Dokumenty planistyczne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (Miasta Stołecznego Warszawy). Jest konstytucją miasta.

Dokument będący polityką przestrzenną dla gminy, nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

okładka studium - Wisła oraz wieżowce Warszawy widziane z perspektywy mostu na Wiśle

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje ponad 300 planów miejscowych, ponad 200 jest opracowywanych.

Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez określenie głównych kierunków i wytycznych dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalone w 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami. Równolegle toczą sie prace nad całkiem nowym dokumentem.

Uchwałą z dnia 26 sierpnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła kolejną zmianę w obowiązującym studium. 

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium

Od 2 czerwca 2023 r. do 6 września trwa wyłożenie projektu studium. Uwagi do projektu można składać do 29 września br. 

 

 

Często zadawane pytania dotyczące obowiązującego studium

Można go odczytać samodzielnie z mapy na portalu mapowym

Po odpowiednim ustaleniu skali (treść mapy nie może być za bardzo powiększona – studium było sporządzone w skali 1:20 000) i wyłączeniu warstwy Zasięgi planów zagospodarowania (na dole listy), a włączeniu warstwy Studium uwarunkowań (widoczne do skali 1:8000) pojawia się rysunek z zagospodarowaniem terenu (rysunek nr 14).

Tekst i pozostałe załączniki studium dostępne są na stronie architektura.um.warszawa.pl/studium2006.

Część tekstowa składa się z dwóch części: 1) uwarunkowania, 2) kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Jeśli potrzebny jest dokument potwierdzający zapisy studium, trzeba złożyć wniosek o wypis i wyrys ze studium. Wypis jest płatny. Szczegółowa instrukcja jest na stronie warszawa19115.pl

Wydruk z internetu nie może być podstawą do żadnych działań administracyjnych, jest jedynie informacja poglądową.

Wniosek o wypis i wyrys ze studium jest do pobrania ze strony https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-wypisu-i-wyrysu-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-m-st-warszawy

Wypisy i wyrysy ze studium przygotowuje Dział Studium w Wydziale Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Należy złożyć wniosek o zmianę studium. Taki wniosek można złożyć do Biura Architektury i Planownia Przestrzennego.

Treść wniosku jest dowolna, nie ma wzoru wniosku.

Obecnie powstaje nowe studium. Zgłaszane potrzeby mogą zostać w nim uwzględnione. Aby dowiedzieć się, kiedy projekt nowego studium będzie wyłożony do publicznego wglądu i kiedy będzie można składać uwagi do projektu studium, warto śledzić stronę Architektura, planowanie, zabytki.

Na stronie https://architektura.um.warszawa.pl/-/historyczne-opracowania-planistyczne znajduje się informacja m.in. o planie ogólnym Warszawy z 1992 r. oraz o innych dawnych opracowaniach planistycznych.

Szczegółowych informacji o tych planach udziela Wydział Polityki Przestrzennej.