Udostępniane dane

Ortofotomapy i inne

Ortofotomapa Zniszczonej Warszawy opracowana została na zlecenie Zespołu Doradców Prezydenta, we współpracy z Biurem Geodezji i Katastru oraz dzięki uprzejmości Zarządu Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jako materiał bazowy do opracowania ortofotomapy wykorzystano zdjęcia lotnicze w skali około 1:8 000 wykonane w czerwcu 1945 roku przez lotnictwo radzieckie. Zdjęcia były wykonane 4 różnymi kamerami, w kilku nalotach. Łącznie wykorzystano 668 zdjęć lotniczych. Wykonawcą opracowania jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, Warszawa.

Zakres opracowania cyfrowej ortofotomapy obejmuje obszar Warszawy w granicach administracyjnych z 1939 roku wraz z obrzeżami, co stanowi powierzchnię około 200 km2.

Wykonana została:

 • cyfrowa ortofotomapa z terenowym pikselem równym 0,15 m w podziale sekcyjnym w skali 1:2000, w dwóch układach współrzędnych "PUWG 2000" oraz "Warszawa-25",
 • cyfrowa ortofotomapa z terenowym pikselem równym 0,40 m w podziale sekcyjnym w skali 1:5000 w układzie współrzędnych "PUWG 2000",
 • ortofotomapa całego obszaru opracowania z terenowym pikselem równym 0,75 m w układzie "PUWG 2000".

Technologia wykonania

W procesie opracowania ortofotomapy zdjęcia lotnicze poddano weryfikacji i wyrównaniu tonalnemu, a następnie zmozaikowano, tworząc jednolity obraz. Jako fotopunkty wykorzystano obiekty naturalne. Współrzędne fotopunktów zostały pozyskane z Mapy Zniszczeń Warszawy w skali 1:2500 opracowanej przez Biuro Odbudowy Stolicy po 1945r. Numeryczny Model Terenu (NMT) wykorzystany do ortorektyfikacji zdjęć został opracowany w oparciu o digitalizację warstwic z mapy topograficznej. Dokładność NMT: 0,8m. Ze względu na brak danych dotyczących kalibracji kamer, orientacja wewnętrzna musiała zostać przeprowadzona w nowatorski, niestandardowy sposób.

Dokładność opracowania

Podczas opracowania uzyskano parametry dokładnościowe, które przekraczają stosowane obecnie parametry charakterystyczne, ze względu na następujące czynniki:

 • brak danych kalibracji kamer
 • deformacja zdjęć,
 • niemożność pozyskania części współrzędnych fotopunktów na granicach bloku, na terenach o niskim stopniu zagospodarowania,
 • nieregularny układ szeregów bloku,
 • użycie aż 4 kamer fotointerpretacyjnych (tzn. niemetrycznych).

Należy jednak mieć na uwadze, że obecnych kryteriów dokładnościowych nie można stosować do zdjęć archiwalnych.

W serwisie mapowym Warszawa historyczna prezentowane jest opracowanie wykonane z terenowym pikselem 0,15 m. Aby umożliwić internautom porównanie jak zmieniła się Stolica dodana została możliwość wyświetlenia ortofotomap Warszawy z lat 2005, 2008, 2010 roku i fotoplanów z lat 2011, 2012, 2014 oraz opracowań historycznych takich jak: fotoplan z 1935 roku, plan z 1939 rok, plan 1936-1940 a także plany Lindleya 1891-1908. Wszystkie mapy opracowane zostały w tym samym układzie współrzędnych, co powoduje, że wyświetlając na przemian jedną bądź drugą mapę istnieje możliwość porównania tych samych miejsc. Funkcja wyszukiwania ulic ma na celu ułatwienie nawigacji po mapie. Obecnie w serwisie prezentowane są ulice współczesne, ulice istniejące w 1939 i projektowane w 1939 roku.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana w 2001 roku na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Opracowanie to zostało pozyskane na podstawie art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t.).

Wszelkie informacje na temat czasu wykonania zdjęć lotniczych i pozyskania tego opracowania można uzyskać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Ortofotomapę 2001 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana została na bazie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:10870, wykonanych 20 i 23 maja 2005 roku na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy ortofotomapy:

 • obszar objęty ortofotomapą wynosi ~740 km2
 • wielkość terenowego piksela wynosi: 0,20 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000"
 • średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,60 m
 • arkusze ortofotomapy są zapisane w formacie GeoTIFF mogą więc być czytane przez większość programów geodezyjnych i inne programy obsługujące pliki rastrowe (m.in. ArcGis, ArcView, Geomap, iGeomap, Microstation i inne.

Ortofotomapę 2005 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana została na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych w skali 1:20830, wykonanych 4, 6, 7 i 8 czerwca 2008 roku na zlecenie Biura Geodezji i Katastru.
Główne cechy ortofotomapy:

 • obszar objęty ortofotomapą wynosi ~738 km2
 • wielkość terenowego piksela wynosi: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000"
 • średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • arkusze ortofotomapy są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Ortofotomapę 2008 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana została na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych 2, 4 i 5 kwietnia 2010 r., na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy ortofotomapy:

 • obszar objęty ortofotomapą wynosi ~740 km2
 • wielkość terenowego piksela wynosi: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000"
 • średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • moduły ortofotomapy są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Ortofotomapę Warszawy 2010 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana w 2013 roku w ramach projektu ISOK na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Opracowanie to zostało pozyskane na podstawie art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235).

Wszelkie informacje na temat czasu wykonania zdjęć lotniczych i pozyskania tego opracowania można uzyskać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.
Ortofotomapę 2013 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana została na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych, wykonanych w dniach 13 kwietnia, 9,10 i 11 maja 2022 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy ortofotomapy:

 • Obszar objęty ortofotomapą wynosi ~550 km2
 • Wielkość terenowa piksela: 0,05 m
 • Pokrycie zdjęć [%]: podłużne: 80, poprzeczne: 60
 • Ilość wykonanych zdjęć: 27657
 • 1491 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:1000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Ortofotomapę 2022 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowa ortofotomapa Warszawy opracowana w 2023 roku na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wszelkie informacje na temat czasu wykonania zdjęć lotniczych i pozyskania tego opracowania można uzyskać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Ortofotomapę Warszawy 2023 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa dzisiaj po kliknięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "zdjęcia".

Numeryczny Model Terenu (NMT) jest to zbiór współrzędnych, odpowiednio dobranych punktów (X,Y,Z) powierzchni terenu, utworzony jako jej numeryczna prezentacja oraz algorytmy umożliwiające odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze. Jako materiał bazowy do opracowania NMT dla Warszawy posłużyły wykonane w maju 2005 r. barwne zdjęcia lotnicze. W 2008 r. NMT został zaktualizowany na potrzeby tworzenia nowej ortofotomapy.

Cechy numerycznego modelu terenu:
 

 • struktura regularnej siatki GRID o oczku 5 m;
 • podział sekcyjny w skali 1:2000 w układzie PUWG 2 000;
 • średni błąd wysokości NMT mh=0,5 m;
 • na terenach zalesionych dopuszczalny jest wzrost błędu średniego wysokości o 50%;
 • pliki zapisane w formacie *.asc.

Wykonano

 • DTM pomiarowy, 9 plików w formacie *.asc (o łącznej wielkości około 90 MB) zawierających:
  • punkty wysokościowe,
  • obszary planarne,
  • cieki,
  • obiekty inżynieryjne,
  • siatkę punktów,
  • punkty w obszarów wyłączonych,
  • linie strukturalne,
  • linie strukturalne z obszarów wyłączonych,
  • linie obejmujące obszary wyłączone.
 • "użytkowy NMT", 461 plików w formacie *.asc dla poszczególnych sekcji w skali 1:2000 w układzie "PUWG 2000", o łącznej wielkości około 260 MB.

Model 3D m.st. Warszawy to numeryczne (cyfrowe), trójwymiarowe (3D) wirtualne odwzorowanie wybranych elementów przestrzeni miasta - zintegrowane z bazą danych opisowych, w przyjętym przestrzennym układzie odniesienia. Prace nad budową Modelu 3D m.st. Warszawy dzieliły się na 2 etapy:

 • I etap – rok 2006 – powstał trójwymiarowy model zabytkowej części miasta, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace objęły obszar 30,3km2, w tym niemal całą dzielnicę Śródmieście i fragmenty sąsiadujących dzielnic. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, we współpracy z Biurem Geodezji i Katastru oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.
 • II etap – rok 2007 – opracowano trójwymiarowy model dla całego obszaru m.st. Warszawy. Prace objęły ok. 487 km2 , zostały zlecone przez Biuro Geodezji i Katastru, we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.

Materiały wykorzystane do opracowania modelu 

Podstawowym materiałem wykorzystanym do opracowania modelu były zdjęcia lotnicze w skali 1:10870, wykonane w maju 2005r. Dodatkowo przeprowadzona została aktualizacja o elementy, które pojawiły się po wykonaniu zdjęć (od maja 2005 do października 2007r.)

Elementy modelu

Podstawowymi obiektami modelu miasta są budynki, poza tym pomierzono sieci cieków, sieci dróg i kolei, mosty, zbiorniki techniczne, umocnienia wodne, drogowe i kolejowe, forty, cmentarze, tereny leśne lub zadrzewione, lotniska, budowle sportowe, trybuny dla widzów, wysokie budynki techniczne, granice dzielnic, ogródki działkowe. Wszystkie obiekty są posadowione na Numerycznym Modelu Terenu (przestrzennym odwzorowaniu terenu miasta).

Obiekty modelu 3D miasta Warszawy są połączone z danymi opisowymi, np. dla budynków zebrane zostały informacje o: funkcji podstawowej budynku, nazwie własnej, liczbie kondygnacji, numerze porządkowym oraz o zabytkowym charakterze budynku. Klasyfikacja obiektów i atrybutów została oparta na klasyfikacji przyjętej w Topograficznej Bazie Danych, ale została dostosowana do potrzeb opracowania, jakim jest trójwymiarowy model miasta oraz do potrzeb biur Urzędu m.st. Warszawy. Dodatkowo dla budynków z zabytkowej części miasta znajduje się w bazie odniesienie do bazy danych o zabytkach SEZAM prowadzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Model 3D opracowany został dla całego obszaru Stolicy jednak szczególnie potraktowany został obszar Starego Miasta, jako pomnika historii i miejsca światowego dziedzictwa. Wszystkie elementy budynków na tym obszarze były mierzone z dużą szczegółowością, z pomiarem m.in. lukarn, kominów i okapów dachów. Ponadto, w model dla zabytkowej części miasta, włączono obiekty charakterystyczne takie jak: wybrane fontanny, pomniki, ciekawe elementy architektury – np. mury obronne.

Układ współrzędnych

Model 3D Warszawy jest osadzony w układzie współrzędnych płaskich PUWG 2000, w układzie wysokości normalnych Kronsztad 86.

Dokładność

Obiekty charakteryzują się następująca dokładnością:

 • model 3D dla zabytkowej części m.st. Warszawy:
 • o dokładność sytuacyjna: mp=0,3 m, błąd względny położenia obiektów blisko siebie położonych mp=0,2 m , o dokładność wysokościowa: mh=0,4 m
 • model 3D dla pozostałego obszaru m.st. Warszawy:
 • o dokładność sytuacyjna: mp=0,4 m, błąd względny położenia obiektów blisko siebie położonych mp=0,25 m o dokładność wysokościowa: mh=0,4 m

Możliwości wykorzystania

Model 3D miasta został opracowany w formacie dgn. Dane opisowe są przechowywane w zewnętrznej bazie danych w formacie SQL Server 2005. Modele 3D miast oddają najbardziej rzeczywiste, przestrzenne zobrazowanie obszaru miasta i mogą mieć różnorodne zastosowania tym m.in. mogą służyć do:

 • sporządzania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • planowania oraz projektowania nowych inwestycji oraz wydawania pozwoleń na budowę,
 • symulacji klęsk żywiołowych (powódź, rozchodzenie się zanieczyszczeń chemicznych, trzęsienia ziemi itp.), reagowania na sytuacje kryzysowe i tworzenia planów ewakuacji ludności,
 • opracowywania map akustycznych,
 • ochrony zabytków,
 • telekomunikacji,
 • tworzenia serwisów lokalizacyjnych oraz nawigacji samochodowej.

Szczegółowe informacje odnośnie Modelu 3D Warszawy można uzyskać pisząc na adres: Sekretariat.BGIK@um.warszawa.pl

W serwisie mapowym Warszawa historyczna prezentowane są Plany Lindleya w skali 1:250 oraz 1:2500. Plany pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie.

Plany Lindleya w skali 1:2500 przechowywane są w zespole 72/1001 Zarządu Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Warszawie, sygn. 785.

W sprawie wydawania kopii, zgód na publikację i wystawy prosimy kontaktować się z Archiwum Państwowym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa, tel. (22) 635-92-42/43, fax: (22) 831-00-46, e-mail: nadzor@warszawa.ap.gov.pl

W serwisie mapowym prezentowany jest Plan Generalny Warszawy zatwierdzony uchwałą Prezydium Rządu PRL z 2 lipca 1956 r.

Rysunek planu został sporządzony w skali 1:20000.

Kopia planu przechowywana jest w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie w zespole 72/36 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Plany ogólne, sygn. 31/9.

W sprawie wydawania kopii, zgód na publikację i wystawy prosimy kontaktować się z Archiwum Państwowym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa, tel. (22) 635-92-42/43, fax: (22) 831-00-46, e-mail: nadzor@warszawa.ap.gov.pl

Fotoplany Warszawy

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 19-22 kwietnia 2011 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2011 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 22, 26, 28 kwietnia oraz 21,22 maja 2012 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2012 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 23 i 24 maja 2014 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2014 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 4 i 5 czerwca 2015 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2015 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 7 i 8 maja 2016 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,10 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,30 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2016 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 17 i 18 maja oraz 30 lipca 2017 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,08 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,24 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2017 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Fotoplan 2018

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 6, 7 i 8 kwietnia 2018 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,08 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,24 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2018 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Fotoplany ukośne 2018

Cyfrowe fotoplany ukośne Warszawy opracowane zostały na bazie cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 8, 9, 10, 12, 13 i 15 kwietnia 2018 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanów ukośnych:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~530 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,08 m
 • 388 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplany ukośne Warszawy 2018 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa ukośna.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,08 m
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Średni błąd położenia punktu: 3 piksele tj. 0,24 m
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2019 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 5, 6 i 24 kwietnia 2020 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,05 m
 • Pokrycie zdjęć [%]: 70/60 (80/80 dla ścisłego centrum Warszawy)
 • Ilość wykonanych zdjęć: 6925
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2020 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa historyczna po klinięciu w prawym, górnym rogu mapy przycisku "Zdjęcia" oraz wybraniu odpowiedniego opracowania.

Cyfrowy fotoplan Warszawy opracowany został na bazie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 28 kwietnia, 11 maja 2021 roku, na zlecenie Biura Geodezji i Katastru. Główne cechy fotoplanu:

 • Obszar objęty fotoplanem wynosi ~737,6 km²
 • Wielkość terenowa piksela: 0,05 m
 • Pokrycie zdjęć [%]: 70/60 (80/80 dla ścisłego centrum Warszawy)
 • Ilość wykonanych zdjęć: 7093
 • 461 arkuszy w podziale sekcyjnym 1:2000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych "2000" strefa 7
 • Moduły fotoplanu są zapisane w formacie GeoTIFF oraz ECW.

Fotoplan Warszawy 2021 można obejrzeć w serwisie mapowym Warszawa dzisiaj.

Dane przestrzenne i usługi sieciowe

Na serwerach miasta stołecznego Warszawy udostępniamy dane przestrzenne z obszaru stolicy. Dane przestrzenne, które prezentujemy w serwisie mapowym, udostępnione są również przez miejskie Biuro Geodezji i Katastru w postaci usług sieciowych. Umożliwia to ich przeglądanie i przetwarzanie przy użyciu dedykowanych programów (oprogramowanie GIS – systemy informacji przestrzennej).

Więcej informacji o usługach sieciowych znajduje się na stronie serwisu mapowego m.st. Warszawy.

Usługi sieciowe

 1. WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: https://wms.um.warszawa.pl/serwis

 2. WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: https://wfs.um.warszawa.pl/serwis

 3. WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs

 4. API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Pobierz Dokumentację tej usługi w postaci pliku docx.

 5. REST / SOAP. Pobierz Dokumentację tej usług w postaci pliku docx.

Zakres tematyczny danych

Dostępne są dane przestrzenne z następujących zakresów:

 • dane lokalizacyjne (adresowe): ulice, place i skwery oraz punkty adresowe;
 • baza noclegowa: akademiki, apartamenty, hotele, kempingi i schroniska młodzieżowe,
 • bezpieczeństwo: lokalizacje posterunków policji i jednostek straży pożarnej;
 • lokalizacje wydanych decyzji z zakresu urbanistyki i architektury: decyzje o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o pozwoleniu na budowę;
 • obiekty edukacji (oświaty i nauki): lokalizacje przedszkoli, szkół podstawowych, obwody szkół podstawowych, lokalizacje szkół branżowych, liceów, techników, szkół policealnych i uczelni wyższych,
 • granice administracyjne dzielnic i obszarów Miejskiego Systemu Informacji;
 • historyczne granice Warszawy z lat 1916, 1930, 1938, 1945, 1951, 1957, 1978, 1992;
 • historyczne dane adresowe: ulice, ulice główne i place istniejące w 1939 roku;
 • dane geodezyjne: sekcje ortofotomapy i ZMM, działki ewidencyjne i obręby, budynki, opisy numerów działek;
 • obszar ograniczonego użytkowania, strefa ograniczeń przeznaczenia i ograniczeń zabudowy;
 • komunikacja: przystanki tramwajowe i autobusowe Zarządu Transportu Miejskiego, kolejowe: Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, dworce kolejowe, linie tramwajowe i kolejowe, parkingi P+R (Park and Ride, Parkuj i Jedź);
 • obiekty kultury: biblioteki, domy kultury, kina i teatry, muzea;
 • nieruchomości miejskie na sprzedaż: planowane i przeznaczone do zbycia oraz te, na które ogłoszono przetargi;
 • placówki opieki społecznej: ośrodki pomocy społecznej, żłobki i kluby dziecięce;
 • placówki opieki zdrowotnej: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, placówki terapii uzależnień oraz szpitale;
 • treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zasięgi planów miejscowych, przeznaczenie terenu, ciągi piesze, place miejskie, parkingi, ścieżki rowerowe, budynki i obiekty wpisane do rejestru zabytków, dominanty przestrzenne i wysokościowe, osie przestrzenne i widokowe, obowiązujące linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy, podziemi, przewieszeń i zwyżek, strefy archeologiczne, obszary objęte ochroną środowiska i konserwatora zabytków, pomniki przyrody, strefy ograniczeń, tereny zamknięte;
 • rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • fotoplany i ortofotomapy: z 1935, 1945, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku;
 • plan miasta z 1939 i 1956 roku;
 • lokalizacje biur urzędu miasta i urzędów stanu cywilnego oraz urzędów dzielnic;
 • zdjęcia ukośne z 2018 roku;
 • cmentarze: zasięgi cmentarzy, kwatery, groby i ważne miejsca na cmentarzach komunalnych i zinwentaryzowanych przy współudziale m.st. Warszawy
 • kościoły i kaplice oraz granice parafii Kościoła rzymskokatolickiego
 • informacje dla rowerzystów: serwisy samoobsługowe ibombo, trasy rowerowe
 • obiekty sportowe: stadiony lekkoatletyczne, boiska do różnych dyscyplin sportu, bieżnie, korty tenisowe, lodowiska, pływalnie kryte i odkryte, kręgielnie, hale sportowe, sale gimnastyczne, kluby fitness, siłownie, skateparki, ścianki wspinaczkowe i inne;
 • infrastruktura podziemna: wodociągowa, ciepłownicza, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, specjalna i telekomunikacyjna;
 • ochrona przeciwpowodziowa: wały przeciwpowodziowe
 • zieleń: drzewa, krzewy, grupy drzew i krzewów, kwietniki i trawniki, pnącza, żywopłoty i pomniki przyrody.