Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  Pełne ruchu ulice, przy których prężnie działać będą sklepy i zakłady usługowe różnych branż, odpowiadające potrzebom mieszkańców to nowy projekt mający na celu ożywienie poszczególnych kwartałów miasta. Pierwsze takie ulice powstaną na Pradze.

 • Artykuł

  Po wyremontowaniu budynków przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3 stworzymy tam kolejne Centrum Kreatywności po prawej stronie Wisły. Przeznaczenie tej powierzchni określiliśmy wspólnie z mieszkańcami i przyszłymi użytkownikami.

 • Artykuł

  W ramach Programu Rewitalizacji szyldy praskich rzemieślników przeszły metamorfozę. Są kolorowe, dowcipne, przyciągające wzrok przechodniów. Za nami już dwie edycje projektu.

 • Artykuł

  Kamienica Międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to nowatorski projekt w skali Warszawy. Po generalnym remoncie, w budynku znajdują się mieszkania oraz przestrzeń wspólna dostępna dla lokatorów kamienicy i okolicznych mieszkańców.

 • Artykuł

  Projektując przestrzeń publiczną w mieście, dbamy o to, by była dostępna dla każdego – bez względu na wiek i stopień sprawności.

 • Artykuł

  W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy dbamy o to, aby wspierać seniorów, którzy chcą angażować się w działania na rzecz swojej okolicy, sąsiadów lub mieszkańców w podobnym wieku.

 • Artykuł

  Pod nazwą Lokalne Systemy Wsparcia kryją się dziesiątki różnego rodzaju działań, których celem jest wyrównanie szans najmłodszych i trochę starszych mieszkańców oraz mieszkanek rewitalizowanych dzielnic. Do skorzystania z warsztatów i porad zapraszaliśmy rodziny z dziećmi w wieku od 0-6 lat, dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych w wieku od 16-26 lat. Dla każdej grupy wiekowej przygotowana była specjalna oferta.

 • Artykuł

  Publikujemy zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego: Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu...

 • Artykuł

  Nadawanie nazw warszawskim ulicom, placom i innym obiektom miejskim należy do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy. Obsługę formalno-techniczną spraw z zakresu nadawania nazw oraz ewidencję nazw obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Ustalanie numerów porządkowych i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zadaniem gminy - m.st. Warszawy. Sprawy z zakresu ewidencji prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Numery porządkowe ustala się dla: budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i...

 • Artykuł

  Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej oraz Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta pełnią przede wszystkim rolę opiniotwórczą. Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem lokalizacji oraz formy istniejących lub planowanych w przestrzeni publicznej tymczasowych, niewielkich obiektów architektonicznych, a także pomników, upamiętnień, murali i innych dzieł sztuki. Wydział uzgadnia i opiniuje również projekty formy zewnętrznej budynków oraz projekty systemów...

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą prac geodezyjnych, np. zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz zgłoszenie uzupełniające, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., wykaz obrębów ewidencyjnych, itp.

 • Artykuł

  W plikach do pobrania umieszczono wzór wniosku o zwrot nadpłaty/wpłaty opłaty skarbowej

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą Rejestru Cen Nieruchomości: wniosek o udostępnienie danych z rejestru oraz wniosek o udostępnienie wglądu do aktów notarialnych.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu nazewnictwa miejskiego oraz numeracji porządkowej, np. wniosek o ustalenie numeru porządkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym oraz wniosek o nadanie, zmianę, zniesienie nazwy.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków: wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

 • Artykuł

  Muzeum Warszawskiej Pragi uczestniczy w Programie Rewitalizacji, organizując spektakle, wykłady i warsztaty, przeznaczone dla mieszkanek i mieszkańców w różnym wieku.

 • Artykuł

  Rewitalizacja to bardzo złożony proces, wymagający czasu. Realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy zaplanowaliśmy na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia koncentrujemy na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. W dokumencie przedstawiamy diagnozy poszczególnych obszarów poddawanych rewitalizacji oraz wyzwania, z jakimi się tam mierzymy. Określamy także nasze cele i sposoby ich osiągnięcia.

 • Artykuł

  Miejskie opracowania strategiczne - programy, strategie i plany, przyjęte przez Radę m.st. Warszawy lub Prezydenta m.st. Warszawy, wymienione są wraz z datami przyjęcia i numerami uchwał Rady lub zarządzeń Prezydenta, w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Artykuł

  Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy udostępnia dane adresowe i nazewnicze. Dane te stanowią zbiór ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 • Artykuł

  Nowe Centrum Warszawy to projekt wielu zmian, które planujemy i realizujemy w Śródmieściu. Centrum staje się bardziej przyjazne i wygodne dla wszystkich użytkowników.

 • Artykuł

  Poniżej prezentujemy zasady obowiązujące przy lokalizowaniu, urządzaniu i przygotowywaniu projektu sezonowego ogródka gastronomicznego. Dokumentacja Lokalizacja Zasady przekrycie, zadaszenie ogrodzenie wyposażenie podłoże, nawierzchnia otoczenie muzyka zakończenie sezonu Dokumentacja Ocena sposobu urządzenia ogródka wymaga zaopiniowania przez Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. Podstawą jest przedstawienie dokumentacji...

 • Artykuł

  Magazyn urbanistyczno-architektoniczny "Krajobraz Warszawski" ukazywał się od 1994 do końca 2016 r. Początkowo wydawany jako dodatek urbanistyczno-architektoniczny do stołecznego dwutygodnika "Ratusz", szybko jednak zaczął funkcjonować jako odrębne wydawnictwo. Później magazyn wydało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z innymi jednostkami Urzędu m.st. Warszawy (m.in. z Biurem Drogownictwa i Komunikacji czy Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków). Ukazało się...

 • Artykuł

  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczną działa na podstawie

 • Artykuł

  Na serwerach miasta stołecznego Warszawy udostępniamy dane przestrzenne z obszaru stolicy. Dane przestrzenne, które prezentujemy w serwisie mapowym, udostępnione są również przez miejskie Biuro Geodezji i Katastru w postaci usług sieciowych. Umożliwia to ich przeglądanie i przetwarzanie przy użyciu dedykowanych programów (oprogramowanie GIS – systemy informacji przestrzennej).

 • Artykuł

  W domkach fińskich na Polu Mokotowskim w młodości mieszkał Ryszard Kapuściński. Przywrócimy ich dawny blask. Uporządkowana zostanie również przestrzeń dookoła nich.

 • Artykuł

  W ścisłym centrum Warszawy budujemy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych w stolicy w ostatnich latach, a także kluczowy element Nowego Centrum Warszawy.

 • Artykuł

  Przywrócimy świetność śródmiejskiemu deptakowi. Zielona, bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców – taka będzie przebudowana ul. Chmielna, na której prace modernizacyjne rozpoczęły się pod koniec 2023 r. Zasadzimy tu szpalery drzew, zmienimy nawierzchnię, stworzymy miejsca wypoczynku na odnowionych skwerach. Zielona Chmielna to część realizowanego programu Nowe Centrum Warszawy.

 • Artykuł

  W ramach programu Nowe Centrum Warszawy całkowicie przebudujemy jedną z największych ulic w Warszawie. Po Alejach Jerozolimskie będzie można bezpiecznie spacerować, jeździć na rowerze oraz napić się kawy w cieniu drzew.