Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  W Miejscach Aktywności Lokalnej mieszkańcy i mieszkanki mogą zrealizować swoje pomysły, zrobić coś razem z sąsiadami, spędzić czas wspólnie w trakcie szycia, gotowania, na rozmowach oraz warsztatach samodoskonalenia. Każdy może je współtworzyć organizując różne wydarzenia.

 • Artykuł

  Sport jest demokratyczny, zaciera różnice i wyrównuje szanse. Wszyscy mogą go uprawiać bez względu na wiek, płeć, status ekonomiczny czy pochodzenie, dlatego jest cennym elementem procesu naprawy obszarów miasta zidentyfikowanych jako kryzysowe.

 • Artykuł

  Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany był przez m.st. Warszawa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • Artykuł

  W ramach Programu Rewitalizacji modernizujemy i remontujemy kamienice. Prace są zakrojone na szeroką skalę i w zalażności od potrzeb obejmują: odnawianie dachów, balkonów, elewacji, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów, remonty klatek schodowych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.

 • Artykuł

  Więcej drzew, krzewów, kwiatów, rabat. Uporządkowanie i dogęszczenie zieleni przy ulicach, wewnątrz osiedli i na podwórkach. Tak, w wielkim skrócie, można podsumować nasze działania dotyczące zieleni, planowane i realizowane w ramach Programu Rewitalizacji. Prowadzone są one w porozumieniu z mieszkańcami i mieszkankami oraz zgodnie z ich sugestiami.

 • Artykuł

  O tym, czy miasto jest dobrym miejscem do życia, w dużej mierze decyduje jakość jego przestrzeni publicznej. Dlatego jej naprawa i uporządkowanie jest jednym z głównych zadań, jakie wyznaczyliśmy sobie w Programie Rewitalizacji.

 • Artykuł

  Nie ma rewitalizacji bez partycypacji. Powodzenie procesu w dużej mierze zależy od udziału w nim mieszkańców i mieszkanek, przedstawicieli i przedstawicielek przedsiębiorców, instytucji, uczelni, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych, artystek, artystów i kół sąsiedzkich.

 • Artykuł

  W kamienicy przy ul. Markowskiej 16 powstaje „Synergia” – miejsce, gdzie mieszkańcy i mieszkanki Pragi będą mogli wspólnie i aktywnie spędzać czas. Jest to jedna z miejskich inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 • Artykuł

  Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji, dlatego podejmujemy wiele działań na rzecz jego wzmacniania, przeciwdziałamy też i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu.

 • Artykuł

  To miejsce służy twórczym, stawiającym pierwsze kroki w biznesie przedsiębiorcom, którzy mogą tu rozwijać innowacyjne pomysły. A przy okazji ożywia Starą Pragę i włącza jej mieszkańców w nowe działania.

 • Artykuł

  Ze względu na II etap prac serwisowych, w dniach od 8 lipca od godziny 16.00 (piątek) do 11 lipca około godziny 9.00 (poniedziałek), Portale Internetowe systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą niedostępne. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Artykuł

  Pełne ruchu ulice, przy których prężnie działać będą sklepy i zakłady usługowe różnych branż, odpowiadające potrzebom mieszkańców to nowy projekt mający na celu ożywienie poszczególnych kwartałów miasta. Pierwsze takie ulice powstaną na Pradze.

 • Artykuł

  Po wyremontowaniu budynków przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3 stworzymy tam kolejne Centrum Kreatywności po prawej stronie Wisły. Przeznaczenie tej powierzchni określiliśmy wspólnie z mieszkańcami i przyszłymi użytkownikami.

 • Artykuł

  W ramach Programu Rewitalizacji szyldy praskich rzemieślników przeszły metamorfozę. Są kolorowe, dowcipne, przyciągające wzrok przechodniów. Za nami już dwie edycje projektu.

 • Artykuł

  Kamienica Międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to nowatorski projekt w skali Warszawy. Po generalnym remoncie, w budynku znajdują się mieszkania oraz przestrzeń wspólna dostępna dla lokatorów kamienicy i okolicznych mieszkańców.

 • Artykuł

  Projektując przestrzeń publiczną w mieście, dbamy o to, by była dostępna dla każdego – bez względu na wiek i stopień sprawności.

 • Artykuł

  W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy dbamy o to, aby wspierać seniorów, którzy chcą angażować się w działania na rzecz swojej okolicy, sąsiadów lub mieszkańców w podobnym wieku.

 • Artykuł

  Pod nazwą Lokalne Systemy Wsparcia kryją się dziesiątki różnego rodzaju działań, których celem jest wyrównanie szans najmłodszych i trochę starszych mieszkańców oraz mieszkanek rewitalizowanych dzielnic. Do skorzystania z warsztatów i porad zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku od 0-6 lat, dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych w wieku od 16-26 lat. Dla każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy specjalną ofertę.

 • Artykuł

  Nadawanie nazw warszawskim ulicom, placom i innym obiektom miejskim należy do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy. Obsługę formalno-techniczną spraw z zakresu nadawania nazw oraz ewidencję nazw obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Ustalanie numerów porządkowych i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zadaniem gminy - m.st. Warszawy. Sprawy z zakresu ewidencji prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Numery porządkowe ustala się dla: budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i...

 • Artykuł

  Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej oraz Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta pełnią przede wszystkim rolę opiniotwórczą. Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem lokalizacji oraz formy istniejących lub planowanych w przestrzeni publicznej tymczasowych, niewielkich obiektów architektonicznych, a także pomników, upamiętnień, murali i innych dzieł sztuki. Wydział uzgadnia i opiniuje również projekty formy zewnętrznej budynków oraz projekty systemów...

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą prac geodezyjnych, np. zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz zgłoszenie uzupełniające, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., wykaz obrębów ewidencyjnych, itp.

 • Artykuł

  W plikach do pobrania umieszczono wzór wniosku o zwrot nadpłaty/wpłaty opłaty skarbowej

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą Rejestru Cen Nieruchomości: wniosek o udostępnienie danych z rejestru oraz wniosek o udostępnienie wglądu do aktów notarialnych.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu nazewnictwa miejskiego oraz numeracji porządkowej, np. wniosek o ustalenie numeru porządkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym oraz wniosek o nadanie, zmianę, zniesienie nazwy.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy, tj. wnioski o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków: wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

 • Artykuł

  Muzeum Warszawskiej Pragi uczestniczy w Programie Rewitalizacji, organizując spektakle, wykłady i warsztaty, przeznaczone dla mieszkanek i mieszkańców w różnym wieku.

 • Artykuł

  Rewitalizacja to bardzo złożony proces, wymagający czasu. Realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy zaplanowaliśmy na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia koncentrujemy na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. W dokumencie przedstawiamy diagnozy poszczególnych obszarów poddawanych rewitalizacji oraz wyzwania, z jakimi się tam mierzymy. Określamy także nasze cele i sposoby ich osiągnięcia.