Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  rewitalizacja@um.warszawa.pl. Facebook/Na_prawa Warszawa.

 • Artykuł

  Czym jest rewitalizacja?

 • Artykuł

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje publikowanie następujących ogłoszeń związanych z procedurą opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:. 1) ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków do planu wraz z określeniem terminu ich składania:. Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:. 1)...

 • Artykuł

  Najważniejsze akty prawne z zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (odnośniki do aktów prawnych w Internetowym Systemie Aktów Prawnych): Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie...

 • Artykuł

  W 2020 roku zakończyliśmy przebudowę głównego odcinka al. Jana Pawła II oraz ronda Czterdziestolatka. W jego rejonie urządziliśmy naziemne przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe, w tym duży przejazd na osi ulicy Nowogrodzkiej.

 • Artykuł

  Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru.

 • Artykuł

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (Miasta Stołecznego Warszawy). Jest konstytucją miasta. 

 • Artykuł

  „Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta” Pierwszy egzemplarz trafił do rąk czytelników na początku 2019 r. Piszemy w nim o sprawach najważniejszych, nad którymi pracowaliśmy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przez kolejne lata. Magazyn jest miejscem dyskusji o tym, co ważnego dzieje się w przestrzeni miasta. Rozmawiamy z architektami, prezentujemy wyniki konkursów architektonicznych, opowiadamy o warsztatach projektowych i konsultacjach. Ta forma zastąpiła ukazujący...

 • Artykuł

  W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

 • Artykuł

  Składanie wniosków w zakresie m.in. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego możliwe jest poprzez Portal Interesanta. Pełna obsługa wniosków przez Portal Interesanta, możliwa jest jedynie dla użytkowników działających w imieniu własnym, tj. nie poprzez pełnomocników. Z uwagi na przeznaczenie Portalu Interesanta, w przypadku spraw realizowanych przez pełnomocników, prosimy o złożenie wniosku w sposób tradycyjny...

 • Artykuł

  Dane udostępnione na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczące:

 • Artykuł

  Na serwerach miasta stołecznego Warszawy udostępniamy dane przestrzenne z obszaru stolicy. Dane przestrzenne, które prezentujemy w serwisie mapowym, udostępnione są przez Biuro Geodezji i Katastru w postaci usług sieciowych. Umożliwia to ich przeglądanie i przetwarzanie, przy użyciu dedykowanych programów (oprogramowanie GIS – systemy informacji przestrzennej). Usługi sieciowe Dane przestrzenne udostępnione są przez Biuro Geodezji i Katastru w postaci usług sieciowych: WMS (Web Map Service)...

 • Artykuł

  Dane udostępnione na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Żoliborz.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Wola.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Włochy.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Wilanów.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Wesoła.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Wawer.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Ursynów.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Ursus.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Targówek.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Śródmieście.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Rembertów.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Praga-Północ.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Praga-Południe.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Ochota.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Mokotów.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Bielany.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Białołęka.

 • Artykuł

  Tu możesz pobrać dane udostępniane na podstawie 40a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (budynki i działki ewidencyjne) dla dzielnicy Bemowo.

 • Artykuł

  Dokumenty związane z obsługą prac geodezyjnych, np. zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz zgłoszenie uzupełniające, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., wykaz obrębów ewidencyjnych, itp.

 • Artykuł

  Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy zlokalizowane jest przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie (dzielnica Mokotów). Swoich klientów obsługujemy w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00. Jeśli chcesz załatwić jakąś sprawę, w tym złożyć wniosek, możesz to zrobić poprzez: osobistą wizytę w Biurze Geodezji i Katastru lub Wydziale Obsługi Mieszkańców w każdym Urzędzie Dzielnicy. Swoją wizytę możesz zarezerwować z wykorzystaniem systemu do rezerwacji wizyt online lub...

 • Artykuł

  Poniżej w plikach do pobrania - zalecenia techniczne dla wykonawców prac geodezyjnych

 • Artykuł

  Od 22 sierpnia 2020 r. operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF. Operaty techniczne w postaci papierowej mogą być przekazywane wyłącznie do dnia 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości przekazywania do zasobu operatów w postaci papierowej. Powyższe wynika z § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz...

 • Artykuł

  Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy realizuje zadania związane w szczególności z: prowadzeniem i gromadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacją opracowań przyjmowanych do zasobu, wyłączaniem materiałów z zasobu oraz udostępnianiem...

 • Artykuł

  Wprowadziliśmy nową aplikację do przeglądania zdjęć ukośnych.

 • Artykuł

  Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany był przez m.st. Warszawa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • Artykuł

  Aktualne informacje o projekcie można znaleźć na stronach: Konkurs Chmielna Plac Pięciu Rogów – plac5rogow.pl Nowe Rondo Dmowskiego – bit.ly/NoweRondoDmowskiego Nowa Aleja Warszawy – www.nowaaleja.waw.pl

 • Artykuł

  Na każdym etapie realizacji, tam gdzie jest to możliwe i zasadne są uruchamiane adekwatne procesy partycypacyjne, które poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi angażują i włączają właściwe podmioty.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opracowanymi w ramach projektu "Rewitalizacji - wspólna sprawa"

 • Artykuł

  Projekt zakładał wypracowanie modelu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczaniu jego skutków, zwłaszcza wśród osób zagrożonych marginalizacją.

 • Artykuł

  Pracujemy nad nowym wyglądem ul. Kruczej. Zostanie jej nadany zdecydowanie śródmiejski charakter, zmieni się na wzór barcelońskiej La Rambli. Powstanie szeroki pieszy pasaż wśród zieleni, a ruch kołowy zostanie uspokojony i skierowany na jednopasmowe jezdnie po bokach pasażu.

 • Artykuł

  Zmiany czekają również jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez Warszawiaków, czyli Halę Gwardii. To będzie miejsce spotkań, targów oraz różnych wydarzeń kulinarno-kulturalnych. Liczymy na to, że odmieniona Hala Gwardii będzie służyła mieszkańcom jeszcze przez długie lata.

 • Artykuł

  Kolejną inwestycją, która trwale zmieni bezpośrednie otoczenie Pałacu Kultury, będzie Nowa Emilia.

 • Artykuł

  Podpisaliśmy umowę na projekt oraz budowę nowoczesnego parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy.

 • Artykuł

  We wtorek, 5 lipca 2022 roku zawieszono wiechę na budowie gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Budowa gmachu wchodzi w finalny etap budowy.

 • Artykuł

  Ulicę Marszałkowską w najbliższym czasie czekają duże zmiany.

 • Artykuł

  Jedno z centralnych miejsc w Warszawie jest bardziej dostępne. Przejścia dla pieszych powstały na jezdniach, a mieszkańcy nie muszą już korzystać z podziemi.

 • Artykuł

  Trwają prace projektowe zagospodarowania ulicy Chmielnej. Rozmawiamy z projektantem, aby wszystko przebiegało zgodnie z założonym harmonogramem – mimo zastrzeżeń do projektu ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja ma zostać zakończona w IV kwartale 2023 r.

 • Artykuł

  Zakończył się kolejny etap budowy Nowego Centrum Warszawy. Do użytku mieszkańców został oddany tzn. Plac Pięciu Rogów. Rozległe skrzyżowanie przecinające śródmiejski odcinek ulic Chmielnej Brackiej, Kruczej, Zgoda i Szpitalnej. zmieniło się, by stać się miejscem funkcjonalnym, bezpiecznym dla wszystkich użytkowników oraz sprzyjającym spotkaniom i wypoczynkowi.

 • Artykuł

  Trwa budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę.

 • Artykuł

  W miejscu ruchliwego skrzyżowania stworzymy plac przyjazny mieszkańcom. Będą mogli wypoczywać w cieniu drzew przy fontannie.

 • Artykuł

  Znalezienie kontynuatorów dla niszowych zawodów rzemieślniczych wykonywanych na terenie Warszawy.

 • Artykuł

  Podstawa prawna dotyczące prawa pierwokupu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.).

 • Artykuł

  Istotne zdiagnozowane zjawiska kryzysowe i problemy w sferze gospodarczej na obszarze objętym projektem to: niski poziom aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości, duże rozdrobnienie przedsiębiorców, przewaga małych podmiotów gospodarczych, które nie dysponują kapitałem na promocję i rozwój ani nie posiadają rezerw wystarczających na przetrwanie złej koniunktury gospodarczej, czy istotny odsetek pustych lokali użytkowych.

 • Artykuł

  Lokalne Systemy Wsparcia (LSW) to projekty, które łączą i wykorzystują różne typy działań. Są to działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne i inne, kierowane do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w trzech grupach wiekowych 0-6, 6-18 i 16-26 lat.

 • Artykuł

  W ramach projektu „Rewitalizacja wspólna sprawa” przeprowadzono działania mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

 • Artykuł

  W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji realizowane są również projekty usprawniające komunikację na obszarze rewitalizacji.

 • Artykuł

  Park Michałowski przy ulicy Kawęczyńskiej na Pradze-Północ zmienił się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w sąsiedzki zieleniec położony w okolicach Młyna Michla.

 • Artykuł

  Skwer pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną na Pradze Północ z nieużytku zmienił się w zadbane i zielone miejsce dla mieszkanek i mieszkańców.

 • Artykuł

  Podłączenia do c.o. i c.c.w.

 • Artykuł

  Kultura ma moc integracji i aktywizacji. Wspólne działania artystów, animatorów i animatorek wraz z mieszkańcami i mieszkankami pomagają budować relacje międzyludzkie, wzmacniają lokalną tożsamość i przywiązanie do miejsca, co jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.

 • Artykuł

  Palny modernizacji Ośrodka „Namysłowska”, jako nowoczesnego miejsca do uprawiania sportów przez cały rok.

 • Artykuł

  Ważną częścią monitorowania realizacji Programu Rewitalizacji jest prowadzenie regularnej sprawozdawczości w postaci „Raportów z monitorowania”. Raporty te powstają przy udziale wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację poszczególnych celów Programu.

 • Artykuł

  Rewitalizację w Warszawie realizujemy pod szyldem Na_prawa Warszawa

 • Artykuł

  Organizowany przez Teatr Powszechny festiwal „Miasto Szczęśliwe” był twórczym połączeniem sił publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi.

 • Artykuł

  Działania z zakresu partycypacji społecznej przeprowadzone w ramach projektu miały na celu wypracowanie modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.

 • Artykuł

  Wielki balon przykrył boisko przy szkole podstawowej nr 377. To hala pneumatyczna, która pozwala rozwijać pasje sportowe, niezależnie od pogody i pory roku.

 • Artykuł

  Działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji prowadzone są na terenie trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy: Pradze-Północ, Pradze-Południe i Targówku.

 • Artykuł

  Dokumenty i procedury

 • Artykuł

  Zintegrowany Program Rewitalizacji powstawał w ścisłej współpracy z ekspertami i ekspertkami oraz mieszkańcami i mieszkankami. Naukowcy, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, urbanistki, architekci, planiści i urzędnicy oraz urzędniczki wspólnie opracowywali jego założenia, wykorzystując wyniki badań ankietowych oraz diagnostycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców i mieszkanek.

 • Artykuł

  Rewitalizacja to, z łaciny, przywrócenie do życia.

 • Artykuł

  Rewitalizacja to bardzo złożony proces, wymagający czasu. Realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy zaplanowaliśmy na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia koncentrujemy na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. W dokumencie przedstawiamy diagnozy poszczególnych obszarów poddawanych rewitalizacji oraz wyzwania, z jakimi się tam mierzymy. Określamy także nasze cele i sposoby ich osiągnięcia.

 • Artykuł

  Celem nadrzędnym Programu jest odnowa, ożywienie i włączenie społeczno-gospodarcze wybranych obecnie kryzysowych obszarów, a osiągnąć go zamierzamy realizując następujące cele szczegółowe: