Rysunek nr 9 (pdf, 9 MB)
 • Kanalizacja, gospodarka odpadami - Rysunek nr 10 (pdf, 9 MB)
 • Elektroenergetyka - Rysunek nr 11 (pdf, 9 MB)
 • Gazownictwo - Rysunek nr 12 (pdf, 9 MB)
 • Ciepłownictwo - Rysunek nr 13 (pdf, 9 MB)

b) w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego – rysunki 14–28:

 • Struktura funkcjonalno-przestrzenna - Rysunek nr 14 (pdf, 67 MB) - uwaga! rysunek nr 14 udostępniono również w serwisie mapowym. Instrukcja jak poruszać się po dokumencie
 • Ochrona dziedzictwa - Rysunek nr 15 (pdf, 61 MB)
 • System Przyrodniczy Warszawy - Rysunek nr 16 (pdf, 67 MB)
 • Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja - Rysunek nr 17 (pdf, 57 MB)
 • Komunikacja zbiorowa - Rysunek nr 18 (pdf, 62 MB)
 • Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów - Rysunek nr 19 (pdf, 59 MB)
 • Wodociągi - Rysunek nr 20 (pdf, 9 MB)
 • Kanalizacja, gospodarka odpadami - Rysunek nr 21 (pdf, 9 MB)
 • Elektroenergetyka - Rysunek nr 22 (pdf, 9 MB)
 • Gazownictwo - Rysunek nr 23 (pdf, 9 MB)
 • Ciepłownictwo - Rysunek nr 24 (pdf, 9 MB)
 • Inwestycje celu publicznego - Rysunek nr 25 (pdf, 42 MB)
 • Obszary problemowe i zagrożenia - Rysunek nr 26 (pdf, 68 MB)
 • Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji i rekultywacji - Rysunek nr 27 (pdf, 59 MB)
 • Planowanie przestrzenne - zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych - Rysunek nr 28 (pdf, 53 MB)

Dostęp do załączników po przejściu do pełnej wersji artykułu w sekcji na dole strony.

 

Rysunek nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki zagospodarowania przestrzennego) został udostępniony w serwisie mapowym m.st. Warszawy - w jego części opisującej planowanie przestrzenne. W tym miejscu na rysunku 14 Studium można sprawdzić, jakie są ustalenia zapisane w tym dokumencie dla konkretnych działek ewidencyjnych. 

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

Na wskazanej powyżej stronie rysunek studium jest domyślnie wyłączony - aby go obejrzeć, należy włączyć widoczność warstwy Studium w menu po lewej stronie. Ponieważ Studium jest opracowaniem wykonanym w skali 1:20 000, rysunek jest dostępny tylko w małych skalach. Wyświetlanie go w powiększeniu ponad 1:8 000 nie jest możliwe.

elementy nawigacyjne strony - legenda mapy

elementy nawigacyjne strony - suwak do zmiany skali mapy

 

W celu znalezienia konkretnej działki należy użyć okna wyszukiwania  (z prawej strony ekranu). Proszę wybrać zakładkę „działka” i wpisać obręb oraz numer działki, a następnie zatwierdzić klawiszem enter lub naciskając na lupę widoczną w oknie (Uwaga – numer obrębu należy podać bez kresek). Kolejnym krokiem jest wybranie właściwej działki z listy zaproponowanych przez wyszukiwarkę. W przykładzie widocznym na rysunku wyszukiwarka wskazała wybraną działkę nr 75 z obrębu 5-05-03.

elementy nawigacyjne strony - wyszukiwarka z zakładką "działka"

 

Kliknięcie na działkę z listy automatycznie przybliża widok mapy do wybranej działki. Uwaga – domyślna skala, po przybliżeniu do działki może być większa, niż 1:8000. W związku z tym, rysunek Studium, który widoczny jest w skali 1:8000 i mniejszej nie wyświetli się. Należy zatem „oddalić” widok mapy do skali 1:8000, używając „suwaka” z lewej strony pola mapy. Aktualna skala jest widoczna w dolnym pasku strony.

Wybrana działka podświetlona jest na niebiesko. Z rysunku wynika, że leży on na terenie C.30 – tereny wielofunkcyjne o kategorii wysokości zabudowy 30 m (średnio dla obszaru). Uwaga – legenda do rys. 14 Studium jest widoczna w pełnej wersji artykułu na dole strony lub w serwisie mapowym na dole rysunku Studium (rysunek Studium zamieszczony w serwisie jest skanem papierowego dokumentu – należy przesunąć widok mapy na dół, poza południowe granice Warszawy).


Pełny tekst i wszystkie rysunki studium dostępne są pod adresem https://architektura.um.warszawa.pl/-/rysunki-czesc-graficzna-studium.


Korzystając z zakładki Plany zagospodarowania w serwisie mapowym można poza tym sprawdzić, czy na interesującym nas obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego ustalenia. Zaznaczone są również obszary objęte planami miejscowymi w trakcie opracowania. Wszędzie tam, gdzie nie ma jeszcze obowiązującego planu, dokumentem obowiązującym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W serwisie mapowym możliwe jest również włączenie najnowszej wersji fotoplanu - odpowiednio skalibrowanego (dopasowanego) zdjęcia lotniczego z 2020 r. (prawy górny róg).

W miejskim serwisie mapowym - w jego części „Plany zagospodarowania” zaprezentowano tzw. obszar zwarty (ściśle: obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej).

Obszar ten to efekt analizy przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętej Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXII/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r.).

Podstawą do jego wyznaczenia było zbadanie cech terenów zabudowanych w Warszawie w czternastu różnych aspektach, które świadczą o stopniu ich zurbanizowania oraz wyposażenia w niezbędne elementy infrastruktury technicznej i społecznej. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) należy dążyć do planowania i lokalizowania nowej zabudowy w obszarze zwartym. Planowania i lokalizowanie nowej zabudowy poza obszarem zwartym jest możliwe wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów położonych w granicach obszaru zwartego.